Múzeum SNP v Banskej Bystrici prejde pod ministerstvo obrany a rozdelí sa

SPRÁVY
5 /

V stredu vyplávala na povrch oficiálna informácia, že Múzeum Slovenského národného povstania v Banskej Bystrici má prejsť do pôsobnosti Ministerstva obrany SR a stane sa súčasťou Vojenského historického ústavu v Bratislave.

V súčasnosti spadá pod rezort kultúry. O podpísaní memoranda o spolupráci, ktorého cieľom je zmena zriaďovateľa, v stredu informovali ministerka kultúry Natália Milanová a minister obrany Jaroslav Naď (obaja OĽaNO).

„Z pohľadu ministerstva kultúry ide o logické spojenie dvoch inštitúcií, ktoré sú svojím odborným zameraním veľmi blízke,“

uviedla ministerka kultúry Milanová.

Natália Milanová a Jaroslav Naď

Natália Milanová a Jaroslav Naď

Pod rezortom kultúry zostane Digitalizačné centrum Múzea SNP a tiež Slovenská národná expozícia v štátnom múzeu Auschwitz-Birkenau v Poľsku.

Minister obrany Naď je presvedčený, že Múzeum SNP malo vždy patriť pod rezort obrany. Vyzdvihol blízky vzťah rezortu k problematike. Rovnako poukázal na vyšší rozpočet ministerstva obrany. Očakáva skvalitnenie expozície i lepšiu spoluprácu s Vojenským historickým ústavom. K prevodu správy múzea by podľa neho mohlo prísť začiatkom roka 2022.

Po podpise memoranda zasadne medzirezortná skupina zložená z odborníkov rezortov obrany a kultúry, ktorá pripraví a zrealizuje proces zlúčenia. Následne sa predloží návrh novely zákona o múzeách a galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty, v ktorom dôjde k zmene zriaďovateľa. Súčasťou procesu bude aj inventarizácia majetku a rovnako tak aj audit všetkých právnych záväzkov múzea.

O tom, či prechod Múzea SNP z gescie ministerstva kultúry pod ministerstvo obrany  je logický krok a prospeje samotnému múzeu, pochybujú viacerí Bystričania, ktorí sa vyznajú v tejto problematike.

Podľa všetkého dôjde k rozdeleniu Múzea SNP a jeho hlavná časť prejde pod Vojenský historický ústav, ktorý je  vedecko-výskumným, archívnym a múzejným zariadením Ministerstva obrany SR pre oblasť vojenskej histórie. Banská Bystrica tak stratí významnú samostatnú múzejnú inštitúciu.

Mimochodom toto plánované  rozdelenie Múzea SNP medzi dvoch zriaďovateľov je v zjavnom rozpore so snahou ministerstva školstva, aby všetky školy na Slovensku patrili pod jedno ministerstvo. Ide napríklad o Gymnázium M. Kováča v Banskej Bystrici, ktorého zriaďovateľom je ministerstvo vnútra.

Dlhoročným a odbornou verejnosťou rešpektovaným generálnym riaditeľom Múzea SNP je historik Stanislav Mičev. Vzhľadom na predchádzajúce šumy sa nedá vylúčiť, že jedným zo zámerov prechodu hlavnej časti múzea pod ministerstvo obrany môže byť aj personálna výmena jeho štatutára…

Stanislav Mičev

Stanislav Mičev

História Múzea SNP

Pripomeňme si stručne históriu Múzea SNP a  jeho základné poslanie ako významnej kultúrnej inštitúcie na Slovensku, ktorá má dobré meno  aj v zahraničí.

Múzeum SNP bolo založené 8. mája 1955. Pridalo k pôsobeniu Ústavu Slovenského národného povstania, ktorý vznikol už v decembri 1947. V súčasnosti sa v objekte nachádza múzeum a archív vývoja slovenskej spoločnosti v období rokov 1918 – 1948, so zameraním na protifašistický odboj a Slovenské národné povstanie.

Múzea SNP sídli v areáli Pamätníka SNP v Banskej Bystrici, ktorý je dielom architekta Dušana Kuzmu. Pamätník bol dokončený v roku 1969. Dnes je to národná kultúrna pamiatka, pričom Múzeum SNP sa s kultúrnu pamiatku – Pamätník v Nemeckej a Národnú kultúrnu pamiatku Kalište.

Kultúrna Inštitúcia, ktorou Múzeum je predovšetkým, má celoslovenskú až medzinárodnú pôsobnosť a vykonáva odborno-metodickú, poradenskú a koordinačnú činnosť. Múzeum má k dispozícií 66 956 kusov múzejných zbierok a 136 157 kusov archívnych zbierok. Súčasťou je archív zo zameraním na múzejnú činnosť a obdobie rokov 1938-1945. Nachádza sa tu aj knižnica s 20 000 knižnými jednotkami.

V roku 2004  bola vytvorená stála expozícia so zameraním na prezentáciu rozhodujúcich politických, vojenských a spoločenských udalostí na Slovensku v rokoch 1918 – 1948. Táto zbierka je najrozsiahlejšia tematikou, obsahom i materiálom zo všetkých doterajších expozícií. Počas roka sa v múzeu prezentujú aj krátkodobé tematické výstavy rôzneho charakteru (výtvarné a dokumentárne).

