Projekt Revitalizácia Mestského parku v Banskej Bystrici je v stavebnom konaní

SPRÁVY
2 /

Cieľom obnovy mestského parku je zachovanie kompozičného charakteru a prírodnej hodnoty vzrastlých stromov. Prinavrátiť park do kultúrnej podoby a humanizovať jeho prostredie pre obyvateľov mesta, priviesť do neho život a zlepšiť jeho mikroklimatické podmienky. Jedná sa  o investíciu vo výške cca 1,6 milióna eur, ktorá by mala byť z veľkej časti hradená z eurofondov.

Druhý pokus o revitalizáciu historického parku aj z eurofondov

O eurofondy  sa týmto projektom uchádza mesto Banská Bystrica od roku 2018. Mestské zastupiteľstvo 26. júna 2018  schválilo financovanie projekt „Revitalizácia Mestského parku v Banskej Bystrici“  z eurofondov v dvoch etapách. Predpokladané celkové oprávnené výdavky projektu 1. a 2. etapy boli v sume 1,6 milióna eur a v prípade jeho schválenia mal byť spolufinancovaný mestom vo výške 5 % z týchto výdavkov.

Autorom projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie je riešiteľský tím krajinných architektov a inžinierov  M PROJECT z Popradu, ktorý sa nesnažil vrátiť mestský park len do jeho hlavných kontúr z konca 19. storočia, kedy vznikol, ale hľadal prieniky s historickou dokumentáciou tak, aby mohli svoj návrh adaptovať na súčasné pomery spoločnosti a potreby ľudí.

Koncom júna 2019 Okresná prokuratúra v Banskej Bystrici na podnet jednej aktivistky napadla právoplatné stavebné povolenie na revitalizáciu Mestského parku vydané Stavebným úradom Malachov z procesných dôvodov. Pre Mesto Banská Bystrica bolo rozhodujúce stanovisko banskobystrického Okresného úradu, ktorý napokon vydané stavebné povolenie zrušil.

V súčasnosti v súvislosti s revitalizáciou mestského parku prebiehajú dve stavebné konania, na spevnené plochy a chodníky na stavebnom úrade v Badíne a na zvyšnú časť parku vo Zvolene. Mesto čaká na vypísanie príslušnej programovej výzvy zo štrukturálnych fondov EÚ v aktuálnom programovom období.

Pôvodný pôdorys historického parku podľa Ármina Petza 1896

Pôvodný pôdorys historického parku podľa Ármina Petza 1896

Na februárovom zastupiteľstve poslanci schvaľovali úver vo výške takmer 870 tisíc eur na financovanie prvej časti projektu revitalizácie. Opäť zazneli výhrady zo strany poslancov Banskobystrickej alternatívy a ako vysvitlo, a opäť niekto napadol záväzné stanovisko Krajského pamiatkového úradu v Banskej Bystrici na Pamiatkového úradu SR.

Napriek týmto prekážkam treba dúfať, že stavebné konania dovedie mesto do úspešného konca a bude sa môcť konečne začať  s dlho očakávanou obnovou mestského parku aj z eurofondov.

Som rád, že po dlhých mesiacoch intenzívnej komunikácie s poslancami sa nám podarilo dohodnúť a na mestskom zastupiteľstve schváliť balík investičných akcií, ktorých realizáciu alebo dofinancovanie budeme kryť z úverových zdrojov. Projekty sa nachádzajú v rôznom štádiu rozpracovanosti a napriek tomu, že žijeme v náročnom období poznačenom koronavírusom, v nich chceme pokračovať. Verím, že nám prebiehajúca pandémia náš zámer nepokazí. Na veľkú časť projektov plánujeme čerpať eurofondy, preto sa podstatná časť financií z čerpaného úveru  do mestského rozpočtu vráti a poslúži na splácanie úveru. To sa týka aj projektu revitalizácie mestského parku.

povedal primátor Ján Nosko.

Celková situácia – návrh

EIA (rozhodnutie)

EIA (rozhodnutie po odvolaní)

Pôdorys revitalizácie mestského parku

Pôdorys revitalizácie mestského parku

Zeleň

 Navrhované úpravy zelene majú napomôcť pevne zadefinovať a podčiarknuť už jestvujúcu alejovú výsadbu z pôvodných drevín s dodatkovou výsadbou kvitnúcej aleje v časti „korza“ vytvoriť „farebný“ kontrast – výsadbou aleje zo stromov s efektom kvitnutia. Nahrádzajú tu tuje, ktoré sú už v stave určenom na výmenu.

