Na MVE Šalková v skúšobnej prevádzke vykonajú protihlukové opatrenia

SPRÁVY
1 /

Na malej vodnej elektrárni Šalková v rámci skúšobnej prevádzky musí investor riešiť protihlukové opatrenia. Napriek prirodzenému hluku prepadávajúcej vody cez korunu hrádze, na ktorý boli obyvatelia bývajúci  v blízkosti hate zvyknutí, najmä v noci počujú aj nepríjemné vyššie tóny vychádzajúce cez Hron z domčeka s turbínou.

Boli sme sa pozrieť v Šalkovej priamo na hrádzi pred domami na Hronskej ulici. Zašli sme  aj k turbíne umiestnenej pod úrovňou terénu na protiľahlom brehu. Faktom je, že cez deň pri vzdutej hladine najviac počuť prepad vody. Šalkovčania bývajúci v tesnej blízkosti elektrárne nám potvrdili, že monotónny zvuk vychádzajúci z domčeka s turbínou počuť hlavne v noci, obzvlášť pri nižšom prietoku Hrona. Ďalej od hrádze  už tento hluk nepočuť.

Šírenie monotónneho zvuku cez rieku spôsobuje občanom najväčší problém. Je zaujímavé, že hluk turbíny a generátora v tesnej blízkosti ich uloženia taký nepríjemný nie je. Vo štvrtok sme v objekte elektrárne stretli aj skupinu odborníkov na hluk, ktorí na žiadosť investora vypracujú akustickú štúdiu. Tá povie, aké stavebné úpravy v priestore nad uložením turbíny a v okolí treba vykonať. Všetko preverí Regionálny úrad verejného zdravotníctva.

Dotknutí obyvatelia sa so sťažnosťou obrátili na mesto. Hovorkyňa primátora Martina Kanisová k tomu uviedla:

„Obdržali sme podnet od občanov Šalkovej. Keďže mesto nemá odborne spôsobilú osobu na objektivizáciu šírenia hluku podľa platnej legislatívy, šetrenie vykoná RÚVZ v Banskej Bystrici. Pracovníci MsÚ upozornili na tento problém priamo prevádzkovateľa MVE Šalková.“

V tejto veci sme oslovili investora a prevádzkovateľa malej vodnej elektrárne spoločnosť ENERGO- AQUA a.s. Trenčín. Zástupkyňa firmy Ing. Veronika Hlavatá pre náš portál povedala:  

„Okresný úrad-odbor starostlivosti o životné prostredie v Banskej Bystrici nám 18.decebra 2013 vydal kolaudačné rozhodnutie na trvalé užívanie časti MVE Šalková, časť objektov má povolené dočasné užívanie. Skúšobná prevádzka trvá do 31.12.2014.“

K problému nepríjemného hluku šíriaceho sa z domčeka s turbínou cez Hron až k rodinným domom na druhej strane rieky Ing. Hlavatá poznamenala:

„V záväznom stanovisku RÚVZ ku kolaudačnému konaniu sa uvádza, že prevádzkovateľ MVE počas trvania skúšobnej prevádzky vykoná objektivizáciu hluku vo vonkajšom prostredí všetkých jeho zdrojov na stavbe.

Preto spoločnosť ENERGO-AQUA a.s. oslovila odborne spôsobilú osobu, ktorá už začala  pracovať na akustickej štúdii.  Na základe jej výsledkov prijme prevádzkovateľ MVE  potrebné opatrenia na efektívne odhlučnenie prostredia.

„Mrzí nás, že hluk, ktorý spôsobuje prevádzka strojnej časti MVE, ruší občanov bývajúcich v tesnej blízkosti elektrárne. Sme v štádiu skúšobnej   prevádzky, ktorá slúži práve na vychytanie podobných problémov a ich odstránenie, s čím sme už vlastne začali. Okrem technického riešenia chceme dotvoriť okolie MVE náhradnou výsadbou zelene a drevín, čo popri estetickej funkcii čiastočne ochráni najbližšie okolie aj od hluku,“

dodala Ing. Hlavatá.

S výstavbou MVE Šalková sa začalo v januári 2013. V strojovni pri hrádzi pracuje 38-tonová Kaplanova turbína s inštalovaným výkonom 710 kW. V decembri 2013 prebehla kolaudácia prvej etapy stavby, ktorá by sa mala úplne dokončiť na jar tohto roku, aj s odstránením aktuálnych hlukových problémov.

Súčasťou malej vodnej elektrárne sú aj vykonaní protipovodňové opatrenia a rybovod pre bezproblémovú migráciu rýb žijúcich v Hrone.

Zdroj: Bystricoviny.sk