Návrh rozpočtu mesta Banská Bystrica na budúci rok počíta aj so zvyšovaním daní

SPRÁVY
15 /

Návrh rozpočtu Mesta Banská Bystrica na rok 2020 – 2022 je zostavený ako vyrovnaný vo výške 89,2 milióna eur na strane príjmov aj výdavkov. Banskobystrická samospráva, tak ako ostatné samosprávy na Slovensku, sa však pri jeho tvorbe musela vysporiadať s objektívnym nárastom bežných výdavkov na chod mesta a zabezpečenie potrebných komunálnych služieb.

Väčšina miest vykrýva deficit bežného rozpočtu nárastom daní

Banskobystrický rozpočet bude schvaľovať mestské zastupiteľstvo 10. decembra. Návrh predložený primátorom mesta Jánom Noskom po rokovaniach s poslaneckými klubmi prešiel komisiou pre ekonomický rozvoj a mestskou radou. Vzhľadom na potrebu vykrytia zvýšených nákladov kvôli legislatívnym zmenám formou nárastu výšky daní a poplatkov sa v decembrovom zastupiteľstve očakáva náročná poslanecká diskusia.

Nie je to však problém iba Banskej Bystrice. Podobná situácia je v samosprávach prakticky na celom Slovensku. Rozpočty menších miest v dôsledku legislatívnych zmien zvýšili náklady bežných rozpočtov rádovo o státisíce eur, v  krajských mestách sa jedná o milióny eur.

Jediný spôsob, ako sa po vyčerpaní všetkých rezerv dajú vykryť objektívne dané výdavky samospráv v bežnom rozpočte, je podľa Prezídia Únie miest Slovenska zvýšenie dane z nehnuteľností aj poplatkov pre občanov už od 1. januára 2020. Pre mesto Banská Bystrica to znamená vykrytie zvýšených bežných výdavkov o takmer 7 miliónov eur (legislatívne zmeny predstavujú z toho 5,4 milióna eur), čo prináša nevyhnutné zavedenie nepopulárnych daňových opatrení pre občanov a firmy na svojom území.

Príjmová časť rozpočtu vychádza z očakávaných bežných a kapitálových príjmov, použitia úverových zdrojov, schválených na MsZ v uplynulých rokoch, prostriedkov peňažných fondov, dotácií a grantov.

Výdavková časť, okrem legislatívnych a zmluvných povinností, zohľadňuje kontinuálne pokračovanie mesta v investíciách a to s maximálnym využitím dostupných zdrojov Európskych štrukturálnycha  investičných fondov, prípadne iných grantových schém. Na strane príjmov aj výdavkov sú zahrnuté aj akcie plánované v rozpočte na rok 2019, ktoré budú k 31.12.2019 v štádiu rozpracovanosti.

Navrhované výdavky sú v súlade s prioritami Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja 2015 – 2023.  Zdrojom krytia investícií z „Rozvojových priorít mesta“ v návrhu rozpočtu na roky 2021 – 2022, sú plánované úverové zdroje. Schvaľovanie nového úveru bude predmetom rokovania MsZ v Banskej Bystrici v nasledujúcich obdobiach.

Dôvody ovplyvňujúce zostavenie rozpočtu

Hlavné dôvody vedúce k zabezpečeniu potrebných príjmov do bežného rozpočtu podľa predstaviteľov mesta sú:

– zvýšenie odpočítateľnej položky a s tým súvisiaci výpadok príjmov z podielových daní v objeme min. 900 tisíc eur,

– „chodníková novela“ a s ňou zvýšená povinnosť letnej aj zimnej údržby chodníkov s dopadom na výdavky rozpočtu v objeme 1,4 miliónov eur,

– zvýšenie poplatku za uloženie 1 tony odpadu na skládke v roku 2019 s tendenciou rastu v nasledujúcich rokoch, zvýšenie jednotkovej ceny za nadrozmerný zber, BRO, vrecový zber – to všetko má dopad na nárast poplatku o 400 tisíc eur s cieľom zabezpečiť vyrovnané odpadové hospodárstvo,

– nárast nákladov na dopravu, zdôvodnená nárastom cien vstupov a investíciami do vozového parku, a tým vyššia strata z prepravy vo verejnom záujme – 1,38 milióna eur.