Jemný parter s výsadbou záhonov trvaliek a cibuľovín má podporiť „kvitnúcu“ koncepciu v centrálnej časti korza, kde by sa mali ľudia zdržiavať, nakoľko netvoria tranzitné ťahy v parku. V obnovovaných oddychových nikách, je navrhovaná voľná stena od chrbta lavičiek z kvitnúcich rododendronov, a hortenzií.

Uskutočnením projektu sa podporí biodiverzita o ďalšie druhy autochtónnych drevín, trvaliek a kríkov tvoriacich prirodzené biodiverzitné spoločenstvo podporujúce úkryty pre vtáctvo a hmyz. Podporou výsadby kvitnúcich stromov sa výrazne podporí krajinný charakter parku a biodiverzitu. Kvitnúce stromy pritiahnu opeľovače, živočíchy živiace sa drobnými plodmi stromov.

Stromy

Do voľných plôch parku sa doplnkovo bodovite vysadia ako kvitnúci a prefarbujúci akcent štyri skupiny z pagaštanu pleťového, javora ohnivého a muchovníka hladkého. Ostatné dreviny ktoré sú určené na dožitie budú odborne ošetrené certifikovaným arboristom a ponechané.

Stromy pri tranzitných chodníkoch sú riešené ako obojstranná alej. Pôvodný autorský zámer bol vytvorenie jedno druhových alejí. Keďže sa jedná o historickú východiskovú situáciu, k tomuto sa navrhované riešenie vracia.

Pri obvodovom chodníku v severovýchodnej časti sa jestvujúca obojstranná alej doplní o chýbajúce dreviny. Okruhový chodník sa tak isto doplní o chýbajúce dreviny v obojstranných alejách. Táto nie je jedno druhová, ale zmiešaná.

V časti korza budú vysádzané stromy bodovo ako rozvoľnená alej. V tejto časti budú doplnené menšie stromy s výrazným kvitnutím, strihané kry za lavičkami, trvalkové a cibuľové výsadby.

Navrhované riešenie je pri krížových – diagonálnych chodníkoch použiť Lipu malolistú, pri chodníku v smere severovýchod-juhozápad použiť javor horský.

V rámci sadovníckej koncepcie realizácie celého projektu Mesto neplánuje žiadny výrub stromových alejí. Urobí sa iba výrub 20 drevín (tuja – prestarnuté, poškodené), troch stromov (2ks smrek – poškodený, 1ks lipa veľkolistá – poškodená).

Ďalej sa plánuje záhradnícke zdravotné ošetrenie 152 stromov s cieľom predĺženia ich životnosti. Existujúce stromy zostávajú súčasťou projektu revitalizácie parku. V rámci projektu sa navrhuje vysadiť ďalších 64 vzrastlých stromov a 1 229 drevín, spolu 1 293 kusov.

Kry

Nové kry vo forme strihaných živých plotov z vtáčieho zobu, sa navrhujú vysadiť za lavičkami v časti korza. V oddychových nikách, ktoré sa nachádzajú na okruhovom chodníku sa za stredovou lavičkou vysadia voľne rastúce kvitnúce rododendrony a hortenzie. Za okrajové lavičky sa kry nebudú vysádzať z dôvodu bezpečnosti, a optickej prehľadnosti. Okolo celého parku sa doplní jestvujúci živý plot ako obvodový vegetačný plášť. Na výsadbu sa tu použije hrab veľkosť 60-80cm v zmysle už jestvujúcej výsadby.

Kvetinové záhony

Kvetinové záhony budú výlučne z trvaliek, systematicky rozmiestnených a druhovo usporiadaných pre čo najkrajší efekt z kvitnutia. Doplnia sa výsadbou cibuľovín, pre predĺženie kvitnúceho efektu o jarný akcent. Cibuľoviny je potrebné vysádzať strojovo zo zmesí. Navrhované trvalkové záhony budú novotvarom, ale v priestore historicky existujúcich záhonov.

