Verejná knižnica Mikuláša Kováča sa zveľaďuje – nová knižná oáza uprostred mesta

KULTÚRA
0 /

Verejná knižnica Mikuláša Kováča (VKMK) v uplynulých mesiacoch revitalizovala jednu zo svojich piatich pobočiek. Na projekt pod názvom „Nová knižná oáza“ prispeli zriaďovateľ knižnice Banskobystrický samosprávny kraj (BBSK), z verejných zdrojov podporil pobočku Fond na podporu umenia (FPU), MBB a. s. a Nadácia PONTIS-fond Tesco.

Východisková situácia

Pobočka Sídlisko (ul. 29 augusta 25)  je jednou z piatich pracovísk VKMK v ktorom knižnica poskytuje knižnično-informačné služby pre verejnosť. Je situovaná v mestskej časti Sídlisko, z hľadiska dopravnej dostupnosti je v bezprostrednej blízkosti železničnej a autobusovej stanice.

„V tejto časti mesta sú situované viaceré MŠ, ZŠ, SŠ i internáty pre študentov SŠ a VŠ. Z hľadiska skladby obyvateľstva je v mestskej časti zastúpené obyvateľstvo v produktívnom veku ale i seniori. Za obdobie posledných dvadsiatich rokov pobočka neprešla žiadnou rekonštrukciou ani úpravou. Knižnica tento priestor užíva na základe nájomnej zmluvy s mestskou spoločnosťou MBB, a. s.,“

hovorí manažérka VKMK Soňa Šóky.

V nadväznosti na Stratégiu rozvoja slovenského knihovníctva na roky 2015-2020, SO 1, bod 1.1, bod 1.2 a SO 3, bod 3.4 bolo ambíciou knižnice vytvoriť optimálne priestorové a materiálno – technické podmienky pre poskytovanie moderných knižnično – informačných služieb a upraviť pobočku na  modernú pobočku 21. storočia.

Súčasný stav pobočky Sídlisko bol nevyhovujúci z hľadiska technického i estetického. Priestor bolo nevyhnutné vymaľovať, vymeniť zastaraný nábytok (staré opotrebované regále rôznych rozmerov). Z hľadiska skvalitnenia služieb sa urobila i zmena dispozičného vstupu do objektu.

Viaczdrojové financovanie projektu

Na revitalizáciu knižnica využila viaczdrojové financovanie. Finančné zdroje zriaďovateľa knižnice BBSK vo výške 15 000 € boli použité na vymaľovanie priestoru, sanácia stien, nové omietky, nové osvetlenie a na dofinancovanie kúpy nového knižného mobiliára (knižné regály, stoly, stoličky, odkladacie skrinky pre čitateľov, vešiaky).

Finančné prostriedky z FPU vo výške 9 000 € boli použité na zakúpenie nových knižných regálov a knižného mobiliáru. Knižnica do rekonštrukcie investovala aj vlastné finančné zdroje, pričom preinvestovaných bolo cca 32 000 €.

Projekt sa uskutočnil od marca 2021 (prípravná fáza), pričom realizačná fáza prebiehala v mesiacoch jún – august 2021. Od 16. augusta 2021 bola pobočka opätovne otvorená pre verejnosť.

Slávnostné otvorenie Pobočky Sídlisko

Dňa 22. septembra 2021 sa uskutočnilo slávnostné otvorenie zrekonštruovanej pobočky za účasti zriaďovateľa knižnice Banskobystrický samosprávny kraj, zástupcov Mesta Banská Bystrica, dodávateľov- partnerov, zástupcov médií a knihovníkov.

Prítomným hosťom sa prihovoril predseda BBSK Ján Lunter, ktorý vyzdvihol poslanie knižníc v dnešnej dobe. Za partnerov predniesol prejav Dušan Argaláš, generálny riaditeľ spoločnosti MBB, a. s. Za mesto Banská Bystrica prítomných hostí pozdravila Miroslava Jančová, vedúca odboru kultúry, športu a cestovného ruchu MsÚ Banská Bystrica

V umeleckom programe sa predstavili  básnik Miroslav Kapusta, ktorý interpretoval báseň Mikuláša Kováča „Táto krajina“. Študenti Konzervatória Jána Levoslava Bellu Štefan Gazdík, Martina Bariaková a Pavla Petríková ponúkli prítomným hosťom kvalitný hudobný zážitok.

Čo bolo hlavným cieľom revitalizácie?

Revitalizácia knižničných priestorov bude mať  priamy dopad na cca 2 000 návštevníkov, ktorí ročne v priemere túto pobočku navštívia. Ich úbytok zaznamenala VKMK len za posledný rok, v súvislosti s pandémiou Covid – 19. Najvyššie percento návštevníkov na tejto pobočke knižnice pritom tvoria občania v produktívnom veku a seniori.

Ambíciou knižnice je prilákať viac nových čitateľov z radov školskej mládeže (študenti ZŠ a SŠ). Práve zmodernizovaná a esteticky upravená pobočka môže v tom výrazným spôsobom napomôcť. Zvýšeniu záujmu o túto pobočku má prispieť  aj realizácia skupinových záujmových aktivít komunitného charakteru pre všetky vekové kategórie.

Celkovou realizáciou projektu sa zlepšili technické, estetické i pracovné podmienky pre poskytovanie knižnično – informačných služieb v centre mesta Banská Bystrica.

Zdroj: Soňa Šóky , Foto: VKMK a TASR