Mesto vstúpilo do rozpočtového provizória, potrebuje aj nový územný plán

SPRÁVY
0 /

Skončilo vítanie Nového roka 2015 s nádherným ohňostrojom, ktoré z radničného balkóna otvoril nový banskobystrický primátor Ján Nosko. Nezabudol Bystričanom pripomenúť, čo čaká mesto v najbližšom pracovnom období

Novoročné predsavzatia primátora

„Prichádza rok 2015, ktorý začíname v rozpočtovom provizóriu, ale ako jedno z najmenej zadlžených krajských miest, takže predpokladám, že to vy občania nepocítite a po schválení nového rozpočtu budeme môcť pokojne pracovať na rozvoji nášho mesta,“

uviedol vo svojom novoročnom príhovore primátor Ján Nosko, ktorý sa ujal funkcie štatutára mesta v polovici decembra.

Nový rok začína Ján Nosko s tímom najbližších spolupracovníkov v kancelárii primátora a prednostu mestského úradu. Podľa vlastných slov  sa chce zamerať na nastavovania ozdravných procesov a prípravu projektov pre čerpanie eurofondov, ktoré budú slúžiť obyvateľom mesta pod Urpínom. Ako správne pripomenul, ďalší rozvoj mesta  nepôjde bez spolupráce s poslancami, úradom a aktívnymi občanmi, k čomu by mal prvý muž mesta prispieť svojou pozitívnou energiou a manažérskymi skúsenosťami.

Rozpočet mesta na rok 2015

Bývalému primátorovi Petrovi Gogolovi sa nepodarilo ani raz za štyri roky schváliť v zastupiteľstve riadny rozpočet mesta na nasledujúci rok. Preto nie je žiadnym prekvapením, že aj svojmu nástupcovi zanechal rozpočtové provizórium. To v praxi znamená čerpanie nákladov vo výške 1/12 bežných príjmov rozpočtu z roku 2014 bez investícií a eurofondov.

Na druhej strane má nový primátor aj s novým zastupiteľstvom možnosť pripraviť a schváliť  rozpočet podľa svojich predstáv. Prvé tohtoročné zasadnutie  banskobystrického mestského parlamentu je až 27.januára a bude skôr konštitučné, aby sa  sformovali  tri poslanecké kluby (SMER-SD, SNS a SDKÚ-DS 17 poslancov, BBA 9 a Klub nezávislých 5 poslancov) s poradnými orgánmi zastupiteľstva – mestskou radou a odbornými komisiami. Poslanci by na návrh primátora mali zvoliť viceprimátora a svojich zástupcov v obchodných spoločnostiach s majetkovou účasťou mesta.

Nový rozpočet mesta na rok 2015 s príjmami a výdavkami na úrovni cca 48 miliónov eur tak príde na rad najskôr vo februári. Na druhej strane sa tu vytvára dostatočný časový priestor na „prekopanie“ návrhu pripraveného bývalým vedením  banskobystrickej samosprávy do takej podoby, ktorá bude vyjadrovať reálne zdroje a potreby mesta so zakomponovaním priorít nového primátora, ktorými sú eurofondy a nové investície do rozvoja.

Nový územný plán mesta

Takpovediac nekonečný príbeh minuloročného (ne)schvaľovania strategického územnoplánovacieho dokumentu, ktorým je nový územný plán mesta, by podľa slov primátora Noska mal čo najskôr skončiť schválením pripraveného a odbornou či laickou verejnosťou pripomienkovaného  návrhu. Na jeho výslednej podobe pracovali odborníci takmer 11 rokov a mesto to stále nemalé finančné prostriedky.

Zatiaľ je stále platný pôvodný územný plán mesta z roku 1976, ku ktorému sa vypracovalo množstvo zmien a doplnkov, ibaže v ňom nie sú zahrnuté dôležité strategické investície do dopravy a protipovodňových opatrení v Banskej Bystrici, na ktoré chcú mesto a vodohospodári  čerpať eurofondy. Navyše občania a investori čakajú na jasné podmienky funkčného využitia územia, aby si vedeli vysporiadať svoje pozemky a stavať na základe nových pravidiel hry.

Napriek tomu, že poslanci Banskobystrickej alternatívy a časť nezávislých sa v minulom volebnom období stavala proti schváleniu pripraveného návrhu územného plánu, situácia je na základe zverejneného stanovísk odborných štátnych inštitúcií jasná – poslanci môžu predložený návrh buď schváliť alebo neschváliť, žiadna tretia cesta neexistuje. Ak existujú nejaké sporné veci, tie sa môžu riešiť len zmenami a doplnkami k novému územnoplánovaciemu dokumentu, alebo sa bude treba vrátiť k zadaniu  y roku 2006 a celý proces prípravy nového územného plánu mesta začať odznova.

Zdá sa, že práve schvaľovanie nového územného plánu mesta bude pre novozvoleného primátora a poslancov prvým vážnym testom ich schopností vnímať skutočné potreby mesta objektívne a odborne, nie politicky. Možno by nezaškodilo na túto tému usporiadať pre volených zástupcov občanov jeden výkladový seminár za účasti spracovateľa územného plánu a vodohospodárov, aby poslancom odborne vysvetlili všetky pre a proti predloženého návrhu. K dispozícii je celý január…

Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta na roky 2015-20

Tento strategický rozvojový dokument úzko nadväzuje na nový územný plán mesta, ktorý je jeho hlavnou súčasťou. Zároveň ide o záväzný podklad pre čerpanie eurofondov v novom programovacom období 2015-20. V návrhu banskobystrického PHSR sú zahrnuté investičné projekty verejnoprospešného charakteru za desiatky miliónov eur, vrátane dôležitých dopravných riešení a protipovodňových opatrení .

Pokiaľ nebude schválený nový územný plán, zastupiteľstvo nebude môcť schvaľovať PHSR, z čoho logicky vyplýva, že bude stáť aj príprava dôležitých europrojektov, bez ktorých nedokáže primátor zabezpečiť žiaduci rozvoj mesta.

Minulé zastupiteľstvo muselo schváliť formálne predĺženie platnosti starého PHSR končiaceho 31.decembra 2014 o jeden rok, čo však pre strategické investície zahrnuté v novom územnom pláne nerieši situáciu. Navyše podľa našich informácií sa v niektorých kapitolách bude musieť  tento rozsiahly strategický dokument prepracovať, pretože nezodpovedá platnej legislatíve.

Hovorí sa, že všetko zlé je na niečo dobré.  Pokiaľ vstupujeme do Nového roka 2015 s pozitívnou energiou a mysľou, tak časový priestor, ktorý sa v januári vytvoril pre prípravu a prijatie troch chýbajúcich strategických dokumentov mesta – rozpočet, územný plán a PHSR, je potrebné naplno využiť od prvého pracovného dňa.

Bolo by fajn, keby sa novému primátorovi podarilo presvedčiť väčšinu poslancov, že naozaj ide o správnu vec pre Bystričanov, kedy idú všetky sváry a osobné záujmy bokom. Držme mu palce…

Autor: (tom), Foto: Ilustr.