Sadovnícka koncepcia

Výsadba

Chodníky

V riešenom území dôjde k vybúraniu všetkých existujúcich spevnených plôch chodníkov vrátane časti  podložia, keďže sú stavebnotechnicky v stave uspôsobenom na asanáciu. Všetky novo navrhované povrchy navrhujeme nahradiť za vodopriepustné povrchy s vyspádovaním do trávnatých plôch. Pešie ťahy nazývame ako stabilizované povrchy – nie spevnené, aby bol zrejmý ich primeraný vodopriepustný charakter. Takýto typ povrchov je charakterizovaný aj ako ekologické povrchy, či biomlaty.

Navrhované riešenie zohľadňuje v maximálnej miere koreňový systém a je kompromisným riešením zohľadňujúcim vegetáciu a zároveň funkčnosť komunikácie – chodníka. Majú menší devastačný vplyv ma jestvujúce koreňové štruktúry ako nepriepustné povrchy typu asfalt, dlažba v betónovom lôžku a podobne. Odvodnenie je riešené prirodzeným spádom z chodníkov na terén a prirodzeným vsakom do podložia

Povrch peších ťahov je v prevedení biomlat s vsadenou oceľovou pásovinou. Vloženie pásoviny má výtvarný ale aj funkčný význam. Existujúce jestvujúce aleje s výsadbou drevín sú často pri hranici peších ťahov čím spôsobujú vzdúvanie pochôdznych plôch. Taktiež je terajšie riešenie nevhodné pre koreňové systémy stromov a znižuje životnosť drevín.

Aby sme dostali kvalitne zhutnený povrch pešieho ťahu a v neprípustnej miere nepoškodili jestvujúce koreňové štruktúry drevín, odsadili sme pásoviny od hranice vyčlenenej pre šírku chodníka – 0,7m od koruny komunikácie (v miestach, kde korene stromov zachádzajú za hranicu pásoviny, bude pásovina prerušená). V častiach medzi pásovinami budú vrstvy mlatu menej prerastané koreňmi okolitých drevín.

Vybúravame tu iba nepatrnú nevyhnutnú časť jestvujúcej konštrukcie peších ťahov tak, aby neboli poškodené koreňové štruktúry jestvujúcich drevín – konkrétne 5cm. Ďalších cca. 5 cm bude upravených rekultiváciou poľnohopodárskymi bránidlami tak, aby sa pôvodná podkladná vrstva previazala s novo navrhovanou štruktúrou novej pešej komunikácie.

Za oceľovými prírubami po stranách (kotvené do betónových základov umiestnených 1-1,5m od seba mimo koreňov drevín), budú jestvujúce koreňové štruktúry obalené geotextíliou. Vo väčšej vzdialenosti od stromov budú voľnejšie zhutnené vibračnými doskami mimo blízkosti stromov a v ukončení mlatov. Detailné riešenie vyhotovenia mlatových povrchov je povinný dodávateľ stavby odsúhlasiť s projektantom a arboristom.

Situácia – rekonštrukcia chodníkov

Mlatové chodníky

Parkový mobiliár a fontány

Pôvodný historický návrh uvažoval s umiestnením záhonov v kruhovom tvare v centre parku. V 50. rokoch bol na tomto mieste vybudovaný drevený altánok s 8-hranným pôdorysom umiestnený do centra krížení primárnych chodníkov.

V súčasnosti je tento altánok v zlom technickom stave a z pohľadu uživateľnosti nespĺňa súčasné nároky na jeho kultúrno-spoločenské využitie, ktoré je hlavnou funkciou parku. V centrálnej časti boli taktiež vysadené dva stromy, ktoré sú v blízkosti jestvujúceho altánku, čo taktiež zabraňuje možnosti jeho “zväčšenia”. Preto sa súčasný drevený altánok opraví a presunie k novovybudovanému detskému ihrisku.

Návrh nového altánku vychádza z pôvodného tvaru 8-hrannej otvorenej stavby s prestrešením. Koncepcia však uprednostňuje komunikačné a energetické pôsobenie priamočiarych ťahov primárnych chodníkov, ktoré centrálny priestor naopak uvoľňujú a stavbu 8-hranného altánku rozdeľujú na 4 samostatné objekty, ktoré v kompozícii tvoria celok centrálneho námestia parku.

