Galéria pre všetkých sprístupní hodnoty Vily Skuteckého pre zrakovo, sluchovo a mentálne znevýhodnených

KULTÚRA
0 /

Stredoslovenská galéria v Banskej Bystrici sa v roku 2023 úspešne zapojila do dotačného programu Ministerstva kultúry SR – Kultúra znevýhodnených skupín. Jej zámerom bolo sprístupniť originálnu Vilu Dominika Skuteckého so stálou expozíciou maliara aj pre znevýhodnené skupiny obyvateľstva, ktoré sa často ocitajú v kultúrnej a sociálnej izolácii.

Realizovaný projekt „Galéria pre všetkých…“ bol spracovaný s cieľom zlepšiť prístupnosť a zrozumiteľnosť prezentovaných kultúrnych hodnôt a umenia pre znevýhodnené osoby, a to so zrakovým, sluchovým a mentálnym postihom.

Prostredníctvom zavedenia prvkov informačnej debarierizácie v objekte Skuteckého vily dokážu aj takto znevýhodnení návštevníci percipovať informačný obsah expozície a vnímať silný genius loci jedinečného miesta umelcovej historickej vily aj s priľahlým areálom.

Video z Vily Dominika Skuteckého:  https://www.facebook.com/stredoslovenska.galeria/videos/675674796822345/

Vila Dominika Skuteckého s umeleckou expozíciou

Je nositeľom kultúrneho a umeleckého posolstva maliara Dominika Skuteckého (1849 – 1921), ktorý zdôrazňoval význam kultúrnej tradície najmä talianskej renesancie a poznanie histórie umenia pre jeho ďalší vývin. Svedčí o tom Skuteckého rozsiahle maliarske dielo ako aj unikátne sgrafito, ktoré vytvoril na priečelí svojej vily a zvečnil na ňom medailóny významných renesančných majstrov Raffaela a Tiziana.

Dominik Skutecký

Dominik Skutecký

História vily, ktorú si maliar nechal postaviť v Banskej Bystrici koncom 19. storočia po dlhoročnom pôsobení v Benátkach, je spätá aj s osudmi jeho známych potomkov.

Príbeh členov rodiny Skuteckých-Karvašových, najmä umelcovej dcéry, tiež maliarky Karoly Skuteckej-Karvašovej (1893-1945), jej manžela lekára Ferdinanda Karvaša a ich syna spisovateľa a dramatika Petra Karvaša (1920-1999), je previazaný s históriou mesta Banská Bystrica, ale aj tragickým obdobím 2. svetovej vojny, počas ktorej bola rodina rasovo prenasledovaná a vila dokonca obsadená gestapom. Expozíciu vily obohacujú aj dočasné sprievodné výstavy na súvisiace témy a programy kultúrnych podujatí.

Karola Skutecká - Karvašová s manželom Ferdinandom a synom Petrom

Karola Skutecká – Karvašová s manželom Ferdinandom a synom Petrom

Informačná debarierizácia

Rozšírenie stálej expozície s doplnením prvkov informačnej debarierizácie bolo dotvorené s ohľadom na potreby vybraných znevýhodnených cieľových skupín. Zároveň sme vychádzali aj z interpretačných možností a determinantov stálej expozície. Projekt bol kreovaný s viacerými odborníkmi, ktorí majú skúsenosti v danej oblasti.

Základný prvok informačnej debarierizácie predstavuje informačná mapa Vily Dominika Skuteckého – plán vily s piktogramami. Napomáha navigovať mentálne znevýhodnené osoby, ale aj detských návštevníkov, v objekte vily s priľahlým areálom.

Takýto návštevník sa vie lepšie zorientovať v celom priestore a v jednotlivých miestnostiach expozície ako sú Hala talianskeho umenia, Salón, Ateliér, Zimná záhrada, pracovňa a študovňa. Kľúčové maľby Skuteckého sú sprostredkované aj zrakovo znevýhodneným formou reliéfnych dotykových obrazov v rámoch so sprievodnými audiokomentármi, ktoré návštevníkov postupne oboznamujú aj s celkami expozície.

V reliéfnych dotykových obrazoch môžu nahmatať kľúčové maliarove diela ako je jeho Autoportrét v technike perokresby, ikonický obraz Trh v Banskej Bystrici; známe maľby Idyla v banskobystrickom parku, či Maliarku kvetín zachytávajúcu umelcovu dcéru Karolu v ateliéri vo vile.

Karola Skutecká

Karola Skutecká

Piaty reliéfny dotykový obraz bol vytvorený so zámerom umožniť zrakovo znevýhodneným navnímať bohatú sgrafitovú výzdobu priečelia vily, ktorú pravdepodobne vytvoril sám Skutecký. Zážitok z jedinečnej architektúry Skuteckého neorenesančnej vily prináša 3D model.

Model je možné aj rozložiť po jednotlivých poschodiach a spoznať tak celkovú skladbu objektu aj členenie galerijnej expozície. 3D model je, podobne ako reliéfne dotykové obrazy, vložený do rámu so sprievodným audiokomentárom.

3D model

3D model

Znevýhodnení návštevníci so sluchovým postihom majú k dispozícii 5 prenosných tabletov s virtuálnym sprievodcom stálou expozíciou. Formou videokomentárov v posunkovom jazyku sa majú možnosť oboznámiť s celou expozíciou, prostredníctvom 10 „zastávok“.

„Podporné prvky debarierizácie a edukačné materiály napomôžu funkčnému sprostredkovaniu umenia a majú potenciál prehĺbiť interakcie s umeleckým dielom. Predpokladáme, že nové interaktívne prvky môžu zaujať aj bežných návštevníkov. Veríme, že „otvorený priestor galérie“ bude zaujímavým a vyhľadávaným miestom aj pre ďalšie cieľové komunity a potenciálnych návštevníkov,“

hovorí kurátorka Katarína Minka Baraníková.

Katarína Minka Baraníková

Katarína Minka Baraníková

SSG špeciálne ďakuje Mgr. Jozefovi Balužinskému za profesionálnu a komplexnú spoluprácu na projekte „Galéria pre všetkých…“, rovnako pani PhDr. Ildikó Gúzikovej a Ing. Vladimírovi Marošovi.

Usporiadateľ: Stredoslovenská galéria

Termín: Štvrtok 15. februára 2024 o 17:00 hod.

Miesto: Vila Dominika Skuteckého, Horná 55, Banská Bystrica

Kurátorka, koncepcia projektu: Mgr. Katarína Minka Baraníková

Odborná spolupráca, koordinácia projektu: Mgr. Jozef Balužinský

Prvky informačnej debarierizácie: PhDr. Ildikó Gúziková, Ing. Vladimír Maroš

Uskutočňuje sa s finančnou podporou Ministerstva kultúry SR a Banskobystrického samosprávnej kraja.

Zdroj: Katarína Minka Baraníková  SSG a archív, Foto: SSG a archív