Významný úspech katedry, ktorá už 55 rokov formuje budúcnosť cestovného ruchu

SPRÁVY
0 /

Katedra cestovného ruchu na Ekonomickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici už 55 rokov vzdeláva mladých ľudí, ktorí sa podieľajú na rozvoji cestovného ruchu na Slovensku aj v zahraničí. Je najstaršou a najprestížnejšou univerzitnou školou so zameraním na cestovný ruch v našej krajine.

Katedra cestovného ruchu EF UMB má 55 rokov

Kvalitu štúdia a vedeckého bádania na katedre ocenila aj Svetová organizácia cestovného ruchu UNWTO certifikáciou Tedqual scheme študijného programu Ekonomika a riadenie cestovného ruchu v inžinierskom stupni štúdia, ktorá predstavuje výnimočný úspech v geografickom priestore krajín V4.

Katedra cestovného ruchu na Ekonomickej fakulte UMB v Banskej Bystrici si v tomto akademickom roku pripomína 55. výročie svojho založenia. Bola zriadená 1. februára 1964 pod názvom Katedra ekonomiky cestovného ruchu a verejného stravovania na Fakulte odvetvových ekonomík VŠE v Bratislave.

Jej prvým vedúcim sa stal docent Gustáv Sládek. Založením katedry sa zavŕšilo dlhoročné úsilie a utvorili sa podmienky pre rozvíjanie pedagogickej, vedeckovýskumnej a organizačnej práce na vysokoškolskej úrovni. Od akademického roka 1973 / 74 katedra pôsobí v Banskej Bystrici. Názov katedry bol v priebehu rokov jej pôsobenia niekoľkokrát upravený, od 1. mája 2019 sa prezentuje ako Katedra cestovného ruchu.

Štúdium cestovného ruchu v Banskej Bystrici

Katedra cestovného ruchu na Ekonomickej fakulte UMB v Banskej Bystrici je najstaršia a najprestížnejšia univerzitná škola so zameraním na cestovný ruch na Slovensku. Na pôde katedry sa za obdobie jej existencie sformovala vedecká škola cestovného ruchu.

To ocenila aj akreditačná komisia vlády SR a Ministerstvo školstva SR, ktoré priznalo fakulte právo okrem bakalárskeho a inžinierskeho stupňa štúdia aj na doktorandské štúdium v odbore cestovný ruch, rovnako ako právo habilitácií a konania na vymenúvanie profesorov. Doktorandské štúdium v odbore cestovný ruch je pritom ojedinelé v celoeurópskom priestore.

Od roku 2012 ponúka katedra študentom v inžinierskom stupni štúdia možnosť získania dvojitého diplomu v zameraní na cestovný ruch a regionálne plánovanie – manažment a geografia, v spolupráci s Katolíckou univerzitou Ingolstadt / Eichstätt (Nemecko). V súčasnosti sa pripravuje možnosť získania dvojitého diplomu aj v prvom stupni štúdia s Univerzitou na Baleárskych ostrovoch na Malorke (Španielsko).

„Významnou stránkou edukácie je prepojenie školy s výskumnou činnosťou a praxou. Absolvent cestovného ruchu si okrem súboru poznatkov a zručností odnáša do života aj súbor schopností pre vedeckú činnosť, ktoré potvrdzuje riešením seminárnych prác, bakalárskej a diplomovej práce, ktorých témy sa odvodzujú z projektov vedeckovýskumnej činnosti a ponuky tém podnikov a organizácií cestovného ruchu. Do roku 2018 (vrátane) ukončilo štúdium cestovného ruchu 3 219 absolventov inžinierskeho denného a externého štúdia,“

hovorí  prof. Ing. Marian Gúčik, PhD. z Katedry cestovného ruchu a spoločného stravovania Ekonomickej fakulty UMB.

Edukácia v cestovnom ruchu by nebola možná bez vedeckovýskumnej činnosti členov katedry. Od roku 1990 sa členovia katedry podieľajú na riešení mnohých domácich a zahraničných grantových projektov. Výsledky vedeckého bádania publikujú na vedeckých konferenciách, v konferenčných a vedeckých zborníkoch, vo vedeckých a odborných časopisoch.

Katedra sa zároveň podieľa na organizovaní konferencií a garantovaní ich vedeckého programu. Výsledky vedeckého bádania sa publikujú v monografiách a knižných prácach a dostávajú sa do študijnej literatúry. Tribúnou na šírenie poznatkov je vedecký  časopis Ekonomická revue cestovného ruchu, založený v roku 1964.

Významná je výmena poznatkov a skúseností v edukácii a vo vedeckom výskume cestovného ruchu s mnohými univerzitnými pracoviskami  doma a v zahraničí. Cieľom týchto snažení je využitie vlastného know – how v prospech rozvoja ekonomiky a spoločnosti, v ktorej je vzdelanie ľudí určujúcim produkčným faktorom.

Medzinárodné ocenenie pre katedru

 Darčekom k výročiu pracoviska je získanie medzinárodnej certifikácie Svetovej organizácie cestovného ruchu UNWTO Tedqual scheme študijného programu Ekonomika a riadenie cestovného ruchu v inžinierskom stupni štúdia. Certifikácia deklaruje kvalitu štúdia a rešpektovanie Globálneho etického kódexu cestovného ruchu v procese vzdelávania a výskumu.

Ide o výnimočný úspech študijného programu v geografických podmienkach zoskupenia krajín V4, ktorý je výsledkom dlhoročného úsilia zamestnancov katedry o poskytovanie kvalitného a medzinárodne uznávaného vzdelávania a výskumu.

Zdroj: Marian Gúčik, Foto: EF UMB a ilustračné