Ján Nosko: Banskobystrické škôlky a školy sú krajšie a modernejšie

Blog
1 /

Materské a základné školy v minulosti pred sebou tlačili veľký investičný dlh a boli doslova fyzicky opotrebované. Preto sa starostlivosť o ne stala prioritou aj tohto volebného obdobia. Naše deti tak majú nielen krajšie priestory, modernejšie učebne, ale čo je veľmi dôležité, vyriešili sme aj problém s nedostatkom kapacít. Dnes sa len máloktoré mesto môže pochváliť tým, že dokáže do škôlok prijať všetky deti.

Škôlky kedysi… a dnes

Keď som v roku 2015 nastúpil do funkcie primátora, na Školskom úrade sme v čase zápisov evidovali 158 zamietnutých žiadostí zákonných zástupcov o umiestnenia detí do materských škôl. Rozširovanie kapacít sme preto vnímali ako jednu z našich kľúčových úloh.

Vďaka financiám z mestského rozpočtu, no najmä získaným eurofondom, sa nám podarilo v nevyužívaných priestoroch škôl vybudovať dve nové škôlky. Prázdne pavilóny budov materských škôl sme premenili na triedy. Zrealizovali sme tiež prístavby nových objektov, a spolu sme tak vytvorili takmer 300 nových miest.

Dnes sa môžeme ako jedna z mála samospráv pochváliť tým, že do našich materských škôl dokážeme prijať všetky deti, ktoré spĺňajú podmienku predškolského veku. A nielen to. Podľa kapacity prijímame aj mladšie ročníky či deti z okolitých obcí.

Priestory pre deti v novom šate

Po rekonštrukcii MŠ na Tatranskej ulici, MŠ Na Lúčkach, MŠ Radvanská 28 či po vybudovaní nových škôlok v ZŠ J. Bakossa a ZŠ Radvanská, sme sa pustili do ďalších projektov. Komplexnej obnovy a rozšírenia kapacít sa dočkala MŠ na Ulici 9. mája, MŠ Karpatská i MŠ Strážovská.

Napriek tomu, že mnohé stavebné práce prebiehali v časoch pandémie, vo všetkých spomínaných objektoch sa nám podarilo zrealizovať projekty za viac ako 2 milióny eur zamerané na znižovanie energetickej náročnosti budov a vytváranie nových miest pre škôlkarov. Zároveň sme získali grant vo výške 1,4 mil. eur z Európskeho hospodárskeho priestoru v programe SK Klíma, a tiež ďalšie mimorozpočtové zdroje, z ktorých aktuálne rekonštruujeme a vytvárame nové miesta v MŠ Šalgotarjánska.

MŠ Šalgotarjánska

MŠ Šalgotarjánska

Kvalitnejšie prostredie pre všetkých

Okrem rekonštrukcií a nevyhnutných opráv v škôlkach sa nám darilo aj odstraňovať havarijné stavy, obnovovať kanalizácie či poškodené strechy na mnohých školách. Dôraz sme kládli aj na nákup nových spotrebičov do školských jedální a na obstaranie nábytku. Pustili sme sa aj do finančne náročnej rekonštrukcie národnej kultúrnej pamiatky – Základnej umeleckej školy J. Cikkera, ktorej budova má už 90 rokov.

Práce v objeme približne 500 tisíc eur boli zamerané na obnovu fasády s významnou keramickou výzdobou, výmenu okien v dvorovej časti i kompletnú rekonštrukciu strechy, ktorá v čase intenzívnych lejakov spôsobovala problémy. Verím, že v ďalšom období  sa budeme môcť pustiť aj do výmeny okien na prednej fasáde.

ZUŠ Jána Cikkera

ZUŠ Jána Cikkera

Odborné učebne skvalitnia výučbu žiakov

Po dlhých rokoch komplikovaného verejného obstarávania sa nám podarilo spustiť projekt modernizácie učební vo všetkých základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta. Školy budú mať po ukončení stavebných prác obnovené učebne fyziky, bio-chémie, techniky, informatiky či školské knižnice.

Spolu ide o rekonštrukciu 40 tried, ktorých vybavenie bude vyhovovať súčasnej dobe. Som presvedčený, že zmodernizované učebne vybavené rôznymi didaktickými pomôckami uľahčia učiteľom výučbu vybraných odborných predmetov, a zároveň skvalitnia vzdelávanie žiakov.

Rekonštrukcia učebne

Rekonštrukcia učebne

Neodradila nás ani pandémia

Všetky uvedené kroky sme dokázali zrealizovať aj napriek pandémii, a následnej globálnej ekonomickej kríze. Veľmi ma mrzí, že pandémia výrazne zasiahla práve školstvo. Vyučovací proces sa presunul do online prostredia.

Riaditelia, učitelia, rodičia, ale najmä žiaci boli neustále pod veľkým tlakom meniacich sa pravidiel. Deťom chýbali kamaráti a spolužiaci, a je potrebné otvorene povedať, že výučba cez počítač nikdy nenahradí osobný kontakt.

ZŠ a MŠ Jána Bakossa

ZŠ a MŠ Jána Bakossa

Budúcnosť

Počas tohto volebného obdobia sme rozbehli, ale najmä dokončili veľa projektov. Odstránili sme havarijné stavy, vyriešili sme problémy s nedostatkom kapacít a nakúpili sme potrebné materiálno-technické vybavenie. Vytvorili sme krajšie a modernejšie priestory pre učiteľov aj deti. To všetko v neľahkých časoch. Chcem, aby sme pokračovali ďalej. 

O budúcnosti nášho vzdelávacieho systému máme veľmi konkrétnu predstavu, ktorú sme spracovali do dokumentu s názvom Koncepcia rozvoja školstva v meste Banská Bystrica 2021 – 2026. V nasledujúcich rokoch bude nevyhnutná obnova ďalších škôl a škôlok, ale aj podpora inkluzívnych tímov, získavanie odborných pedagógov či riešenie programov podporujúcich učiteľov vo výchovno-vzdelávacom procese reagujúcich na potreby detí a ich rozvoj.

Verím, že nielen vďaka samospráve, ale predovšetkým vďaka dobrému nastaveniu školského systému zo strany štátu, sa nám raz podarí vrátiť status učiteľa na miesto, ktoré mu v minulosti patrilo.

ZŠ a MŠ Radvanská

ZŠ a MŠ Radvanská

Záverom

Máme za sebou naozaj náročné štyri roky. Pandémia, humanitárna kríza, zdražovanie, nedostatok materiálov… To všetko sme zvládli práve vďaka dobrej komunikácii a konštruktívnej spolupráci s vami všetkými – rodičmi, riaditeľmi, učiteľmi, ale aj kolegami z mestského úradu či dodávateľmi.

Za to všetko vám patrí moje veľké ĎAKUJEM.

Ján Nosko

Ján Nosko

Autor: Ján Nosko, Foto: ilustračné

Ján Nosko

Primátor mesta Banská Bystrica

54 článkov

Rozhodol som sa, že sa vám budem prihovárať aj takýmto spôsobom. Nie preto, že by bol moderný, ale preto, že vám môžem priblížiť moju robotu. Budete tak mať prehľad o tom, čo sa nám podarilo, a na čom sa maká, aby sa podarilo.