FOTO: Slávnostné otvorenie farebnej fontány v parčíku pred mestským úradom

SPRÁVY
14 /

Mesto Banská Bystrica v utorok 7. mája 2019 o 19:30 hod slávnostne otvorilo novú fontánu v parčíku pred mestským úradom. Pribudla tak ďalšia osvoežujúca vodná plocha na území nášho mesta,ktoré sa kedysi nazývalo aj mestom fontán.

Utorkové slávnostné otvorenie fontány

V pripravenom programe tejto malej slávnosti vystúpili žiaci Konzervatória J. L. Bellu Banská Bystrica. Nasledovali príhovory architekta Ladislava Bradiaka, prednostu MsÚ Martina Adamca a primátora mesta Jána Noska. Ten na záver slávnosti spustil s prítomnými občanmi odpočítavanie a za zvukov vážnej hudby  sa spustila vskutku jedinečná farebná fontána. Po obnove parčíka pred mestským úradom sa tak Bystričania a návštevníci mesta dočkali záverečnej bodky vydareného stvárnenia tohto v minulosti zanedbávaného priestoru.

Plní sa tak verejný prísľub primátora Jána Noska, ktorý dal po faktickom dokončení fontány 15. novembra 2018:

„Podarilo sa. Teraz je síce fontána len v skúšobnej prevádzke, ale na jar ju spolu otvoríme. Verím, že poteší všetkých Bystričanov.“

Architektonický návrh vychádzal z tvaru niekdajšej fontány.  Nová fontána pozostáva z troch okruhov po 12 trysiek a z ďalšej stredovej trysky, ktorá tvorí dominantný gejzír. Jednotlivé okruhy sú samostatne regulované. Všetky trysky sú osvetlené LED svietidlami a celá plocha je vyspádovaná od obvodu ku stredovej tryske, kde sa nachádza zberná šachta prekrytá vtokovou mrežou. Kovové časti sú vyrobené z nerezu. Plocha fontány je z prírodného kameňa, kotrý bude pochôdzny.

Komplexná obnova parčíka aj s fontánou

Fontánou sa ukončila revitalizácia parčíka pred banskobystrickým Mestským úradom, ktorá začala  ešte v roku  2016. Mesto vtedy investovalo 44 000 eur do obnovy chodníkov, úpravy zelene, doplnenia mobiliáru a zavlažovacieho systému.

Fontána bola kedysi dominantou celého priestoru parčíka. V prvej fáze bolo potrebné vybrať vhodnú technológiu. Následne sa spracovala projektová dokumentácia. Proces výstavby fontány sa predĺžil aj kvôli verejnému obstarávaniu a výberu zhotoviteľa, ktorý by zabezpečil stavebno – technické riešenie celého priestoru.

„Záujem o vybudovanie fontány zo strany potenciálnych stavebníkov spočiatku nebol, preto sme začali s realizáciou projektu neskôr. Aj napriek tomu, že vďaka zamestnancom firmy ZAaRES park hýri farbami, ľudia sa dožadovali fontány, ktorá bola kedysi dominantou a mnohí Banskobystričania si ju pamätajú dodnes. Teší ma, že sa nám tento projekt podarilo zrealizovať  a od dnes bude fontána v parku pred úradom robiť obyvateľom radosť a zároveň bude plniť osviežovaciu funkciu počas horúcich letných dní.Verím, že fontána prispeje k celkovému skrášleniu tohto miesta a parčíku prinavráti podobu, ktorá mu kedysi patrila,“

povedal primátor Ján Nosko.

Banskobystričania či návštevníci mesta radi využívajú parčík na oddych či počas čakania na vyšetrenie v blízkej poliklinike alebo pri vybavovaní úradných záležitostí na mestskom úrade. S budovaním fontány sa po komplikáciách s verejným obstarávateľom začalo v auguste 2018. Zhotoviteľom je firma Begra spol. s.r.o. ktorá dodala technológiu fontány, stavebnú časť realizoval subdodávateľ Nigol s.r.o a flambovaný žulový kamenný obklad fontány zabezpečila firma MRAMOR-GRANIT MOHYLA, spol. s r.o. Celková hodnota projektu po verejnom obstarávaní je takmer 260 000 eur s DPH.