Štyri oddelené časti, ktoré spolu tvoria symetrickú kompozíciu rozdeleného 8-hranného altánku takto vytvárajú funkčné zázemie pre kultúrno-spoločenské aktivity. Rešpektujú a sú zakomponované k jestvujúcim stromom.

Centrálny priestor je dláždený, priestor altánku je obkolesený mlatovou ochozou, centrálny kruh v ktorom sa nový altánok nachádza je ohraničený chodníkovou kovovou pásnicou. Dlažby majú dva druhy povrchu, ktoré sú striedané v zmysle smerov jednotlivých dielov konštrukcií, striedanie povrchu dlažby spôsobí spomalenie, pozastavenie pri prechode priestorom.

Nasvetlenie centrálneho priestoru je riešené pomocou zemných svietidiel osvetľujúcich prestrešenie, ktoré svojim odrazom osvetľuje priestor námestia.

V parku bude umiestnených 99 nových lavičiek s operadlom, s ktorých 20 bude vybavených USB portom s možnosťou napájania a nabíjania mobilných zariadení. Ďalej bude v parku umiestnených 29 kusov odpadkových košov a 6 infopanelov.

Navrhovaný mobiliár je určený pre exteriérové podmienky so zvýšenou odolnosťou proti poškodeniu a s minimálnymi nárokmi na údržbu. V riešenom území bude realizovaný Kamerový systém Mestskej polície za účelom zvýšenia bezpečnosti verejného priestranstva a zriadená verejná zóna s bezplatným WiFi pripojením.

Umiestnenie objektov vodných prvkov vychádza z celkovej koncepcie pamiatkovej ochrany NKP Mestský park v Banskej Bystrici a požiadavky mesta umiestniť do priestoru parku vodné prvky, ktoré budú mať charakter osvieženia v letných mesiacoch. V návrhu sú umiestnené dva prvky v symetrickej centrálnej časti parku postranne na obvodovom sekundárom chodníku, vytvárajú body spomalenia a oddychu.

Kompozičné osi a charakter prevedenia obnovy mestského parku vychádza z urbanistickej koncepcie a filozofie z obdobia jeho vzniku. Taktiež vzhľadom na existujúce výsadby stromov nie je možné umiestnenie týchto prvkov situovať do inej polohy ako navrhovanej.

Priestor v okolí je riešený dlažbou spádovanou k fontánovým tryskám. Vodný prvok fontány je riešený ako pochôdzny a pojazdný objekt v úrovni okolitej dlažby. Kompozíciu tvorí kruhový dláždený pôdorys s polomerom 3 m, v strede je tryska s výstrekom do výšky 3m, okolo ktorej je umiestnených 8 sekundárnych trysiek s výstrekom do 1 m.

Situácia altánok

Lavičky a koše

Infopanel

Pôdorys fontána

Rez fontána

Osvetlenie

Komplexná štúdia osvetlenia a iluminácie Mestského parku v Banskej Bystrici nadväzuje na architektonicko-stavebnú koncepciu a jej riešenie. Návrh podporuje vnímanie pôvodnej dispozície, prispieva k zlepšeniu účelu a charakteru parku a rovnako pocitu bezpečia v ňom.

Vnútorné pešie ťahy sú riešené s vizuálnou hierarchiou smerujúcou k stredu parku. Primárne komunikačne chodníky vizuálne zjednocuje  asymetrické osvetlenie horizontálnych plôch chodníkov realizované zo 4m parkových stĺpov jednotnej typológie. Rozloženie a modelácia svetla je v dolnej vyžarovacej rovine. Tento charakter sa opakuje aj v okružných trasách sekundárnych chodníkov a centrálnej zóny v intímnejšom móde z 1m stĺpikov rovnakej typologickej rady.

Osvetlenie parkového parteru v smere východ–západ /promenáda/ je riešené obdobne asymetricky smerovanou optikou do dolného priestoru so symetrickou radiálnou distribúciou svetla do všetkých strán z 1m stĺpikov, čím zvýrazňuje strednú záhonovú oblasť.

Polkruhové odpočinkové zákutia okružnej zóny a oddychové zóny promenády sú presvetlené nepriamo asymetricky vertikálnym nasvetlením kríkov zo zemných typológií. Pre dotvorenie vnímania výšky a vizuálnej hĺbky boli pohľady za radiálnymi ťahmi sekundárnych chodníkov a centrálnej zóny aplikované zemné typológie s priamym uhlovým vyžarovaním svetla.

