Aktívni vysokoškoláci idú do praxe

SPRÁVY
0 /

Národný projekt „Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti“ prichádza priamo medzi študentov, aby im predstavil ako sa môžu zapojiť sa do projektu. Študenti môžu získať podporu zo strany vysokej školy aj podniku, praktické skúsenosti, nenahraditeľné zručnosti, ale aj kontakt s potenciálnym zamestnávateľom.

Národný projekt sa zameriava hlavne na nadviazanie spolupráce medzi vysokými školami a podnikovou sférou na celom území Slovenska, v 7 slovenských krajoch –  Trnavskom,  Trenčianskom, Nitrianskom, Žilinskom, Banskobystrickom, Prešovskom a Košickom kraji. Projekt je určený pre všetky typy vysokoškolského štúdia – bakalárov, magistrov, inžinierov aj doktorandov a potrvá do októbra 2015.

„Univerzity môžu pripraviť svojich absolventov pre život a prácu v dobe metazmeny, ak dokážu kultivovať schopnosť žiť s nejednoznačnosťou, v rôznorodosti stanovísk a rešpektovaní odlišnosti, ak dokážu rozvíjať schopnosť meniť rámce, modifikovať alternatívy a prijať zodpovednosť za dôsledky vlastných volieb.“  uviedla Dr.h.c. prof. PhDr. Beata Kosová, CSc. rektorka Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici

Na stretnutiach sa študenti oboznámia s možnosťou priameho zapojenia sa do aktivít národného projektu, ktoré budú formou krátkodobých exkurzií alebo dlhodobých vzdelávacích pobytov v podmienkach praxe, teda v podnikoch či firmách, kde počas trvania praxe spracujú konkrétne odborné témy do ročníkových alebo diplomových prác. V rámci projektu sa okrem iného vytvoria výučbové školiace centra praxe na vysokých školách v spolupracujúcich študijných programoch a zabezpečia sa študijné pomôcky pre výučbové základne. Súčasťou národného projektu je v rámci jeho možností vytvoriť aj výučbové základne priamo na vysokých školách, ktorých ambíciou je  priblížiť prostredie VŠ podmienkam praxe.

Cieľom národného projektu je prispôsobovať vysokoškolské vzdelávanie reálnym potrebám trhu práce  a posilniť systémové prepojenie vysokých škôl s podnikovou sférou tak, aby absolventi vysokých škôl mohli nadobudnuté kompetencie okamžite využiť v podnikovej praxi, s pozitívnymi dopadmi na hospodársky rast a konkurencieschopnosť podnikov. Projekt si kladie za cieľ podporiť aj inovácie pre skvalitnenie existujúcich študijných programov vysokých škôl. Súčasťou projektu bude aj cielené vytváranie pevného vzťahu medzi študentmi a zamestnávateľmi už počas vysokoškolského štúdia.

Tento projekt predstavujeme na školách v spolupráci s rozvojovým projektom Rady študentov VŠ AZU – Aktivita Zvyšuje Úspech, ktorá je reakciou na súčasný stav, v ktorom sa nachádzajú študenti a zamestnávatelia. Študenti majú dostatok vedomostí, no napriek tomu ich pracovný trh nezamestná a  často sa stretávajú aj s problémom, že nemajú dostatočné skúsenosti s problematikou v danom študovanom odbore.

Zdroj: Bystricoviny.sk