Banskobystrická samospráva so zonáciou Národného parku Veľká Fatra súhlasí, ale má pripomienky

SPRÁVY
0 /

Mesto Banská Bystrica obdržalo 9. januára 2023 list od Odboru starostlivosti životného prostredia Okresného úradu v Žiline o oznámení zámeru vyhlásiť zóny Národného parku Veľká Fatra, zmene jeho hraníc, ako aj úprave ochranného pásma na roky 2023 – 2052.

Hoci je ochrana prírody spoločným záujmom všetkých strán, samospráva ako vlastník pozemkov v rozlohe 2 335 hektárov, ktorých sa zonácia týka a ich správca – Mestské lesy Banská Bystrica, s. r. o. zastávajú názor, že dokumenty nemôžu byť prijaté s nedostatkami a pod časovým stresom.

Preto v piatok adresovali list Okresnému úradu Žilina, ako orgánu štátnej správy na úseku ochrany prírody, v ktorom vznášajú niekoľko pripomienok.

Okresný úrad v Žiline ohlásil zámer vyhlásenia zón Národného parku Veľká Fatra, zmeny jeho hraníc a hraníc ochranného pásma už v decembri minulého roka. Mestu boli rozsiahle dokumenty s konkrétnymi podmienkami, za akých by malo k zonácii dôjsť, predložené v pondelok, 9. januára 2023.

„Vítame tento zámer, pretože dobrá zonácia národného parku je dôležitým predpokladom pre ochranu prírody a odborné obhospodarovanie lesných ekosystémov. Aj z tohto dôvodu pristupujeme k veci zodpovedne a spoločne s mestskými lesmi sme pripravili viaceré pripomienky, ktorých zámerom je odstrániť zistené nedostatky a vylepšiť ich tak, aby boli v prospech obyvateľov Banskej Bystrice i všetkých návštevníkov Národného parku Veľká Fatra. Verím, že po kvalitnom dopracovaní dokumentácie s akceptáciou našich pripomienok sa nám spoločným úsilím podarí zabezpečiť adekvátnu ochranu tohto vzácneho územia,“

hovorí primátor mesta Banská Bystrica Ján Nosko.

Ján Nosko

Ján Nosko

Celkovo bolo podaných dvanásť pripomienok, týkajúcich sa napríklad obmedzenia poľovníctva či lesníckych činností počas roka. Zároveň ide o žiadosť o zastúpenie v Rade národného parku NP Veľká Fatra a zahrnuté sú v nich aj kategorické návrhy na prehodnotenia návrhových statí príslušných dokumentov.

„Nesúhlasíme s časovým obmedzením niektorých prác v zóne „C“, kde navrhujeme ponechať doterajší stav, t. j. vykonávanie daných činností bez časového obmedzenia. Ďalej nesúhlasíme napríklad s ponechávaním kalamitného dreva z dôvodu šírenia podkôrneho hmyzu. Predložené dokumenty k zonácii by mali platiť 30 rokov, ich dosah na naše lesy je však oveľa dlhší, preto dúfame, že naše pripomienky budú zapracované. Sme otvorení akejkoľvek ďalšej odbornej diskusii,“

dodáva riaditeľ Mestských lesov Banská Bystrica, s. r. o. Blažej Možucha.

Blažej Možucha

Blažej Možucha

Mesto Banská Bystrica vlastní lesy o výmere približne 7 200 hektárov už od roku 1255, kedy ich získalo na základe výsadnej listiny kráľa Bela IV. V súčasnosti sa o lesný majetok starajú mestské lesy, ktoré preferujú prírode blízke a trvalo udržateľné spôsoby hospodárenia.

Približne jedna tretina týchto lesov je súčasťou Národného parku Veľká Fatra a nachádzajú sa tu i viaceré maloplošné chránené územia z dôvodu ochrany vzácnych druhov rastlín a živočíchov.

Zdroj: Dominika Adamovičová , Foto: ilustračné