Obdobná metodika sa odporúča pre osvetlenie solitérnych objektov a fontán v príslušnej typológii a pre fontány vo vyššom krytí. Dominantná stredová zóna je osvetlená nepriamo zo zemných typológií nasvecujúcich vertikálne častí skeletu a prístreškov objektov tvoriacich altánok.

Prírodný a oddychový charakter umocňuje teplá farba; 3000K; a kvalitnejšie farebné podanie svetla; Ra>80; v celej riešenej oblasti. Vybrané vertikálne telesá stĺpov a stĺpikov svietidiel sú tvarovo hranaté, a povrchová úprava, bazalt gray; nadväzuje na jednotný vizuál prvkov mobiliáru parku. Zemné svietidlá sú všetky typovo kruhové z nehrdzavejúcej ocele. Všetky typológie majú adekvátne krytie a odolnosť pre dané prostredie.

Spínanie a regulácia osvetlenia sú navrhované osobitne, nezávisle od verejného osvetlenia. Regulácia osvetlenia je navrhovaná len pre primárne chodníky cez lokálne stmievateľný predradník /typu astrodimm alebo step dimm/ umiestnený priamo v stĺpe, pre reguláciu v 2 úrovniach, napríklad od 18:00-22:00 plne zopnutie, po 22:00 zníženie na ½ a po 24:00 len 5 lx, 6:00-18:00 vypnutie. 

Osvetlenie sekundárnych chodníkov a promenády budú ovládané zvlášť astronomické spínacie hodiny umiestnené v hlavnom rozvádzači a budú vypínané po 22:00. Osvetlenie altánku bude spínané spolu so sekundárnymi chodníkmi s možnosťou osobitného ovládania v prípade aktivít v parku. Navrhovaná metodika využíva najefektívnejšie súčasné zdroje a technológie s čo najmenším ekologicky negatívnym dopadom na prírodné prostredie.

Tento svetelný koncept ma snahu vizuálne sceliť jasne organizovaný priestor s ohľadom na účel jednotlivých zón a celkovú intímnosť prírodného prostredia. Riešenie má pomôcť vytvoriť flexibilnejší a frekventovanejšie využívaný parkový verejný priestor aj vo večerných hodinách.

Situácia – osvetlenie

Druhy osvetlenia

Voľnočasová pohybová zóna

Návrh revitalizácie parku počíta s premiestnením detského ihriska od frekventovanej cesty k športoviskám so strojmi na posilňovanie na opačnej strane parku. Okolo novovybudovaného ihriska pre všetky vekové kategórie bude umiestnené estetické oplotenie za účelom zvýšenia bezpečnosti detí.

 Herné prvky

– Zostava  Hexagon (zostava je tvorená sústavou veží spojených rôznymi prvkami. Zostava má v pôdoryse oválny tvar, vo vnútri oválu sa nachádza labyrint.)
– Fitdráha (bradlá, naklonená rovinka, rebrina, prekážky, zostava na cvičenie, naklonená kladina, horizontálna kladina)
– Hojdačka hniezdo
– Hojdačky reťazové
– Hojdačky vahadlové
– Kolotoč

Ihrisko

Technická správa – ihrisko

Umelecké diela

 V mestskom parku sú umiestnené tri umelecké diela a to socha „Mier deťom celého sveta“, fontána „Grotta“ a Pamätná tabuľa SNP. Ich obnove sa osobitne venuje nižšie priložená technická správa. V zmysle udržania a zatraktívnenia pobytu a taktiež využitia plôch v centrálnej časti je odporúčané prizývať do priestoru parku umelcov a umožniť im vytvárať v krátkodobé, či dlhodobé inštalácie.

Pre prípadné umiestnenie krátkodobých inštalácií do parku sú v návrhu umiestnené vývody el. energie napojené na okruh osvetlenia parku s možnosťou doplnenia osvetľovacích prvkov. Konkrétne potreby inštalovaného diela ako aj samotné pripojene a osadenie diela a jeho nasvetlenia nie je súčasťou tejto PD, je potrebné riešiť v súčinnosti s budúcimi autormi, konzultovať s KPÚ a zodpovednými osobami.

technická správa – umelecké diela

Zdroj: Mesto BB a (tom), Foto: vizualizácie a archív