Mesto Banská Bystrica aj tento rok uspokojilo všetkých záujemcov o mestské škôlky

SPRÁVY
0 /

Dlhodobým cieľom mesta Banská Bystrica je rozširovanie kapacít vo svojich materských školách. Pod Urpínom nastúpi do mestských materských škôl 649 detí.

Od roku 2015 sa stavebnými úpravami financovanými z mestského rozpočtu, a najmä získanými eurofondmi podarilo pre malých škôlkarov vytvoriť 286 nových miest.  Vďaka tomu mohla samospráva už druhý školský rok po sebe prijať do svojich škôlok všetky deti, ktoré splnili podmienku predškolského veku, mladšie ročníky, ale aj deti z okolitých obcí, kde nie je zriadená škôlka.

Zápis detí do materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Banská Bystrica sa uskutočnil v čase od 1. do 31. mája 2021. Tento rok bolo vydaných 649 rozhodnutí o prijatí dieťaťa do MŠ, ktoré musia byť rodičom doručené do 15. júna. Školský úrad sa snažil vyhovieť každej požiadavke zákonných zástupcov. V prípade, že bola požadovaná škôlka, do ktorej hlásili svoje dieťa obsadená, zamestnanci MsÚ im ponúkli inú vhodnú alternatívu.

V roku 2015 sme na Školskom úrade evidovali 158 zamietnutých žiadostí zákonných zástupcov o umiestnenie svojich detí do materských škôl. Dnes je situácia v Banskej Bystrici úplne iná. Som rád, že vďaka kontinuálnej práci a rozširovaniu kapacít sa nám už druhý rok po sebe podarilo uspokojiť požiadavky všetkých rodičov a umiestniť do škôlok všetkých malých škôlkarov. Spočiatku sme sa obávali, že miest nebude dostatok, keďže zmenou legislatívy je od 1. septembra 2021 absolvovanie predprimárneho vzdelávania v materskej škole povinné pre všetky deti, ktoré do konca augusta dosiahnu päť rokov. Tieto sme museli prijať prednostne. Som rád, že sa nám to podarilo a dokonca nám ostáva ešte 30 voľných miest pre ďalších záujemcov,“

objasňuje primátor Ján Nosko.

Ján Nosko

Ján Nosko

Spomínaná zmena legislatívy si vyžiadala aj mravčiu prácu Školského úradu a dohľadávanie detí, ktoré v auguste dosiahnu päť rokov a platí pre nich povinnosť nastúpiť do škôlky. Zákonní zástupcovia totiž neprihlásili 144 detí, ktoré k 31. 8. 2021 spĺňajú vek predškoláka a na ktorého sa vzťahuje povinné predprimárne vzdelávanie.

K dnešnému dňu sa nám podarilo dohľadať 104 detí. Niektoré žijú so svojimi rodičmi v zahraničí, ďalšie v iných mestách na Slovensku, niektoré sú prihlásené do súkromných materských škôl alebo podnikových MŠ. Celkovo 40 zákonným zástupcom v týchto dňoch doručíme výzvu o tom, že si nesplnili zákonnú povinnosť,“

dopĺňa Ivona Benedeková z banskobystrického Školského úradu.

Mesto Banská Bystrica je zriaďovateľom 29 materských škôl, z toho dve sú súčasťou základných škôl.

Rozšírenie kapacít MŠ od roku 2015

  • Z rozpočtu mesta – MŠ Tatranská 63 – 22 miest, MŠ Tulská 25 – 7 miest.
  • Projekt financovaný z MŠVVaŠ SR – Rozšírenie kapacít MŠ Družby 3 – 15 miest.
  • V rámci projektov energetická efektivita budov – MŠ Na Lúčkach 2 – počas realizácie projektu sa zrekonštruovali mestom nevyužité priestory MŠ a rozšírila sa kapacita o 44 miest.
  • Rozšírenie kapacity MŠ Bakossova 5, Banská Bystrica – vybudovanie novej MŠ v nevyužitých priestorochZákladnej školy J. Bakossa, Bakossova 5, Banská Bystrica – zvýšenie kapacity o 44 miest.
  • Rozšírenie kapacity MŠ Radvanská 1, Banská Bystrica – vybudovanie novej MŠ v nevyužitých priestorochZákladnej školy, Radvanská 1, Banská Bystrica – zvýšenie kapacity o 66 miest.
  • Rozšírenie kapacity v MŠ 9. mája 26 – 44 miest.
  • Rozšírenie kapacity v MŠ Karpatská 3 – 22 miest.
  • Rozšírenie kapacity v MŠ Strážovská 3 – 22 miest.

Zdroj: Zdenka Marhefková , Foto: ilustračné