Pozvánka na prezentáciu knihy TABITY PEARL: Milujem …z iného sveta v ŠVK

KULTÚRA
0 /

Štátna vedecká knižnica v Banskej  Bystrici – Centrum slovanských štúdií pozýva  Vo štvrtok 16. mája 2024 o 17:00 hod. na prezentáciu knihy TABITY PEARL: Milujem…z iného sveta/ Volim…sa drugog sveta.  Podujatie bude prebiehať za účasti zástupkyne vydavateľstva R.G.T. PRESS Tatiany Grófovej a Slovenského vydavateľského centra Báčsky Petrovec.

Vydavateľstvo R.G.T.PRESS, s.r.o. Banská Bystrica

Knihu vydalo vydavateľstvo R.G.T.PRESS, s.r.o. Banská Bystrica, ktoré má za sebou viac ako 20 – ročnú činnosť. Aktivity v oblasti propagácie cestovného ruchu zahájilo vo viacerých regiónoch Slovenska už takmer pred 30 rokmi a to: kompletné spracovanie propagačných materiálov od fotografovania, prípravy textov, grafického návrhu, prípravy do tlače a zabezpečenie tlače. Vydáva turistické a cykloturistické mapy, knihy, pohľadnice, katalógy, letáky a podobne.

Medzi propagačné materiály vydané pre Mesto Banská Bystrica, Rotary club, Komunitnú nadáciu Zdravé mesto patrili napríklad:

– exkluzívny Passport Banská Bystrica (britský princ Charles, v súčasnosti kráľ Karol III. ho prevzal v roku 2000 pri návšteve mesta)

– viacjazyčné katalógy o histórii a zaujímavostiach Banskej Bystrice vo viac ako 10 tisícovom náklade

– viacjazyčné DVD so sprievodným slovom Juraja Sarvaša  o histórii a zaujímavostiach Banskej Bystrice

– viacjazyčne katalógy s mapou mesta

– mapa Banská Bystrica s históriou a zaujímavosťami Banskej Bystrice

– turistická a cykloturistická mapa okolia Banskej Bystrice s viacjazyčným sprievodcom

– kolekcia historických pohľadníc, pohľadnice mesta a iné.

Pri vydávaní kníh spolupracuje vydavateľstvo s mnohými historikmi a inými známymi osobnosťami.

TABITY PEARL: Milujem…z iného sveta / Volim…sa drugog sveta

Kniha je pre čitateľov, ktorí ocenia dvojjazyčnosť v jednom vydaní (zmiešané rodiny, výučbový materiál), ale i pre čitateľa, ktorý sa rád začíta v slovenskom jazyku do romantického deja naplneného láskou medzi mužom a ženou, láskou k rodičom i  k Bohu.

Titul je zaujímavý aj tým, že jeho vydanie sa uskutočnilo i vďaka spolupráci so Slovenským vydavateľským centrom v Báčskom Petrovci.

Knižnica Štefana Homolu v Báčskom Petrovci

Knižnica Štefana Homolu v Báčskom Petrovci

Tatiana Grófová o knihe

K vydaniu poslednej knihy ma viedlo spoločné cítenie s autorkou. Tak ako po spoločenskej i citovej línií. V nepodstatnej miere, aj láska k Slovákom žijúcim vo Vojvodine – Srbsko. Obdiv k ľuďom, ktorí sa aktívne podieľajú na zachovávaní a rozvoji slovenského jazyka, tvorivou činnosťou v literatúre, divadle i školstve.

Toto úprimné s láskou vynaložené úsilie a túžba zachovania koreňov svojich predkov, sa prejavuje na každej úrovni ich života. Nakoľko žijú jazykovo v zmiešaných rodinách i spoločenstve, vydanie knihy v slovenčine i srbčine zároveň, som považovala za vyváženú pridanú hodnotu príbehu. Môže poslúžiť ako aj spoločné čítanie, zdokonaľovanie sa v jazykoch. Knihu plánujeme vydať i v iných jazykových kombináciách  pre potešenie čitateľov v krajinách, kde žije komunita Slovákov.  Z poverenia autorky zastupujem toto dielo“.

Vydavateľstvo R.G.T.PRESS oceňuje vlastné rozhodnutie, ponúknuť príležitosť mladej talentovanej Alexandre Muhovej z Báčskeho Petrovca na preklad do srbského jazyka.

ŠVK Banská Bystrica

ŠVK Banská Bystrica

Alexandra Muhova

Študuje slovensky jazyk a literatúru v Novom Sade. Je spisovateľkou, divadelníčkou a viackrát bola ocenená i na Slovensku, v prednese autorských  básní v slovenskom jazyku.

Dobrá spolupráca so Slovenským vydavateľským centrom v Báčskom Petrovci – s pánom Vladimírom Valentíkom otvára možnosť, aby sa kniha dostala i medzi čitateľov vo Vojvodine. Autorka knihy použila pseudonym.

Spracovala námety, ktoré zrkadlia hlbokú lásku medzi mužom a ženou, prežitú počas 20 rokov, lásku k rodičom, i vďaku a lásku k Bohu. Príbehy sa dotýkajú skutočného prežívania života a sú v ňom obsiahnuté autobiografické elementy. Kniha je zaujímavá aj tým, že sa skladá z dvoch dielov jednom celku.

Alexandra Muhova

Alexandra Muhova

Slovo prekladateľky

 „Keď som si knihu prečítala, zaujala ma svojím dejom a metaforami, ktoré sú v nej. Jednoznačne sú tu popretkávané motívy lásky ženy k mužovi, lásky k Bohu, smútku, rozčarovania, snívania o niekom, kto v tej chvíli nemôže byť po našom boku a v srdci vytrvalo je. Kniha je ľúbostným románom, opisujúcim lásku a zaľúbenosť z rôznych aspektov ako aj prosenie Boha o pomoc a odpustenie.

 Prekladať dielo do srbského jazyka bolo ťažie iba preto, lebo sa v diele vyskytujú pojmy ako: píšťalka a humno, ktoré v srbčine nachádzame veľmi zriedkavo. Tieto slová sa však dali vymeniť príbuznými slovami, ktoré zodpovedajú tematike diela. Dej je pútavý a osoby ktoré sa v ňom zjavujú, sú realistické, takže je dej písaný akoby v skutočnom svete a určite v ňom sú aj autobiografické elementy. Hlavné postavy sa nechávajú unášať emóciami, na ktoré niekedy aj doplatia, ale vskutku im to stojí za to.“

Katarína Mosnáková Bagľašová

Katarína Mosnáková Bagľašová

Účasť na prezentácii prisľúbila aj samotná prekladateľka Alexandra Muhova, tiež pani Vesna V. Filipovičováriaditeľka Knižnice Štefana Homolu v Báčskom Petrovci a taktiež zástupkyňa Slovenského vydavateľského centra Báčsky Petrovec pani Katarína Mosnáková Bagľašová.

Podujatie bude obohatené hudobným programom a občerstvením. Všetci sú srdečne pozvaní.

 

Zdroj: Tatiana Grófová a Soňa Šoky, Foto: ilustračné a R.G.T. Press