Danica Halamová: Ako si žijeme na Fončorde

Blog
7 /

Mestská časť Fončorda si žije svojim sídliskovým životom, ktorý je značne ovplyvňovaný obyvateľmi, infraštruktúrou a urbanizovaným priestorom. Obyvatelia každodenne riešia cestovanie MHD, parkovanie, dostupnosť obchodov, základných škôl, materských škôl atď.

Parkovanie na Fončorde

Za posledné roky sa najväčším problémom javí hlavne parkovanie, nakoľko na každú rodinu nepripadá už len 1 auto, ale aj 2 až 3. Majitelia motorových vozidiel sú permanentne nespokojný, pretože nemôžu svoje autíčka parkovať priamo pri dome kde bývajú. Mesto ako také tento problém rieši len sporadicky, to znamená, že kde tu sa vybuduje pár parkovacích miest. Ale to žiaľ nestačí.

Obyvateľom dookola rozprávajú o parkovacej politike, ktorá sa vraj rieši. Vraj! Ale výsledok nevidíme. Obyvatelia sa v rámci avizovanej parkovacej politiky delia na 3 tábory – budovať parkovacie domy, nebudovať parkovacie domy, ale zelené parkoviská a nemotoristi, ktorým v podstate vadia autá odparkované po chodníkoch a zelených plochách.

Posledné kapacitne väčšie parkoviská boli postavené pred 4 rokmi na Tulskej 13 až 64. Situáciu s parkovaní to vyriešilo na chvíľu a problém pokračuje. Neregistrujem na Fončorde postavené ďalšie väčšie parkoviská a v súčasnosti mesto zvažuje opäť umiestniť parkovacie domy na vopred vytypované plochy. Mesto si neuvedomuje, že vytypované plochy sú poslednými ucelenými zelenými plochami na území Fončordy.

Navyše tieto parkovacie domy značne znehodnotia bývanie obyvateľom v ich bezprostrednej blízkosti – zničená zelená plocha, zatienenie, hluk a podobne. Je síce pekné, že sa uvažuje so zelenými strechami a polozapustenou stavbou, ale stále je to len zastavanie zelenej plochy betónom. Protipólom k parkovacím domom sú zelené parkoviská.

Vyzerá to, že príchodom nového šéfa Ing. arch. Paveleka svitá nádej, že namiesto asfaltovania sa budú parkoviská budovať síce so všetkými dôležitými stavebnými vrstvami, ale vo výsledku ich povrch bude zelený – prírodný. V tomto by ja osobne videla veľký potenciál aj na Fončorde. Stačí sa prejsť po uliciach a všade kde teraz stoja odparkované autá popri chodníkoch na zelených pásoch, popri cestách na zelených pásoch je možné aplikovať práve tieto zelené parkovacie miesta. 

Ďalším významným aspektom na Fončorde je rozsiahla výstavba naraz v niektorých lokalitách – Havranské, Nad Tulskou, Nad Moskovskou. Sú to veľké zásahy do doteraz prírodného prostredia a nejde to zastaviť. Každý rok sa povoľuje nová a nová výstavba.

Súkromné pozemky sú obohnané v niektorých častiach vysokými betónovými múrmi, ktoré vytvárajú priam hradby napr. výstavba nad Moskovskou. Tu ešte nie sú zastavané ani už predané parcely a už sa nižšie pod Vršackou ulicou plánuje ďalšia výstavba, ktorá sa nemysliteľne približuje k potoku Udurná a zaberá ďalšiu časť zelených plôch, ktoré sa zmenia na betónové.

Obyvatelia sa búria, nesúhlasia, spisujú sa petície, ale nič sa nevyrieši a tak tento boj mnohí vzdávajú. Najkrajší kút hornej časti Fončordy nad Tulskou a Moskovskou ulicou sa mení na milionárske štvrte. Obyvatelia ostávajúcej časti Fončordy, kde už nie je priestor na výstavbu, málokedy chápu, o čo Fončorda pod Suchým vrchom a Kremnickými horami prichádza.

