Mimoriadne úspechy žiakov Gymnázia Mikuláša Kováča v Banskej Bystrici

SPRÁVY
0 /

September bol na školách nielen začiatkom nového školského roka, ale aj vyhodnotením toho predchádzajúceho. Na bilingválnom Gymnáziu Mikuláša Kováča v Banskej Bystrici  to bola bilancia veľmi radostná.

„To, že sa naši absolventi uchádzajú o štúdium na zahraničných univerzitách, je pre nás bežné, ale aby získali štipendiá, teda vlastne bezplatné štúdium, to nie je vec každodenná.“

hovorí riaditeľka školy PaedDr. Alena Paulová.

Vľavo Alena Paulová

Vľavo Alena Paulová

Španielske kráľovstvo poskytuje štipendium prostredníctvom svojho pridelenca pre vzdelávanie pri Veľvyslanectve Španielskeho kráľovstva v Slovenskej republike každý rok dvom študentom zo Slovenska. Tohto roku sa jedným z nich stal absolvent GMK Marek Kminiak, ktorý začne akademický rok na Univerzite v Granade.

Ešte potešiteľnejší je podobný úspech v prípade čínštinárov.

Zľava Jakub Dlhopolec a Sun Lijie

Zľava Jakub Dlhopolec a Sun Lijie

„V školskom roku 2020/2021 sme mali po  piatich rokoch uzavrieť a vyhodnotiť experimentálne overovanie slovensko – čínskeho bilnigválneho gymnázia, ale pandemická situácia nám to celé spomalila a skomplikovala. Experimentálne overovanie je po dohode s naším garantom – Štátnym pedagogickým ústavom a zriaďovateľom – Okresným úradom v Banskej Bystrici predĺžené MŠVVaŠ SR o dva roky“

informuje Alena Paulová.

Zľava Samuel Kamenský a Sun Lijie

Zľava Samuel Kamenský a Sun Lijie

Riaditeľka GMK dodáva:

„Rovnako tak sa oddialil podpis slovensko – čínskej zmluvy o spolupráci v školstve. O to viac nás teší podpora a pozornosť, ktorej sa nám dostáva zo strany čínskeho veľvyslanectva v SR a Konfuciovho inštitútu pri STU v Bratislave. 23.augusta 2021 odovzdal veľvyslanec ČĽR v SR Sun Lijie dvom našim absolventom – Viktórii MackovejSamuelovi Kamenskému vládne štipendiá na čínske univerzity. Samo si vybral štúdium aplikovanej chémie v Tianjine.“

Samotná Viki sa rozhovorila:

„Obdržať štipendium znamená bezplatne študovať na univerzite v Číne podľa vlastného výberu a všetky náklady spojené so štúdiom ako ubytovanie či mesačné vreckové sú taktiež hradené čínskou vládou. Pre takéto štúdium som sa rozhodla najmä preto, že chcem ďalej  využiť získané poznatkov a jazyk samotný, nechcela som po skončení strednej školy čínštinu jednoducho zabudnúť, pretože si myslím, že je to jazyk, ktorý bude vo svete veľmi vítaný a rozhodne má jasnú budúcnosť.

Viktória Macková a Sun Lijie

Viktória Macková a Sun Lijie

Zároveň objasnila, čo ju k tomu viedlo:

„V mojom rozhodovaní som sa ovplyvnila ja sama, chcela som vyskúšať novú výzvu a porovnať edukačný systém na Slovensku a v Číne. Taktiež mi veľmi chýbali čínsky život a kultúra, čiže rozhodnutie náročné naozaj nebolo. Odbor medzinárodnej politiky na univerzite Fudan v Šanghaji som si vybrala z dôvodu záujmu o danú oblasť a jej využiteľnosti v dnešnom svete.“

Zdá sa, že títo úspešní absolventi GMK majú celý rad nasledovníkov. Na  spomínanom stretnutí s veľvyslancom ČĽR v SR boli vecnými darmi zo strany KI pri STU v Bratislave ocenení ďalší dvaja žiaci za skvelé výsledky v súťaži Čínske mosty  (obdoba slovenskej stredoškolskej olympiády, olympiáda v čínskom jazyku).Martina Kozová získala 1. miesto a zároveň postup do medzinárodného kola a Jakub Dlhopolec 2. miesto (zároveň 1. miesto v popularite).

Martina kozová a Sun Lijie

Martina kozová a Sun Lijie

„Blahoželáme žiakom a ďakujeme organizátorom – veľvyslanectvám ČĽR a Španielskeho kráľovstva v SR, Konfuciovmu inštitútu pri STU v Bratislave a Kancelárii pridelenca pre vzdelávanie na španielskej ambasáde za príkladnú starostlivosť o mladé jazykové talenty a za pomoc Gymnáziu Mikuláša Kováča v Banskej Bystrici pri skvalitňovaní jazykovej výučby na Slovensku,“

uzatvára riaditeľka GMK Alena Paulová.

 Študenti GMK na čínskom veľvyslanectve v SR zľava: Samuel Šiška III.C, Jakub Dlhopolec III.C  - druhé miesto v česko - slovenskom regionálnom kole celosvetovej súťaže v čínskom prednese Chinese Bridge 2021, Viktória Macková V.C - prijatá na štúdium medzinárodných vzťahov a zahraničných štúdií na Fudan university Shanghai, Samuel Kamenský V.C - prijatý na  štúdium chemického inžinierstva na Tianjin university v Tijanjine, prof. Han - čínsky riaditeľ Konfuciovho inštitútu pri STU v Bratislave, Miroslav Rosputinský IV.C.

Študenti GMK na čínskom veľvyslanectve v SR zľava: Samuel Šiška III.C, Jakub Dlhopolec III.C  – druhé miesto v česko – slovenskom regionálnom kole celosvetovej súťaže v čínskom prednese Chinese Bridge 2021, Viktória Macková V.C – prijatá na štúdium medzinárodných vzťahov a zahraničných štúdií na Fudan university Shanghai, Samuel Kamenský V.C – prijatý na  štúdium chemického inžinierstva na Tianjin university v Tijanjine, prof. Han – čínsky riaditeľ Konfuciovho inštitútu pri STU v Bratislave, Miroslav Rosputinský IV.C.

Zdroj: Soňa Daňová, Foto: GMK a ilustračné