Bubovačka na ZŠ Ďumbierska: Ticho pred násilím deti neochráni!

SPRÁVY
0 /

Na problém násilia páchaného na deťoch upozorňuje Svetový deň detí, ktorý pripadá na 20. novembra. Práve v tento deň si pripomíname dôležitosť ochrany detí pred násilím, ale malo by to byť predmetom nášho záujmu po celý rok. Tak to bolo aj pri „Bubnovačke“ žiakov ZŠ Ďumbierska.

Bubnovačka detí v ZŠ Ďumbierska

Škola je jednou z inštitúcií, ktorá môže deťom v núdzi pomôcť. Základná škola Ďumbierska 17 v Banskej Bystrici sa už po tretíkrát zapojila do iniciatívy pod názvom „Bubnovačka“. Jej cieľom bolo poukázať na problematiku páchania násilia na deťoch a týrania detí.

Preto sa počas Svetového dňa detí  všetci žiaci školy zišli v telocvični a spoločným bubnovaním v sprievode piesne upozornili, že nie sú voči danej problematike ľahostajní.

Bubnami, vareškami a paličkami chceli dosiahnuť, aby ich bolo počuť. Bubnovačke predchádzali diskusie v triedach na danú problematiku.  Žiaci si spoločným bubnovaním uvedomili dôležitosť podpory detí v núdzi a zároveň viacej ocenili bezpečný prístav vo svojej rodine.

Celá akcia je zachytená na videu školy:

Svetový deň detí a ich ochrana pred násilím

November je významným mesiacom v oblasti ochrany detí pred násilím. Pripomínajú nám to hneď tri dni18. november je Európskym dňom boja proti sexuálnemu vykorisťovaniu a sexuálnemu zneužívaniu, 19. november je Svetovým dňom prevencie týrania a zneužívania detí a 20. november vyhlásila organizácia UNICEF za Svetový deň detí.

Práve tieto tri dni nám majú pripomínať, viac ako iné, že každé dieťa si zaslúži detstvo bez násilia. Ak sa však pozrieme na druhú stranu problematiky násilia, musíme pripustiť, že aj dieťa sa môže stať páchateľom.

Po spáchaní trestnej činnosti alebo po páchaní násilia vo veku, kedy deti ešte nemajú trestnoprávnu zodpovednosť sú izolované, segregované a je pre nich veľmi ťažké dostať šancu na zmenu svojho správania a opätovný „reštart“ do života. Aby sme dokázali ochrániť deti, ktoré sú ohrozené násilím, snažíme sa pracovať aj s tými, ktorí by sa ho mohli dopúšťať.

Národné koordinačné stredisko pre riešenie problematiky násilia na deťoch, ktoré je organizačným útvarom Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, preto vytvorilo jedinečný vzdelávací program „Práca s neplnoletým páchateľom násilia“. Tento program je určený  zamestnancom organizácií, prichádzajúcich do kontaktu nielen s obeťami, ale i s páchateľmi násilia, vrátane mladistvých páchateľov alebo detí, ktoré síce ešte nedosiahli vek trestnoprávnej zodpovednosti, ale dopúšťajú sa násilia, ktoré si vyžaduje odborné intervencie.

Doposiaľ sa tejto téme venovala minimálna pozornosť, a to nielen v našich podmienkach, ale aj v zahraničí. V obsahu vzdelávania sa výnimočne prepája záujem a starostlivosť o obe zainteresované strany. Okrem pomoci obetiam je totiž potrebné efektívnymi metódami pomáhať aj páchateľom k tomu, aby nerecidivovali, ba čo viac – aby zaujali postoje, ktoré budú odzrkadľovať akceptáciu zodpovednosti za spôsobené škody a zmysluplným spôsobom prispievať k náprave týchto škôd.

Na tomto vzdelávaní participujú zástupcovia centier pre deti a rodiny, oddelení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately avšak veľmi málo, resp. žiadni zamestnanci školských zariadení ako reedukačné centrum, diagnostické centrum alebo liečebno-výchovné sanatórium, a to  napriek osloveniu a ponukám zo strany Národného koordinačné strediska pre riešenie problematiky násilia na deťoch.

Zdroj: Mgr. Zuzana Varlová a Detstvo bez násilia  , Foto: ZŠ Ďumbierska a ilustračné