ZŠ na Triede SNP 20 otvára pre piatakov triedu zameranú na futbal a atletiku

SPRÁVY
2 /

Ihrisko

MFK Dukla Banská Bystrica a ŠK UMB Banská Bystrica v spolupráci so Základnou školou, Trieda SNP 20 otvára pre budúcich piatakov v školskom roku 2021/2022 triedu s rozšíreným vyučovaním športovej prípravy so zameraním na futbal a atletiku. Je určená pre športovo talentovaných žiakov, v ktorej je systematická športová príprava súčasťou vyučovania.

Činnosť v takejto triede bude zameraná na optimálny rozvoj pohybových predpokladov žiakov a zvyšovanie ich športovej výkonnosti. Športová príprava bude prebiehať pod vedením profesionálneho trénera s príslušnou kvalifikáciou podľa podmienok SFZ, SAZ. Dieťa získa špeciálne pohybové zručnosti, absolvuje kompenzačné cvičenia a posilňovanie svalov, súčasťou je i plávanie. Ide o cieľavedomé a systematické rozvíjanie predpokladov pre rast športovej výkonnosti talentovaných žiakov, pričom je zabezpečená i kvalitná úroveň vzdelávacieho procesu, napríklad rovnaký počet hodín vyučovania cudzieho jazyka (3 hod.) v porovnaní s klasickou triedou.

Žiaci plne využívajú multifunkčné ihrisko s umelou trávnatou plochou, veľkú i malú telocvičňu,  posilňovňu v areáli školy, k dispozícii majú kompletné materiálové vybavenie na všeobecnú športovú prípravu a  športovú špecializáciu.

Základná škola, Trieda SNP 20 veľmi dobre spolupracuje so Strednou športovou školou, Trieda SNP 54, kde následne po skončení 9 ročníka môžu žiaci pokračovať v študijnom odbore športový manažment, športové gymnázium.

Výhody športovej triedy sú nasledovné: skvalitnenie tréningového procesu, rýchlejšie napredovanie jednotlivca, vytvorenie kompaktného kolektívu, dohľad nad študijnými výsledkami, športová príprava je súčasťou vyučovania, účasť žiakov ŠT na viacerých turnajoch, športových podujatiach a každý týždeň plaváreň, ktorá je súčasťou tréningového procesu.

Prihlášky do športovej triedy je možné vyplniť aj elektronicky na:  https://zssnpbb.edupage.org/

Ak technické možnosti neumožňujú zákonnému zástupcovi prihlásiť dieťa elektronicky, vyplniť prihlášku môže v priestoroch školy každý deň v čase od 8.00 do 15.00 hodiny a odovzdať na sekretariáte školy. Termín podania prihlášok je do 7. mája 2021.

Viac informácií  nájdete aj na webe: https://zssnpbb.edupage.org/a/sportove-triedy

V prípade ďalších informácií môžete kontaktovať:

Mgr. Sergej Čabala- riaditeľ školy – sergej.cabala@gmail.com

Mgr. Peter Rebek – futbal MFK Dukla – rebco13@gmail.com

Mgr. Katarína Štulíková – atletika – k.stulikova@gmail.com

Autor: (cb úprava), Zdroj: ZŠ Trieda SNP 20