Nová ponuka doplňujúceho pedagogického štúdia na UMB v Banskej Bystrici

SPRÁVY
0 /

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici opätovne prichádza s ponukou  doplňujúceho pedagogického štúdia (DPŠ) pre absolventov neučiteľských študijných odborov, ktorí plánujú rozšíriť svoje možnosti uplatnenia sa na trhu práce získaním pedagogickej spôsobilosti.

Okrem toho ponúka, podľa našich informácií ako jediná na Slovensku, skrátené doplňujúce pedagogické štúdium pre pedagogických zamestnancov, ktorí potrebujú nadobudnúť pedagogickú spôsobilosť pre inú kategóriu pedagogického zamestnanca, než pre ktorú v minulosti už DPŠ absolvovali.

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici ponúka od septembra 2017 doplňujúce pedagogické štúdium na získanie pedagogickej spôsobilosti pre nasledovné kategórie pedagogického zamestnanca:

 učiteľ akademických predmetov, umeleckých predmetov a profesijných predmetov

vychovávateľ

pedagogický asistent

Štúdium pre získanie pedagogickej spôsobilosti trvá tri semestre. Skrátené doplňujúce pedagogické štúdium je jednosemestrálne. Výučba prebieha cez víkendy, čím chce Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici umožniť účastníkom vzdelávania aktívne sa zapájať do výučby a zosúladiť pracovné povinnosti so štúdiom.

Cieľovou skupinou DPŠ sú absolventi a študenti druhého stupňa vysokoškolského štúdia neučiteľských študijných odborov, alebo absolventi DPŠ, k tým študijným odborom a programom, ktoré má Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici akreditované. Odborným garantom DPŠ je prof. PhDr. Soňa Kariková, PhD. – Pedagogická fakulta UMB

On – line prihlášky môžu záujemcovia zasielať do 30. júla 2017. Bližšie  informácie o doplňujúcom pedagogickom štúdiu možno nájsť na: http://www.dps.umb.sk.

plagat umb

Zdroj: UMB BB, Foto: ilustračné