Nedeľná spomienka na profesora Beloslava Riečana v Evanjelickom kostole

KULTÚRA
0 /

V poslednú júnovú nedeľu si Banskobystričania budú môcť pri hudbe a poézii zaspomínať v kruhu rodiny, priateľov a známych na významného slovenského matematika a bystrického organistu, profesora Beloslava Riečana.

Spomienka v Evanjelickom kostole v Lazovnej

Evanjelický cirkevný zbor a. v. v Banskej Bystrici, Kuzmányho kruh v spolupráci s Univerzitou Mateja Bela v Banskej Bystrici zorganizovali organový koncert popretkávaný poetickým slovom.

Ľudmila a Alfréd Swanovci

V Evanjelickom kostole a. v. v Lazovnej ulici začne táto slávnostná spomienka v nedeľu 28. júna 2020 o 17:00 hod. Za organom, kde pôsobil aj prof. Beloslav Riečan, sa predstavia profesorovi priatelia, kolegovia a nástupcovia – organisti Tomáš ŠkrabanPeter Bibza. Umelecký prednes bude v tento večer patriť manželom Ľudmile a Alfrédovi Swanovcom.

zľava Peter Bibza, Beloslav Riečan a Tomáš Škraban

Prof. RNDr. Beloslav Riečan, DrSc.

(* 10. november 1936, Žilina – † 13. august 2018, Banská Bystrica)

Narodil sa 10. novembra 1936 v Žiline. Po absolvovaní Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave (1958) pôsobil na Katedre matematiky Stavebnej fakulty Slovenskej vysokej školy technickej v Bratislave (1958 – 1971), kde absolvoval aj externú ašpirantúru.

V roku 1965 obhájil kandidátsku dizertačnú prácu na Matematickom ústave SAV v Bratislave. O rok neskôr sa habilitoval na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave a v roku 1967 ho menovali za docenta matematiky.

karikatúra Beloslava Riečana od Jozefa Frtúsa

V roku 1972 prešiel na Prírodovedeckú fakultu Univerzity Komenského, od ktorej sa roku 1980 odčlenila Matematicko – fyzikálna fakulta, na ktorej vyučoval do roku 1985. V  roku 1981 ho menovali za profesora matematiky. V rokoch 1985 – 1989 bol profesorom na Vysokej vojenskej technickej škole v Liptovskom Mikuláši. Po novembri 1989 sa stal dekanom MFF UK.

Od roku 1992 do roku 1998 bol riaditeľom Matematického ústavu SAV v Bratislave. Od roku 1998 pôsobil na Katedre matematiky Fakulty prírodných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici a zároveň ako externý pracovník Matematického ústavu SAV. Založil matematický seminár Aká si mi krásna…, určený širokej verejnosti a prednášajú na ňom významné osobnosti slovenskej matematiky.

Bol autorom viacerých monografií, vysokoškolských učebníc a vysokoškolských skrípt, stredoškolských učebníc a učebných pomôcok, popularizačných kníh a televíznych scenárov. Publikoval vedecké štúdie, odborné články, publicistické príspevky, stal sa držiteľom mnohých medailí univerzít, akadémií a rôznych ďalších organizácií.

Za svoju záslužnú prácu získal mnoho ocenení. Bol čestným členom JSMF (1987), získal Cenu SAV za vedecko-popularizačnú činnosť (1992), Zlatú čestnú plaketu Jura Hronca SAV v Bratislave za zásluhy v matematických vedách (1995), Zlatú medailu MFF UK v Bratislave (1996), Čestnú oborovú medailu Bernarda Bolzana Akademie věd České republiky za zásluhy v matematických vedách (1998), Cenu SAV (1999).

Dostal  aj Striebornú medailu Univerzity v Miláne (2000), Medailu SAV Za zásluhy o rozvoj vedy (2001), Rad Ľ. Štúra I. triedy (2002), Pamätnú medailu MFF UK v Prahe (2004), na pražskej Univerzite Karlovej získal titul Doktor honoris causa (2012). Bol členom Učenej spoločnosti SAV (2005) a ďalšie.

Beloslav Riečan bol vášnivým propagátorom matematiky a kultúry. Už v gymnaziálnych rokoch hral ako organista v evanjelickom kostole. Vynikajúco hral na klavíri. Pôsobil ako člen spevokolu Figuša Bystrého v Banskej Bystrici. Bol iniciátorom vzniku medzinárodného semináru Matematika a hudba, ktorý sa pravidelne koná a rôznych miestach Slovenska, okrem iného aj v kaštieli v Dolnej Krupej, kde pôsobil aj Ludwig van Beethoven. Profesor Riečan bol aktívnym členom spoločenstva Evanjelickej cirkvi a. v.

Zdroj: Matúš Kucbel, Foto: archív a ilustračné