Jakub Gajdošík: Nový kruháč pri Lidli a križovatka pred Rooseveltkou majú územné rozhodnutie

Blog
36 /

Banskobystričania, ale aj cezpoľní, ktorí navštevujú najväčšiu krajskú nemocnicu, veľmi dobre poznajú dopravné zápchy zapríčinené nedostatočnou kapacitou kruhového objazdu na Tajovského ulici pri Lidli. Kolóny áut vznikajú v jeho okolí na všetky smery.

Hľadanie najlepších riešení

Keď sa predovšetkým v rannej alebo popoludňajšej špičke kruháč zaplní, doprava stojí v smere z Podlavíc, zo Švermovej, z mestského parku a čo je najhoršie, aj zo zjazdu z rýchlostnej cesty R1, na ktorej následne dochádza k zablokovaniu jedného celého jazdného pruhu.

V nadväznosti na to vznikajú zápchy na celej Fončorde, resp. na opačnej strane sa to prejavuje až na Severnej ulici pri Medenom Hámri. Pri tejto príležitosti chcem osobitne vyzdvihnúť každodenné ohľaduplné správanie vodičov na križovatke pod nadjazdom. Tak vzorné zipsovanie a vzájomný rešpekt môžu byť príkladom pre celé Slovensko.

Na preriešení dopravného uzla na Tajovského ulici sa pracuje už roky. Najskôr sa vykonali prieskumy, pripravili dopravné štúdie a hľadalo sa najlepšie riešenie. Treba poznamenať, že kľúčovými hráčmi v území sú okrem mesta aj Národná diaľničná spoločnosť, pod ktorú patrí zjazd z rýchlostnej cesty a hlavne Banskobystrický samosprávny kraj, ako vlastník a správca cesty II/578 vedúcej od nadjazdu Belveder smerom na Tajov, vrátane samotného kruhového objazdu.

Turbookružná križovatka a semafory pred nemocnicou sú jediné riešenie

Národná diaľničná spoločnosť v roku 2018 nechala pripraviť dopravnú štúdiu pod názvom „Rýchlostná cesta R1 Banská Bystrica, križovatka Amfiteáter“, ktorej dopravno – inžinierske podklady boli východiskom aj pre projekt prebudovania kruhového objazdu pri Lidli na turbookružnú križovatku. Ten následne začal pripravovať Banskobystrický samosprávny kraj.

Uvedomujúc si dennodennú náročnú dopravnú situáciu v meste, ale aj zámer komplexnej prestavby našej Rooseveltovej nemocnice, patrí tento projekt k mojím prioritám, či už ako viceprimátora mesta alebo ako predsedu dopravnej komisie BBSK.

Preto som nesmierne rád, že za posledné roky sme našli pre túto investičnú akciu širokú politickú podporu. Vďaka tomu sme mohli v rozpočte kraja vyčleniť potrebné zdroje na rozbehnutie projektovej prípravy.

Právoplatné územné rozhodnutie

Aj keď mnohí obyvatelia neverili, že sa do riešenia tohto problému vôbec niekedy niekto pustí, a veľká časť tomu neverí ani dodnes, treba povedať, že v poslednom období sa podarilo uskutočniť na tomto projekte niekoľko významných krokov.

Ako prvý spomeniem vypracovanie projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie, ktorá dala jasnú odpoveď na to, že tento projekt je možné technicky zrealizovať. Druhý, ešte podstatnejší krok je, že na jej základe vydalo mesto Banská Bystrica v polovici roka 2022 územné rozhodnutie na túto stavbu. Toto rozhodnutie v odvolacom konaní následne potvrdil v októbri minulého roka aj Okresný úrad Banská Bystrica.

V tejto chvíli tak nič nebráni tomu, aby prebehla posledná fáza projektovej prípravy, a to dopracovanie dokumentácie pre stavebné povolenie a následne získanie všetkých potrebných povolení.

Sú pred nami posledné dva kroky, a to získanie stavebného povolenia a vyčlenenie dostatočných finančných prostriedkov na realizáciu, ktoré sa už teraz predpokladajú vo výške viac ako 4,5 milióna eur. Verím, že ak spojíme sily a umne využijeme aj zdroje z európskych fondov, tak sa to nakoniec podarí.

Navrhované riešenie

Navrhované riešenie

Ako by mal vyzerať nový kruháč a križovatka pri nemocnici?

Predmetom riešenia, ako môžete vidieť aj na priloženej situácii, nie je iba samotný kruhový objazd, ale aj styková križovatka pri odbočke na Rooseveltovu nemocnicu. Projektanti navrhli existujúcu kruhovú križovatku prebudovať na turbookružnú s priemerom 54,4 m a s doplnením priebežných pruhov, ktorá podľa dopravno – inžinierskych podkladov ako jediná z viacerých variantov kapacitne vyhovela.

Priepustnosť križovatky pred odbočkou na Rooseveltovu nemocnicu má zvýšiť doplnenie prídavných pruhov a úprava ostrovčekov v kombinácii s doplnením jej riadenia prostredníctvom svetelnej dopravnej signalizácie.

Doplnené semafory by mali byť aj na priechode pre chodcov medzi zastávkami MHD na Tajovského ulici. Tento priechod pre chodcov sa nachádza v strede medzi oboma križovatkami. Jeho súčasný stav podľa technickej správy spôsobuje časté zastavenie dopravného prúdu neusporiadaným pohybom chodcov cez vozovku, pričom vzdutie vozidiel zasahuje až do priľahlej kruhovej križovatky.

Existujúca dvojpruhová cesta medzi križovatkami má byť z dôvodu zvýšenia jej priepustnosti rozšírená na štvorpruhovú komunikáciu so šírkou jazdných pruhov 4 x 3,25 m. Existujúce frekventované obojstranné zastávky trolejbusovej a autobusovej miestnej i medzimestskej dopravy sa plánujú zväčšiť na zastávky s dĺžkou 38 m a priestory nástupišťa zväčšiť na maximálnu šírku, v smere do centra na 5,4 m a v smere do nemocnice na 3,5 m. Rekonštrukciou prejdú aj všetky priľahlé chodníky, ktoré budú mať minimálnu šírku 2,5 m.

 

Myslím, že po tom, ako v roku 2022 mesto kompletne zrekonštruovalo priľahlé cesty, ktoré má vo svojom vlastníctve v smere k mestskému parku a v smere na Švermovu ulicu i THK, by dostala realizáciou tohto projektu celá táto lokalita nový šat. Cieľom je nielen pomôcť vodičom, ktorí budú musieť menej čakať v dopravných zápchach, ale výrazne zvýšiť aj bezpečnosť chodcov, z ktorých väčšinu tvoria práve študenti z okolitých stredných škôl.

Nechcem vzbudzovať falošné nádeje, ani nič sľubovať. Mojím cieľom je, aby ste mali čo najviac overených informácií o dôležitých projektoch v našom meste a v neposlednom rade sa aj takýmto spôsobom poďakovať všetkým, ktorí na tomto zámere už niekoľko rokov usilovne pracujú.

Autor: Jakub Gajdošík, Foto: redakčné a ilustračné

Jakub Gajdošík

12 článkov

Viceprimátor mesta Banská Bystrica #SpoluMenimeBystricu