Názor veľa obyvateľov je taký, že mesto celé roky ide k ruke developerom a obyvatelia sú niekde v zabudnutí. Pár príkladov – výstavba bytových domov Milestones I. až III. – nevyriešená dopravná situácia, miestne komunikácie kapacitne nepostačujú, parkovanie kapacitne nepostačuje.

Plánuje sa Milestones IV. oproti Modrému kostolíku – 11. poschodí, alebo ak nie tak polyfunkčný dom 6. poschodový. Okružná ulica je jednou z najvyťaženejších komunikácii, kde nový výjazd a vjazd k polyfunkčnému domu bude problém. Výstavba Havranské a nad Zelenou ulicou – príjazdové komunikácie ostávajú kapacitne nevyriešené a nehovoriac o chýbajúcich chodníkoch, resp. rozbitých chodníkoch.  Je to naozaj len pár príkladov prístupu mesta k mestskej časti Fončorda a jej obyvateľom.

Chodníky a schodiská v mestskej časti Fončorda

Ďalším dosť veľkým nedostatkom sú chodníky na Fončorde, ktoré neboli roky opravované a majú aj po 50 rokov. Od roku 2014 registrujeme postupné opravy chodníkov v jednotlivých uliciach, žiaľ finančné prostriedky sú nedostatočne a doslova sa bojuje o každé euro na opravu. Opravy sa nedajú robiť systematicky, pretože ak by sa jeden rok robila napr. len THK ulica ostatní obyvatelia by prejavovali nespokojnosť.

Snahou je vyberať každý rok najhoršie chodníky z celej Fončordy. Ak sú v ulici napríklad po obidvoch stranách cesty chodníky, opraví sa vždy len jeden, aby sa mohla robiť oprava v druhej ulici. Ľuďom sa to veľmi nepáči, každí by chcel mať opravené chodníky všetky. Niekto vysvetlenie prijme, niekto nie.

Keďže Fončorda je veľmi členitá, väčšina ulíc je poprepájaná schodiskami, ktoré tiež už majú svoj vek. Postupne sa opravovali schodiská na Tulskej, Moskovskej, THK, Šalgotarjánskej, Švermovej smerom k pumpe pohonných hmôt atď. Nešlo o povrchové úpravy, ale o kompletnú výmenu schodiskových stupňov.

Dlhodobým a neriešeným problémom bolo Kyjevské námestie. Jeho rekonštrukcia sa každým rokom odďaľovala a občania sa sťažovali stále viac a viac. Hlavne vďaka neustálemu nátlaku obyvateľov a OR Fončorda dlhodobo neriešený problém začal naberať kontúry riešiteľnosti. Boli vízie revitalizácie – vytvorenie zelených ostrovčekov v strede asfaltových plôch, ale z pohľadu obyvateľov to nebolo veľmi reálne a hlavne by sa rekonštrukcia opäť oddialila, keďže mesto má problém zabezpečiť projektantov na takéto rekonštrukcie.

Bol to veľký boj, ktorý nakoniec obyvatelia vyhrali a začala sa rekonštrukcia 5 schodísk a jednej spevnenej plochy. Schodiská sa vymenili kompletne a z m pohľadu obyvateľov je to teraz pohoda. Za najväčší nedostatok týchto schodov považujú mamičky to, že na nich nie sú rampy pre kočíky. Žiaľ z hľadiska sklonu schodov, ktorý nezodpovedá slovenským normám, mesto nemôže vybudovať rampy pre kočíky. Nie že by nechcelo, ale nemôže a v tomto má mesto pravdu a ja ho v tomto rozhodnutí podporujem.

Podobne sa robila rekonštrukcia schodov pri zdravotnom stredisku na Šalgotarjánskej ulici a ku škole ZŠ Spojová. Sú to verejné priestory, ktoré musia byť bezpečné.