– zavedenie rekreačných poukazov znamená navýšenie výdavkov o cca 320 tisíc eur,

– medziročný nárast spôsobený zvýšením taríf zamestnancov verejnej správy, zvýšením minimálnej mzdy, nárast percentuálnej sadzby príplatkov za prácu nadčas od 1. mája 2019, nárast platových taríf a nadtarifných zložiek platov pedagogických zamestnancov od 1. septembra 2019 v sume 2,5 milióna eur,

– dopad novely 448/2008 Z.z. v platnom znení v objeme cca 130 tisíc eur (jedná sa najmä zvýšenie úrovne podpory neverejným poskytovateľom, nové úlohy pre obce, zvýšenie nákladov na terénnu opatrovateľskú službu),

– ďalšie zmeny ako GDPR, „strava zadarmo“, zákon o ukončení niektorých exekučných konaní a iné v sume min. 180 tisíc eur.

Čo je potrebné urobiť v rozpočte mesta

Pri spracovaní návrhu rozpočtu na roky 2020 – 2022 bolo vplyvom predchádzajúcich faktorov potrebné:

– zabezpečiť vyrovnaný resp. prebytkový bežný rozpočet,

– zapracovať do výdavkov všetky povinné a zmluvné platby,

– predpokladaný príjem z odpredajov efektívne použiť na nevyhnutné investície, resp. úhrady splátok istín,

– plánovať prípravu na realizáciu Rozvojových priorít Mesta BB v najbližších rokoch,

Mesto odhaduje, že len samotné  legislatívne zmeny spôsobia v Banskej Bystrici nárast výdavkov bežného rozpočtu o 5,4 miliónov eur. Preto bolo nevyhnutné:

– zredukovať nezazmluvnené výdavky na útvaroch,

– redukovať investície na aktuálne zdroje krytia,

– navrhnúť zvýšenie sadzieb dane z nehnuteľnosti – dopad 2,3 milióna eur,

– navrhnúť zvýšenie sadzieb poplatku za komunálny odpad a tak zabezpečiť vyrovnané odpadové hospodárstvo – dopad 400 tisíc eur,

– pripraviť do MsZ návrh na preschválenie fondu minulých rokov.

Praktické dopady na občanov

V praxi to znamená, že dôjde k zvýšeniu daní pre občanov a firmy. Konkrétne by sa mala zvýšiť daň z bytov a nebytových priestorov z doterajších 0,33 €  na 0,50 €  za 1 m2 podlahovej plochy.  Za byt s rozlohou 80m2 je to nárast o cca 1,1 eura mesačne. Poplatok za odpad pre jednu osobu sa má zvýšiť z 29,20 € na 32,94 € v roku 2020, čo znamená mesačný nárast pre obyvateľa o 30 centov.

Za rodinné domy sa predpokladá nárast dane o 66 percent, za zastavané plochy a nádvoria o 43 percent, za stavby na pôdohospodársku produkciu a skleníky navýšenie o 100 percent, za chaty a rekreačné stavby o viac ako 41,5 percenta a za objekty na podnikanie takmer o 40 percent.

Podľa predstaviteľov mesta Banská Bystrica i ďalších krajských miest inej cesty ako pristúpiť k zvyšovaniu daní, čo robia aj iné mestá.  Sadzby daní z nehnuteľnosti sa v meste pod Urpínom  naposledy upravovali v roku 2012, náklady jednotlivých služieb počas posledných štyroch rokov výrazne stúpli.

Proti navrhovanému zvyšovaniu daní už vznikla v našom meste petícia. Predseda petičného výboru Tomáš Novanský, bývalý mestský poslanec, tvrdí, že ide o neúmerne a neprimerané zvýšenie daňovej povinností pre občanov a podnikateľov, keďže že rozpočet mesta za posledných päť – šesť rokov vzrástol o desiatky miliónov eur. Podľa neho sú niektoré nákladové položky bežného rozpočtu premrštené.

Petíciu chcú jej iniciátori odovzdať poslancom pred decembrovým zasadnutím mestského zastupiteľstva a ešte predtým plánujú hovoriť s predsedami poslaneckých klubov. Zatiaľ však neprezradili, aké iné riešenie problému okrem stiahnutia pripraveného materiálu zo zastupiteľstva ponúkajú.

V prípade neschválenia rozpočtu mesta Banská Bystrica hrozí rozpočtové provizórium. To je pre hospodárenie mesta a ďalšie investície do rozvoja z kapitálového rozpočtu (vrátane eurofondov) riziková záležitosť, navyše to nerieši podstatu problému…

Zdroj: (tom) a mesto BB, Foto: ilustračné