BBSK sa ocitol v centrálnom registri nelegálneho zamestnávania

SPRÁVY
8 /

Národný inšpektorát práce SR eviduje v centrálnom registri zoznam fyzických osôb a právnických osôb, ktoré porušili zákaz nelegálneho zamestnávania. Po inšpekčnej kontrole 11.mája 2015 sa v ňom ocitol aj Banskobystrický samosprávny kraj.

Nelegálne zamestnávanie by malo súvisieť so županovou ochrankou

Podľa našich informácií by malo ísť o niektorého z členov ochranky v čiernych mikinách, ktorá sprevádzala župana Marian Kotleba na prvom výjazdovom zasadnutí zastupiteľstva BBSK 17.januára 2014 v Jelšave. Keď novinári pýtali vtedajšieho krajského hovorcu  Miroslava Beličku, čo to znamená, dostali nasledovnú odpoveď:

„Je to usporiadateľská služba. Ad hoc sú to zamestnanci úradu na dohodu o vykonaní práce. Ich úlohou je zabrániť, aby rokovanie nenarúšali rozprávkové postavičky, ako Mikuláš na úvodnom zasadnutí v Banskej Bystrici.“

Ako TV Markíza neskôr zistila, že zmluvy s ochrankármi neboli v centrálnom elektronickom registri.  Podľa  zákona č. 546/2010 Z.z. o zverejňovaní zmlúv, faktúr a objednávok na internete sú všetky obce, mestá, samosprávne kraje a organizácie nimi zriadené povinnými osobami k zverejňovaniu v centrálnom registri zmlúv. Zmluva nadobudne právoplatnosť až dňom zverejnenia. Ak k zverejneniu nedôjde do 3 mesiacov, stráca právoplatnosť. Lehota na zverejnenie faktúr a objednávok je do 10 pracovných dní. Vo svojej správe na nelegálne zamestnávanie upozornil aj hlavný kontrolór BBSK..

Stanovisko Úradu BBSK

Chceli sme si overiť, či zverejnenie banskobystrickej regionálnej samosprávy v centrálnom registri nelegálneho zamestnávania súvisí s ochrankou župana. Informáciu nám poskytol zástupca riaditeľa Úradu BBSK Michal Albert:

Uvedený podnet je ešte stále v štádiu vyšetrovania a BBSK trvá na svojej nevine. Inšpektorát práce Banská Bystrica vykonal u zamestnávateľa BBSK v priebehu mesiaca máj 2015 inšpekciu práce zameranú na kontrolu dodržiavania zákazu nelegálneho zamestnávania podľa ustanovení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní v platnom znení. O tejto vykonanej kontrole bol v zmysle príslušných zákonných ustanovení spísaný Protokol, v ktorom je zaznamenané údajné porušenie zákona.“

Podľa Alberta však  Banskobystrický samosprávny kraj má za to, že sa v kontrolovanej veci nijakým spôsobom zákazu nelegálneho zamestnávania nedopustil, o čom má svedčiť aj vyjadrenie splnomocneného právneho zástupcu Úradu BBSK k zisteným nedostatkom zaznamenané v Protokole.

„Pretože k dnešnému dňu nebolo právoplatne rozhodnuté o spáchaní správneho deliktu nelegálneho zamestnávania zo strany BBSK, ani o uložení sankcie za porušenie tohto zákazu zo strany príslušného kontrolného orgánu, nemožno hovoriť o akomkoľvek porušení zákazu nelegálneho zamestnávania zo strany BBSK. V tejto veci sme  pripravení na ochranu svojich práv podniknúť všetky právne kroky, ktorými by vyvrátil akékoľvek obvinenia o porušení zákazu nelegálneho zamestnávania,“

dodáva zástupca riaditeľa Úradu BBSK.

Dôsledky z evidencie kraja v centrálnom registri NIP

My sme sa pýtali odborníkov na dôsledky, ktoré môžu plynúť pre BBSK z evidencie v centrálnom registri nelegálneho zamestnávania Národného inšpektorátu práce. Tie môžu byť tieto:

1. Podľa zákona 125/2006 o inšpekcii práce– §7 vydáva IP potvrdenie o tom, že ku dňu podania žiadosti nie je žiadateľ evidovaný v registri nelegálneho zamestnávania. Toto potvrdenie vydáva o. i. aj pre účely zákona 528/2008 o pomoci a podpore poskytovanej z fondov EÚ. V registri je porušovateľ evidovaný 5 rokov.

2. Podľa zákona231/1991o štátnej pomoci – nemôže byť ten, kto je  evidovaný v registri porušovateľov zákazu nelegálneho zamestnávania prijímateľom štátnej pomoci počas 5 rokov od vydania rozhodnutia

3. Podľa zákona 539/2008 o podpore regionálneho rozvoja (§ 17) – žiadateľom o poskytnutie dotácie nemôže byť ten, kto porušil zákaz nelegálneho zamestnávania (v zmysle tohto zákona sú doplnkovým zdrojom podpory regionálneho rozvoja zdroje EÚ).

4. Podľa zákona 528/2008 o pomoci a podpore poskytovanej z fondov EÚ pri jednotlivých výzvach musí žiadateľ preukázať okrem finančnej a právnej  spôsobilosti aj neporušenie zákazu nelegálneho zamestnávania.  V rámci posudzovania oprávnenosti žiadateľa o podporu z EÚ sa vždy predkladá aj potvrdenie Inšpektorátu práce o neporušení zákazu nelegálneho zamestnávania.

My budeme sledovať ďalší vývoj situácie v súvislosti s evidenciou BBSK v centrálnom registri nelegálneho zamestnávania a prinesieme vám aktuálne informácie.

Autor: (tom), Foto: ilust.