Akciu Za krajšie mesto 2023 zorganizuje banskobystrická samospráva aj počas tohtoročnej jari

SPRÁVY
2 /

Celomestské podujatie, v rámci ktorého si môžu obyvatelia Banskej Bystrice vyčistiť a skrášliť okolie svojich domov, už tradične prichádza s jarným obdobím. Účelom je najmä vyčistenie verejných priestranstiev, ako aj medziblokovej zelene na sídliskách od rôzneho komunálneho a rastlinného odpadu zhrabovaním. Súčasne i zabezpečenie sezónneho zberu biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu zo záhrad rodinných domov.

Pri realizácii akcie „Za krajšie mesto“ sa počíta s aktívnym zapojením obyvateľov mesta a dobrovoľníkov. Podujatie odštartuje v piatok 24. marca 2023, kedy vedenie mesta spolu so zamestnancami mestského úradu vyčistí park na Triede SNP od Námestia Slobody po Ulicu 29. augusta.

Celomestské upratovanie je rozdelené do štyroch etáp:

I. etapa 24. – 26. 3. 2023: Sásová, Rudlová

II. etapa 31. 3. – 2. 4. 2023: Centrum, Uhlisko, Karlovo, Belveder, Graniar, Majer

III. etapa 14. – 16. 4. 2023: Radvaň, Kráľová,Pršianska Terasa, Iliaš, Kremnička, Rakytovce, Kostiviarska, Jakub, Nový Svet, Uľanka, Šalková, Senica

IV. etapa 21. – 23. 4. 2023: Fončorda, Podlavice, Skubín, Suchý vrch

V konkrétnych termínoch mestský úrad zabezpečí pristavenie veľkoobjemových kontajnerov do jednotlivých lokalít. Presné miesta sú zverejnené na webe mesta www.banskabystrica.sk a aj na informačných plagátoch. Akciu organizačne zabezpečuje Oddelenie odpadového hospodárstva a údržby verejných priestranstiev MsÚ v Banskej Bystrici (tel. č.: 048/4330 454, e-mail: separovanyzber@banskabystrica.sk).

V prípade potreby vývozu či premiestnenia veľkoobjemových kontajnerov, poskytnutia vriec na odpad a podobne počas trvania akcie (okrem nedele), môžu obyvatelia kontaktovať pracovníka mestského úradu na tel. č. 0905 940 847. Ak v uvedených termínoch nebude priaznivé počasie, určený bude náhradný termín, o čom bude samospráva informovať na webe mesta, ako i na sociálnych sieťach. Zároveň sa neuskutoční vylepovanie plagátov.

Mesto žiada obyvateľov, aby počas akcie nevykonávali rezy a výruby kríkov a stromov, ale zamerali sa len na vyhrabávanie trávnikov od lístia, suchej trávy a komunálneho odpadu alebo čistenie chodníkov.

Právo hospodárenia s vegetáciou rastúcou na verejných plochách vo vlastníctve alebo správe mesta, má len poverená odborná organizácia Záhradnícke a rekreačné služby (ZAaRES). V prípade záujmu o technickú a odbornú poradenskú činnosť, bude možné kontaktovať  túto mestskú organizáciu.

Zdroj: Miroslav Strelec, Foto: ilustračné