Poslanie Múzea SNP

Dnes môžeme Múzeum SNP charakterizovať ako celoslovenskú ústrednú špecializovanú múzejnú, vedeckú, odbornú, vzdelávaciu a informačnú organizáciu so špecializovaným verejným Archívom Múzea SNP, ktorá cieľavedome zhromažďuje, ochraňuje, odborne spracúva, vedecky zhodnocuje, využíva a sprístupňuje dokumenty múzejnej, archívnej a galerijnej hodnoty so vzťahom k dejinám slovenskej spoločnosti v rokoch 1938-1945, s dôrazom na dokumentáciu a dokladovanie protifašistického a národnooslobodzovacieho boja a Slovenského národného povstania ako významnej súčasti európskej antifašistickej rezistencie v rokoch druhej svetovej vojny.

Dokumentuje povojnové súdne procesy, rehabilitácie povstalcov a súčasné prejavy neofašizmu, rasovej neznášanlivosti a intolerancie. Múzeum vykonáva vedecko-výskumnú, odborno-metodickú, expozičnú, kultúrno-osvetovú, vzdelávaciu, edičnú a informačnú činnosť viažucu sa k uvedeným dejinným udalostiam, s vlastným programom výskumnej, zbierkotvornej, prezentačnej a vzdelávacej činnosti v oblasti predmetu jeho špecializácie. Má celoslovenskú pôsobnosť s medzinárodným dosahom.

Vzdelávacie centrum Múzea SNP

Vzdelávacie centrum Múzea SNP

Okrem autentických trojrozmerných predmetov a fotografií si v múzeu možno na plazmových obrazovkách spúšťať i krátke dokumentárne filmy. Súčasťou múzea je tiež skanzen ťažkej bojovej techniky, ktorý sa nachádza v areáli pamätníka, a ktorý návštevníkov zoznámi s historickými tankami, pechotnými vozmi, húfnicami či raritným guľometným vozňom z pancierového vlaku Hurban. Okrem stálej expozície usporadúva múzeum i rôznorodé krátkodobé výstavy. Osobitá expozícia je venovaná tragédii slovenských Židov.

Múzeum SNP zároveň poskytuje v oblasti svojej špecializácie odborno-metodickú a poradenskú službu ostatným múzeám na Slovensku, odborno-metodickú a poradenskú službu pre učiteľov dejepisu, žiakov základných a stredných škôl, študentov vysokých škôl a tiež v rámci svojej špecializácie poskytuje aj pre zahraničie odborno-poradenskú, metodickú službu a materiálovú základňu pre štúdium a pri tvorbe expozícií a výstav.

Múzeum 21. storočia

Jedným z hlavných výsledkov projektu Digitálne múzeum je vytvorenie špičkového digitalizačného pracoviska – Digitalizačného centra. To sa začalo budovať vo februári 2012 na Partizánskej ulici v  Banskej Bystrici. Skladá z troch pracovísk: metodicko-technologického, konzervátorského a digitalizačného pracoviska. Múzeum SNP sa tak stalo priekopníkom digitalizácie múzejných zbierok na Slovensku.

V roku 2015  Múzeum Slovenského národného povstania prestavbou bývalej materskej školy na Tulskej otvorilo vzdelávacie centrum. Napokon Múzeum SNP je jedným z hlavných organizátorov každoročných celonárodných osláv SNP v Banskej Bystrici – srdci Povstania.

Určitý medzník na ceste dotvárania profilu múzea a formovania stratégie trvalo udržateľného rozvoja Múzea SNP bol rok 2007, počas ktorého sa múzeum rozhodlo zaviesť a používať systém manažérstva podľa normy STN EN ISO 9001:2000 v hlavných činnostiach.

Digitalizačné centrum

Digitalizačné centrum

Snaženie múzea a jeho výsledky v tejto oblasti viedli k tomu, že 12. decembra 2007 získalo ako prvá kultúrna inštitúcia v Slovenskej republike Certifikát, ktorý potvrdzuje, že Múzeum SNP zaviedlo a používa systém manažérstva podľa normy STN EN ISO 9001:2001 / EN ISO 9001:2000 v odbore zbierkotvorná činnosť, archívna činnosť, vedecká a výskumná činnosť, vzdelávacia a prezentačná činnosť.

Politika kvality Múzea SNP vychádza z vízie a strategických zámerov vytvoriť model moderného dynamicky sa rozvíjajúceho sa múzea 21. storočia smerujúceho k TQM (Total Quality Management – komplexné riadenie kvality). Nástrojom na dosiahnutie tohto zámeru sú kvalitné produkty, orientované na uspokojenie potrieb trhu a zároveň vytváranie takých vzťahov so všetkými užívateľmi (zákazníkmi), aby sa cítili ako rovnocenní partneri múzea.

Táto ambícia vychádza z novej koncepcie činnosti organizácie ako „otvoreného múzea“ a filozofie „z úcty k národným dejinám”. Otázkou zostáva, ako to bude po pripravovanom faktickom rozdelení Múzea SNP medzi dvoch zriaďovateľov. Žiaľ Banská Bystrica nemá s podobnými experimentmi tejto vlády dobré skúsenosti…

Zdroj: TASR, (tom) a  Mgr. Tatiana Babušíková, Foto: ilustračné