Mesto Banská Bystrica pokračuje v budovaní polopodzemných kontajnerov

SPRÁVY
0 /

Banskobystrická samospráva začala vlani, s cieľom priniesť modernú, estetickú a efektívnu zmenu v oblasti zberu komunálnych odpadov, s pilotným projektom polopodzemných kontajnerov vo vytypovaných mestských častiach.

Prvé z týchto kontajnerov sa začali budovať v Radvani spoločnosťou Marius Pedersen, a. s., ďalšie by mali byť v spolupráci so zmluvným partnerom mesta osadené v mestských častiach Kráľová a Pršianska terasa Celkom pôjde o 171 kusov kontajnerov, ktoré budú umiestnené na 23 stojiskách.

 „Som rád, že po zimnej prestávke sa dnes začalo s prvými stavebnými prácami. Verím, že nielen stojisko na Kalinčiakovej 42, ale aj na ďalších uliciach bude čoskoro realitou. Nadviažeme tak na koncept moderného a estetického zberu odpadov aj v ostatných častiach nášho mesta. Verím, že si ho Banskobystričania osvoja,“

hovorí primátor Ján Nosko.

Ján Nosko

Ján Nosko

Ide o Sládkovičovu 42, Sládkovičovu 60 – 62, Podháj 33 – 35, Podháj 47 – 49, Radvanskú 29 – 30, Námestie Ľ. Štúra 7 a Kalinčiakovu 5.

Po osadení kontajnerov by sa mal zlepšiť aktuálny stav, ako aj estetický vzhľad stojísk. Zároveň sa očakáva zmiernenie problémov s hlodavcami, zápachom i neporiadkom. Náklady súvisiace so zavedením nového systému zberu odpadu sú zahrnuté v cene za jeho vývoz.

Samospráva v procese spracovania projektovej dokumentácie citlivo zvažovala predovšetkým umiestnenie kontajnerov a s tým súvisiace zabratie verejného priestranstva, predovšetkým zelene i existujúcich  parkovacích plôch. Preto sa prijalo rozhodnutie, na základe ktorého bol pôvodne plánovaný typ polopodzemných nádob okrúhlej základne nahradený štvorcovou, čím došlo k úspore približne 15 parkovacích miest. Zároveň vznikol v daných lokalitách priestor pre vytvorenie niekoľkých nových parkovacích miest.

Výber lokalít pre prvé polopodzemné kontajnery v našom meste bol ovplyvnený aj limitujúcimi podmienkami existujúcej infraštruktúry, či už zabudovanými inžinierskymi sieťami, ale aj finančnými a technickými nárokmi na ich prekládku. Ďalším dôležitým faktorom bol existujúci dopravný režim, hustota zástavby a komplexnosť zberového rajónu.

Polopodzemné kontajnery sú určené na zber zmesového komunálneho odpadu, papiera, plastov, tetrapakov, skla, kovov, ale aj biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu. Jeden polopodzemný kontajner nahradí zberovou kapacitou šesť bežných kontajnerov, zaberá menšiu plochu, dochádza v ňom k vyššiemu zhutneniu odpadu a umiestnením pod zemou sa znižuje intenzita jeho biologického rozkladu spojeného so zápachom.

„Zber odpadu z kontajnerov je zabezpečovaný špecializovaným vozidlom s hydraulickou rukou. Kontajnery sa vyprázdňujú zospodu, vďaka čomu ostáva vhadzovací otvor čistý .Ich hĺbka znemožňuje opätovné vyhadzovanie odpadu, a tak v okolí takéhoto typu kontajnerov nevzniká neporiadok. Zároveň, v zimnom období sneh nebude prekážkou pri manipulácii s kontajnermi a ich vyprázdnením,“

vysvetľuje Michal Štúber z Oddelenia odpadového hospodárstva a údržby verejných priestranstiev MsÚ v Banskej Bystrici.

Michal Štúber

Michal Štúber

Cieľom samosprávy je postupné zabudovanie polopodzemných kontajnerov vo viacerých lokalitách. Plánovaný návrh ich rozmiestnenia je uvedený na webovej stránke mesta v sekcii Gisplan mesta – Odpadové hospodárstvo – Polopodzemné kontajnery na tomto odkaze.

Akékoľvek otázky a podnety môžu obyvatelia adresovať na telefonickom čísle 048/4330454 alebo na e-mailovej adrese separovanyzber@banskabystrica.sk.

Autor: (tom) , Foto: mesto BB a ilustračné