Jubilujúci banskobystrický architekt Rudo Bizoň

JUBILANT
0 /

Mesto, či iné ľudské sídlo, je živý organizmus, ktorý sa neustále mení, vyvíja. Proces jeho premien v minulosti prebiehal živelne, avšak v novodobej histórii hlavne v civilizovanom svete je usmerňovaný systémom legislatívnych nástrojov štátu.

Nezastupiteľnú úlohu v tomto procese zohrávajú architekti, ktorí svojimi projektami organizujú územné a priestorové  usporiadanie osídlenia krajiny, formujú štruktúru miest, ich kompozíciu a prevádzku. Výrazné a zapamätateľné objekty spojené s menom ich tvorcu sa mnoho razy dostávajú do povedomia širšej  verejnosti.

Medzi takýchto tvorcov patrí aj jubilujúci banskobystrický architekt Rudolf Bizoň. Koncom minulého roka sa dožil okrúhlej osemdesiatky. Takéto jubileum je čas na bilancovanie prežitého a vytvoreného – on to urobil očividne a presvedčivo  svojou nedávnou jubilejnou výstavou.

S Rudom sa dobre poznáme zo spoločných rokov spolupráce na banskobystrickom Stavoprojekte. Preto si dovolím v krátkosti priblížiť časť jeho tvorby našej verejnosti.

 Právnická fakulta UMB Banská Bystrica (foto Bizoň)

Právnická fakulta UMB Banská Bystrica (foto R. Bizoň)

Ako ináč začať, ak nie jeho ikonickým dielom, obyvateľom nášho mesta dobre známym komplexom bývalej Krajskej politickej školy, terajšej  Právnickej fakulty UMB. Tento mestotvorný objekt je osadený v dominantnej polohe  úpätia Jesenského vŕška a dotvára charakteristickú siluetu nášho mesta v panoráme  jeho severnej časti.

Ing. arch. Rudolf Bizoň sa narodil 29.12.1941 v obci Zemianske Lieskové v okrese Trenčín. Po stredoškolských štúdiách na Priemyselnej škole drevárskej v Spišskej Novej Vsi vyštudoval architektúru na Stavebnej fakulte SVŠT v Bratislave .Promoval v roku 1966.

Prvé kroky v jeho profesijnom pôsobení absolvoval na Stavoprojekte v Banskej Bystrici, kde vytvoril svoje najvýznamnejšie diela. Neskôr krátkodobo pôsobil v oblasti ochrany pamiatok na Pamiatkovom úrade v Banskej Bystrici a desaťročie ako hlavný inžinier  v Projektovom ústave kultúry Banská Bystrica. Po roku 1995 tvoril vo vlastnom architektonickom ateliéri.  Profesijnými pokračovateľmi sú jeho dvaja synovia – architekti.

Rímsko-katolícky kňazský seminár Badín (foto R. Bizoň)

Rímsko-katolícky kňazský seminár Badín (foto R. Bizoň)

Škála tvorivej činnosti tohto skromného, no pritom veľmi kreatívneho a pracovitého tvorcu je veľmi široká. Ako architekt zanechal svoju autorskú stopu v podobe solitérov či obytných komplexov vo viacerých mestách Slovenska, hlavne v Prievidzi a Bojniciach.

Z jeho významných realizácií postavených v našom meste a okolí spomeniem Kňazský seminár v Badíne, Rekonštrukcia historickej budovy Štátnej vedeckej knižnice, Rekonštrukcia budovy Úradu priemyselného vlastníctva, IBV Graniar, Bytový dom na Belvederi…

Pri zjednodušenom sumári realizácií architekta Bizoňa je potrebné poznamenať, že mnohé nich dopracoval komplexne vrátane  projektov ich interiérov. Odborné zameranie jeho stredoškolských štúdií mu k tomu dali dobré kvalifikačné predpoklady. Pri  dotvorení svojich diel spolupracoval s viacerými výtvarnými umelcami.

Štátna vedecká knižnica Banská Bystrica ( foto R. Bizoň)

Štátna vedecká knižnica Banská Bystrica ( foto R. Bizoň)

Popri zamestnaneckým povinnostiam boli obľúbenou a úspešnou tvorivou paralelou architekta Bizoňa architektonické súťaže. Zúčastnil sa mnohých celoštátnych architektonických a urbanistických súťaží, pričom dosiahol viaceré popredné umiestnenia aj v rámci Československa.

Osobnosť tvorcu a rovnako aj niektoré jeho diela  boli  poctené viacerými spoločenskými oceneniami. Medzi profesijne najvýznamnejšie patrí 1. cena v Prehliadke architektonických diel za obdobie 1980-81 za projekt už spomínanej Krajskej politickej školy (teraz Právnická fakulta UMB) v Banskej Bystrici.

Profil nášho jubilanta by nebol úplný, keby neboli spomenuté jeho obľúbené voľnočasové aktivity. Hlavne v dôchodkovom veku sú výraznou súčasťou jeho života. Robia mu radosť a nimi robí radosť aj iným.

Z tvorby R. Bizoňa

Z tvorby R. Bizoňa

Už pri stredoškolských štúdiách nadobudol blízky vzťah k drevu ako svojmu obľúbenému materiálu. Podľa svojich návrhov vlastnoručne vyrobil mnohé interiérové doplnky a celky. Viaceré architektonické návrhy dokumentoval modelovým stvárnením budúceho diela.

Avšak jeho najobľúbenejšou a najvýraznejšou voľnočasovou aktivitou je kreslenie a maľovanie. Svoj výtvarný talent prejavil v množstve akvarelov a olejomalieb, v ktorých zachytil svoje potulky po mnohých slovenských a českých historických stavebných pamiatkach a zaujímavých lokalitách.

Obľúbenou témou jeho obrazov sú aj historické zákutia historickej časti nášho mesta. Nezobrazuje iba ich reálnu skutočnosť, ale pozorovateľovi  ich dotvára  autentickými reminiscenciami  pôvodnej historickej podoby. Jemná citlivá čiara v kontúrach jeho kresieb a malieb  umocňuje nádych i atmosféru minulých čias, ktoré nám takto veľmi sugestívne  približuje.

Rudolf Bizoň: Banská Bystrica

Rudolf Bizoň: Banská Bystrica

Prehľad aktivít nášho kolegu Bizoňa by nebol úplný, keby som nespomenul aj jeho účinkovanie v speváckom zbore V. F. Bystrého evanjelickej cirkvi, ale  aj pri  vystúpeniach nášho príležitostného zboru architektov.  Pri zborovom speve nachádza relax a spoločenský kontakt s priateľmi.

V závere pripomeniem, že náš priateľ a jubilant Ing.arch. Rudolf Bizoň prezentoval koncom minulého roka  odbornej i laickej verejnosti obdivuhodný rozsah   svojej  tvorby na spomenutej výstave vo výstavnej sieni L. E. Hudeca v Banskej Bystrici. Patrí mu za to vďaka i náš obdiv.

Portrét R. Bizoňa (autor Jozef Frtús)

Autor: Ing.arch. Jozef Frtús  , Foto: Rudolf Bizoň a autor