O obedy zadarmo pre predškolákov MŠ a žiakov ZŠ od 1. mája 2023 musia rodičia požiadať školu

SPRÁVY
0 /

Národná rada SR 7. februára 2023 schválila novelu zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi, v rámci ktorej bol prijatý aj návrh poslankyne Petry Krištúfkovej (Sme rodina) na opätovné zavedenie „obedov zadarmo“ pre všetky školopovinné deti.

Plošnú štátnu dotáciu na jedno teplé jedlo denne pre predškolákov a žiakov základných škôl zaviedla ešte Pellegriniho vláda, ale súčasná koaličná vláda  ju v roku 2021 zrušila (nárok na ňu mali len deti v hmotnej núdzi). Teraz bude opäť zavedená od 1. mája 2023.

Takto sa v NR SR k téme opätovného zavádzania „obedov zadarmo“ pre predškolákov a školákov vyjadril poslanec Hlasu Erik Tomáš:

Zároveň platí, že ak si rodič na svoje dieťa uplatniť túto dotáciu, musí o ňu požiadať.

Ako požiadať o „obedy zadarmo“

O dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa žiada primárne zriaďovateľ základnej alebo materskej školy. Ten tak učiní na základe písomnej žiadosti od rodiča či osoby, ktorej bolo dieťa zverené do starostlivosti.

Materské a základné školy pri žiadosti o príspevok zasielajú ministerstvu list s osobami, na ktoré si uplatňujú nárok na dotácie. Je preto nevyhnutné, aby rodičia využili dostupné tlačivo základnej alebo materskej školy. To musia vypísať a následne doručiť školskému stravovaciemu zariadeniu. Návratky v týchto dňoch postupne nosia deti domov zo škôl po celom Slovensku.

Pri tlačivách a výzvach škôl na ich vypísanie treba sledovať aj termíny, ktoré si stanovujú na základe vlastného rozhodnutia zriaďovatelia inštitúcie.  V prípade, že termín odovzdania rodičia nestihnú, o obedy zadarmo už nebudú môcť požiadať.

​Dotácia pokryje cenu jedla, na elektrinu, mzdy kuchárok či hrnce do kuchyne budú rodičia prispievať naďalej. Jedálne, ktoré varia za nižšiu cenu, ako je dotácia, môžu rozdiel využiť na prevádzku kuchyne. Mestá a obce privítali, že im štát nechá plnú výšku príspevku. Znižovať účty rodičom za réžiu sa nechystajú.

Ktoré deti budú mať nárok na štátnu dotáciu

Nárok na štátnu dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa bude možné poskytnúť na zabezpečenie obeda a iného jedla v materskej či základnej škole. Od 1. mája 2023 sa bude týkať tých detí, ktoré navštevujú:

  • posledný ročník materskej školy alebo základnú školu, ak rodič (fyzická osoba, ktorej je dieťa zverené do starostlivosti rozhodnutím súdu) písomne o príspevok požiada danú školskú jedáleň pri zápise dieťaťa na stravovanie,
  • materskú školu (okrem detí navštevujúcich posledný ročník materskej školy) a žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi alebo ktorej príjem je najviac vo výške životného minima,
  • materskú školu, ak je v nej aspoň 50 % detí z domácností, ktorým sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi (netýka sa detí v poslednom ročníku materskej školy).

Výška dotácie na stravovanie detí

Dotácia sa bude od 1. mája 2023 poskytovať vo výške:

  • 1,40 eur/každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo výchovno-vzdelávacej činnosti v materskej škole a stravovalo sa,
  • 2,10 eur/každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo vyučovania v základnej škole na prvom stupni a stravovalo sa (za vyučovanie v základnej škole sa pritom považuje aj individuálne vzdelávanie, ktoré sa uskutočňuje bez pravidelnej účasti na vzdelávaní v základnej škole),
  • 2,30 eur/každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo vyučovania v základnej škole na druhom stupni a stravovalo sa (taktiež platí, že sa za vyučovanie považuje aj individuálne vzdelávanie bez pravidelnej účasti na vzdelávaní v základnej škole).

Pokiaľ si dieťa na základe posúdenia ošetrujúceho lekára vyžaduje osobitné stravovanie pre svoj zdravotný stav (napr. má celiakiu, teda bezlepkovú stravu), a nemôže sa stravovať, pretože školská jedáleň nezabezpečila potrebné diétne jedlodotáciu na stravovanie školská jedáleň vyplatí rodičovi dieťaťa (alebo fyzickej osobe, ktorej je dieťa zverené do starostlivosti rozhodnutím súdu).

Prechodné ustanovenie navyše určuje poskytnutie mimoriadneho doplatku dotácie na stravovanie detí pre žiadateľov (školy, školské jedálne), ktorým bude do 30. apríla 2023 preddavkovo poskytnutá táto dotácia.

„Žiadateľ je povinný úradu oznámiť skutočnosti rozhodujúce pre výpočet sumy doplatku do 10. mája 2023,“

uvádza sa v návrhu.

Ako odôvodnenie opätovného plošného zavedenia dotácie na stravu pre deti je v návrhu uvedené neustále sa zvyšujúce životné náklady domácností s deťmi (energie, potraviny či ceny stravovania detí v školách z dôvodu úpravy finančných pásiem na nákup potravín na jedlo v školskej jedálni, ako aj ich režijných nákladov). Toto opatrenie, ktoré bude účinné od 1. mája 2023, si vyžiada náklady okolo 110 miliónov eur v tohtoročnom štátnom rozpočte.

Autor: (tom) , Foto: ilustračné