Environmentálne ocenenie Zelený Merkúr si prevzala spoločnosť STRABAG s.r.o. podnikajúca v BBSK

SPRÁVY
0 /

Súťaž Zelený Merkúr zviditeľňuje a oceňuje environmentálne správanie firiem podnikajúcich v Banskobystrickom samosprávnom kraji. Do aktuálneho ročníka sa prihlásilo až sedem firiem, čo je najviac za celú existenciu súťaže. Ocenené organizácie sa v rámci svojho podnikania snažia o rovnováhu medzi ekonomickým záujmami a spoločenskou zodpovednosťou voči životnému prostrediu.

Správať sa zodpovedne k životnému prostrediu, využívať princípy obehového hospodárstva s dôrazom na opätovné využívanie odpadov a snažiť sa o zníženie energetických a surovinových nárokov sú náročné záväzky voči ľudstvu a tiež voči životnému prostrediu.

Neľahké úsilie o zodpovedné podnikanie a smerovanie k udržateľnejším alternatívam reprezentovali v 4. ročníku súťaže Zelený Merkúr organizácie s rôznym predmetom podnikania – od stavebníctva a rozvoja inovatívnych vegetačných prvkov cez produkciu pestovateľských substrátov, podporu obnoviteľných zdrojov energií až k recyklácii plastov či repasovaniu elektronických zariadení a ich príslušenstva.

Zelený Merkúr 2024

Zelený Merkúr 2024

Slávnostné vyhodnotenie výsledkov environmentálne zameranej súťaže Zelený Merkúr 2024 sa uskutočnilo v Lučenci v priestoroch historickej budovy Radnice. Na projekte dlhodobo spolupracuje Banskobystrická regionálna komora Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory so Slovenskou agentúrou životného prostredia a  Banskobystrickým samosprávnym krajom.

O víťazovi a ďalších oceneniach prihlásených firiem rozhodovala na svojom marcovom zasadnutí odborná hodnotiaca komisia. Prvé miesto udelila spoločnosti STRABAG s.r.o. z oblasti stavebníctva, ktorá robí pokroky najmä v oblasti recyklácie a sekundárneho využitia stavebných materiálov.

Obdivuhodná je aj spolupráca v tejto oblasti za účelom zapracovania odpadových cigaretových ohorkov do asfaltových zmesí. Zároveň implementáciou nových technológií zabezpečujú efektívne využívanie zdrojov a zníženie uvoľňovaných emisií. Komisia prihliadala aj na zavedenie schémy EMAS, a teda na overené výsledky environmentálne vhodného správania.

Zelený Merkúr 2024 - Ocenené firmy za environmentálne správanie

Zelený Merkúr 2024 – Ocenené firmy za environmentálne správanie

Ocenenie za druhé miesto putuje spoločnosti AGRO CS Slovakia, a. s. Komisia ocenila využívanie vlastného kompostu z biologicky rozložiteľného odpadu ako náhradu rašeliny pri výrobe substrátov. Ďalšou inováciou a dôvodom úspechu tejto spoločnosti je prímes drevného vlákna získavaného spracovaním drevného odpadu a dôraz na využívanie obnoviteľných zdrojov energie a udržateľnosť v oblasti distribúcie.

Tretie miesto obsadila spoločnosť THERMOǀSOLAR Žiar s.r.o. Spoločnosť bola ocenená za obdivuhodný prínos v oblasti využívania a šírenia povedomia o obnoviteľných zdrojoch energie prostredníctvom zamerania na výrobu solárnych kolektorov, ktoré sú z prevažnej časti recyklovateľné. Porota ďalej ocenila organizáciu školení o využívaní solárnej energie. Nemenej dôležitým je aj dôraz na udržateľne nastavenú prevádzku a distribúciu podniku.

Špeciálne motivačné ocenenia za účasť si na slávnostnom vyhodnotení prevzali aj konatelia spoločností BROTHER INDUSTRIES s.r.o., mobil online s.r.o., POH s.r.o. „registrovaný sociálny podnik“ a POLYPLAST výrobné družstvo Pliešovce.

Detailnou reflexiou na úvod predseda Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory (SOPK) Peter Mihók zhodnotil aktuálnu globálnu aj národnú environmentálnu situáciu, jej vplyv na ekonomiku, budúci vývoj a načrtol možné kroky na zlepšenie stavu.

„V SOPK budeme robiť všetky kroky k posilneniu konkurenčnej schopnosti slovenskej ekonomiky, väčšej diverzifikácii vonkajších ekonomických vzťahov a nastoleniu skutočne odbornej a nielen politicky motivovanej diskusie o našej ekonomike a jej mieste v medzinárodnej konkurencii,“

uviedol Peter Mihók.

Peter Mihók

Peter Mihók

Generálny riaditeľ Slovenskej agentúry životného prostredia Juraj Moravčík zdôraznil potrebu ako aj hodnotu spolupráce medzi štátnym a podnikateľským sektorom, predstavil úlohy, ktoré v týchto vzťahoch zastáva SAŽP a zároveň upriamil pozornosť na vzrastajúci záujem  o zlepšovanie stavu životného prostredia:

Skutočnosť, že v tomto ročníku sa zapojilo viacej subjektov do súťaže Zelený Merkúr, svedčí o tom, že spoločne cítime naozaj zvýšenú potrebu podieľať sa na kvalite životného prostredia v našom okolí, kde žijeme, kde žijú naše deti a blízki, pričom máme záujem, aby naše prostredie bolo čo najkvalitnejšie.“

Pohľad na obehové hospodárstvo z pozície samosprávneho kraja predstavil podpredseda Banskobystrického samosprávneho kraja Mikuláš Pál, pričom kládol dôraz na potrebu inovácií, spoluprácu s ďalšími samosprávnymi krajmi a zamestnávateľmi a to práve aj v oblasti obehového hospodárstva:

„Intenzívne spolupracujeme so zamestnávateľmi a vedieme otvorený dialóg, aby sme napĺňali ich potreby.“

Mikuláš Pál

Mikuláš Pál

Cieľom súťaže Zelený Merkúr je podporiť a zviditeľniť organizácie, ktoré rozvíjajú svoje aktivity v súlade s prírodou a cieľmi udržateľného rozvoja v snahe dosiahnuť rovnováhu medzi hospodárskym alebo spoločenským rozvojom a efektívnym využívaním prírodných zdrojov.

Kritériami pre hodnotenie aktivít firiem sú rozvoj a realizácia iniciatív podporujúcich obehové hospodárstvo, alebo ktoré sú navrhované tak, aby mali pozitívny vplyv na niekoľko etáp životného cyklu a  obchodná výmena iniciatív. Doplňujúcim kritériom je účasť v dobrovoľných schémach, ako sú schéma pre environmentálne manažérstvo a audit, environmentálne označovanie produktov a zelené verejné obstarávanie.

Zdroj: Michaela Pšenáková , Foto: SAŽP a ilustračné