Badínsky prales opäť otvoria pre verejnosť 12. októbra, prihlášky už teraz

Príroda
0 /

Do chráneného Badínskeho pralesa sa môžete dostať len v rámci exkurzií a za účasti pracovníkov ochrany prírody. Najbližšie to bude počas Dňa otvorených dverí Badínskeho pralesa v sobotu 12. októbra 2019.

Prihlášky

V zmysle požiadavky CHKO Poľana bude tento rok kapacita počtu návštevníkov obmedzená.  Obec Badín upozorňuje záujemcov o návštevu pralesa, že z dôvodu zabezpečenia kvalitného odborného výkladu a samotnej prehliadky budú možné iba dva vstupy po 40 osôb. Odchod autobusu z lomu nad dedinou je 12. októbra o 9:00 a 11:00 hod. Návštevníkom sa odporúča terénne oblečenie a obuv.

Návštevníci, ktorí majú záujem zúčastniť sa tohtoročného podujatia, sa musia prihlásiť osobne, mailom (badin@obecbadin.sk), alebo telefonicky 048 / 418 20 92 na Obecnom úrade od 1. októbra najneskôr do 11. októbra 2019. Po zaregistrovaní si záujemcovia prevezmú vstupenky priamo na Obecnom úrade, Sládkovičova 110/4. So vstupenkami sa preukážu pri vstupe do autobusu. Pri naplnení kapacity 80 účastníkov bude registrácia ukončená!

Badínsky prales

Je národná prírodná rezervácia v katastrálnom území obce Badín v Banskobystrickom kraji na strednom Slovensku. Rozloha samotnej rezervácie je 300 300 m², ochranné pásmo má rozlohu 1 234 300 m².

Prales je situovaný v Kremnických vrchoch, v oblasti Slovenské stredohorie a tiahne sa v okolí Badínskeho potoka, asi 5 km ZSZ smerom od obce. Nadmorská výška územia je v rozmedzí 620 až 1 025 m n. m. s rozlohou 153,46 ha, pričom výmera pralesa v najprísnejšom stupni ochrany je 30,03 ha, s ochranným pásmom 123,43 ha. Prevažujú expozície severné, severozápadné a severovýchodné.

Pôvodne bola táto národná prírodná rezervácia vyhlásená v roku 1913, takže patrí medzi najstaršie chránené lokality na Slovensku. Ochranné pásmo bolo niekoľkokrát rozšírené. Badínsky prales je v Generele nadregionálneho ÚSES SR centrom nadregionálneho biocentra Laurín, a tiež súčasťou jadrového územia NECONET.

História

V roku 1908 prikázal uhorský minister poľnohospodárstva spracovať zoznam prírodných pamiatok Uhorska. V roku 1913 ministerstvo pôdohospodárstva v Budapešti vyhlásilo Badínsky prales za prísnu rezerváciu s výmerou 20,51 ha.

V roku 1974 bolo ochranné pásmo rozšírené na výmeru 30,70 ha s ochranným pásmom v šírke asi 100 m pozdĺž hraníc chráneného územia. 1. mája 2002 bola stanovená výmera vlastného územia národnej prírodnej rezervácie na 30,03 ha a rozšírenie ochranného pásma na výmeru 123,43 ha. V súčasnosti má teda rozlohu 153,46 ha.

Geológia a geomorfológia

Geologické podložie sa skladá najmä z vulkanitov Kremnických vrchov, z tufov a aglomerátov pyroxenických andenzitov, v strede západnej časti je možné nájsť tufity, a kompaktný andezit tvorí ostrovček v strednej časti.  V severozápadnej časti sú tufitické siltovce a pieskovce.

V juhozápadnej časti pralesa vystupujú na povrch zvyšky lávového prúdu, ktorý sa prejavuje ako skalné steny, stĺpy a previsy. Na strmších svahoch možno vidieť blokoviská a suťoviská. V okolí Badínskeho potoka sa nachádzajú sedimentárne horniny riečneho pôvodu.

Pedológia

Kambizeme prevládajú nad andozemami. Pozdĺž vodného toku sa nachádzajú fluvizeme. Na území rezervácie sa vyskytujú typické hnedé pôdy, stredne hlboké až hlboké, slabohumózne až humózne, so značným podielom humusu, rankrové stredne hlboké hnedé pôdy, ktoré sú silne skeletnaté a paternia oglejená. Fyziologická hĺbka hnedej slabohumóznej, stredne hlbokej pôdy, je obmedzená na približne 45 cm, preto koreňový systém nepreniká až do tufitových vrstiev, čo zrejme v minulosti zapríčinilo vyvrátenie niektorých drevín pralesa.

Pôdy boli tvorené na báze andezitu, veľmi bohaté na živiny, podobne ako v bukových pralesoch východných Karpát. Tieto pôdy upravujú plochý tvar koreňa buka. Vysoká rozdielnosť priebehu nekromasy v rámci vývojového cyklu je daná významným nárastom jedle, a tiež vyvrátením vitálnych bukov na základe ich plytkého zakorenenia a klimatických zmien, najmä náhleho nárazového vetra. Pôdy sú náchylné na eróziu mierne až stredne.

Hydrológia

Územím preteká Badínsky potok s dvoma prítokmi, táto časť patrí do povodia Hrona. Nad pralesom sa nachádza aj Badínsky vodopád, ktorý je často navštevovaný turistami.

Klimatické pomery

Badínsky prales sa nachádza v chladnej klimatickej oblasti. Na základe klimaticko-geografického členenia je táto oblasť zaraďovaná do klimaticko-geografického typu s horskou klímou, typická je malá teplotná inverzia a vlhké až veľmi vlhké podnebie. Priemerná ročná teplota je približne 5,5 až 6,0 °C, priemerný úhrn ročných zrážok 850 až 900 mm. Dĺžka vegetačného obdobia je 120 – 140 dní a doba trvania snehovej pokrývky 140 – 150 dní v roku.

Vegetácia

Podľa fytocenologického členenia patrí toto územie do oblasti západokarpatskej flóry (Carpaticum occidentale) do obvodu predkarpatskej flóry (Praecarpaticum). Nachádza sa tu až 16 lesných typov. Vegetácia má charakter pôvodného zmiešaného lesa, ale nájdeme tu aj bohato zastúpené druhy podhorského a horského stupňa.

Zdroj: (dem) a wikipedia, Foto: ilustračné