„Nemysleli sme si, že postaviť fontánu bude také komplikované. Okrem búracích a výkopových prác sa osadila nová technológia a urobili sa sa všetky potrebné tlakové skúšky. Financie vyčlenené na projekt sú vždy len prvým krokom k úspechu. Teší ma, že aj napriek počiatočným problémom sa nám podarilo nájsť vhodného zhotoviteľa a obyvateľom sme mohli vyjsť v ústrety.  Fontánu sme dokončili v priebehu troch mesiacov a v novembri 2018 sme ju skúšobne spustili a následne zazimovali. Od dnes už bude slúžiť všetkým návštevníkom parku,“

dodal  prednosta MsÚ Martin Adamec.

K fontáne sa vyjadril sa aj jej tvorca – architekt Ladislav Bradiak:

„Voda ako jeden zo základných živlov i prírodných zdrojov je čoraz vzácnejším artiklom. Hlavne v mestách sa tečúca voda stáva aj v súvislosti s klimatickou zmenou čoraz žiadanejšou súčasťou verejných priestranstiev, kde okrem výtvarného účinku pomáha aj zlepšovať mikroklímu, čo vieme oceniť najmä v horúcich letných dňoch. Preto som nesmierne rád, že sa nám podarilo oživiť jednu zo zabudnutých fontán nášho mesta. Pri jej tvorbe sme sa inšpirovali mnohými príkladmi zo zahraničia a navrhli sme ju pochôdznu, aby sa každý mohol ovlažiť a osviežiť. Výtvarno – estetický celok kruhovej fontány podporuje množstvo kombinácií vodostreku či meniaceho sa osvetlenia jednotlivých trysiek. Navrhnuté štyri okruhy fontány umožňujú variabilitu a rôzne výšky vodných stĺpov.“

História parčíka pred MsÚ

Pôvodný parčík ešte za socializmu patril aj k budove bývalého Krajského národného výboru (dnešný MsÚ) z roku 1957, ktorá je príkladom architektúry socialistického realizmu.

Oproti je funkcionalistická budova Polikliniky (pôvodne Okresná nemocenská poisťovňa z roku 1930), ktorá je dielom českých architektov Balána a Grossmanna. Parčík dostal dôstojnú podobu, akú mal ešte za prvej Československej republiky a bude slúžiť na oddych a relax pre návštevníkov obidvoch ustanovizní.

Kedysi bola v tomto parčíku aj dominantná fontána, z ktorej však postupom času zostali len zbytky betónu a kameňa. Trávou zarastené asfaltové chodníky s  obstarožnými lavičkami donedávna využívali najmä bezdomovci. Pracovníci ZAaRESu sa starali aspoň o trávnik a upravovali kvetinovú výzdobu.

Bývalý Útvar hlavného architekta už dávnejšie pripravil štúdiu komplexnej obnovy tohto zeleného priestoru, ale k jej uvedeniu do života neprišlo. Až súčasné vedenie mesta pristúpilo aspoň k zásadnej  oprave parčíka.

Začiatkom februára 2016 mesto zabezpečilo v parčíku pred mestským úradom odstránenie zničených povrchov chodníkov a nasledovala jeho celková rekonštrukcia parčíka.  Urobili sa nové chodníky s dlažbou, osadili nové lavičky a ZAaRES nádherne vysadil v parčíku kvety a novú zeleň. Nedokončila sa jedine fontána, k čomu došlo až v novembri 2018 a práve teraz sa slávnostne otvára.

Autor: (tom) , Foto: redakčné, archív a FB