Jednou z najväčších investícii za posledné desiatky rokov je v súčasnosti prebiehajúca rekonštrukcia komunikácie od Lidla až po Moskovskú rázcestie. Túto investíciu považujem za veľmi pozitívnu pre Fončordu. Rekonštrukciou komunikácie, Fončorda získala rekonštrukcie všetkých chodníkov pozdĺž tejto cesty, všetkých zastávok MHD. Tieto rekonštrukcie chodníkov a zastávok, keby nebolo tejto veľkej rekonštrukcie komunikácie by boli v nedohľadne ďalšie desiatky rokov.

Najväčším negatívom tejto rekonštrukcie je nevyriešenie nebezpečnej križovatky – Kyjevské námestie. Jednoducho obyvatelia nejdú preraziť rozhodnutie mesta a DI, že svetelná križovatka tam v žiadnom prípade nemôže byť. Je to nebezpečná križovatka s mnohými nehodami pri ktorých nie sú len materiálne škody.

Druhou veľkou investíciou je Revitalizácia vnútrobloku Tulská, ktorá už mala byť dávno zrealizovaná, žiaľ corona všetko pozdržala. Teraz však práce idú plynule a už sa nám črtá skvelý priestor pre všetky vekové kategórie. Veľkým pozitívom tejto revitalizácie je, že sa projektovala a realizuje sa podľa návrhov obyvateľov.

Súčasťou tohto bloku je veľká retenčná nádrž na zachytávanie dažďových vôd, ktoré sa budú používať na polievanie, vysadených je už teraz množstvo nových stromov a kríkov, betónové konštrukcie sa presýpajú zeminou a povrch sa zatrávňuje. Takže ho, betónov je tam veľa, ale zároveň je to vyvážené riešeniami, ktoré budú zapadať aj do problematiky, ktorú rieši celý svet a to klimatické pomery.

Mestská časť má tak na 60 % celkom dobre vyriešenú mestskú hromadnú dopravu. Jednotlivé lokality sú dostupné trolejovou a autobusovou dopravou, ktorá v ranných a poobedňajších hodinách chodí cca v 15 – minútových intervaloch.  Sú však ulice kde MHD chodí len sporadicky, aj keď sú husto obývané a obyvatelia majú ďaleko na zastávky v iných uliciach. Dlhodobo sa napr. nerieši veľmi riedky interval autobusov a trolejov na Internátnu ulicu, zvlášť keď za Internátnou ulicou pokračuje ulica Zelená, kde absolútne nechodí MHD.

Čiže obyvatelia tejto ulice z konečnej zastávky MHD musia šľapať  300 – 500 m k svojim domovom. Argument, že majú autá je myslím dosť chabým argumentom, keďže mesto stále razí myšlienku, že chce obyvateľov aby obyvatelia nechali autá doma a využívali MHD. Za Zelenou ulicou sa stavia nová mestská štvrť, do ktorej by určite bolo potrebné zaviesť MHD, zatiaľ len doprava osobnými autami. Ďalšou ulicou, kde je nedostatočná frekvencia MHD je ulica Mládežnícka. Tiež jeden autobus vo veľmi riedkych intervaloch.

V poslednom čase obyvateľom hornej časti Fončordy – Tulská ulica, Vršacká, Moskovská chýba obchod s rôznym sortimentom pre bežný život, aby nemuseli z tejto časti denne schádzať na Kyjevské námestie. Zaujíma to najmä starších obyvateľov, ale aj mamičky s detičkami, ktorí už nevládzu denne prekonávať množstvo schodov a obchádzkových chodníkov od Kyjevského námestia do hornej časti Tulskej ulice. Pre lepšiu predstavu je to od Kyjevského námestia 240 schodov.

Dalo by sa veľa ešte písať, ale v konečnom dôsledku majú obyvatelia Fončordy tie isté problémy a požiadavky ako ktorákoľvek iná mestská časť. A viac menej záleží len od ich trpezlivosti a bojovnosti, či sa problémy budú riešiť, alebo budú ľahostajne čakať kým si mesto premyslí, že teraz je ten správny čas na riešenie daného problému.

Autor: Danica Halamová, Foto: ilustračné

Danica Halamová