Mesto ani Šalkovčania nesúhlasia s rozšírením a zvýšením kapacity skládky odpadu Šalková – Škradno

SPRÁVY
2 /

V máji 2018 spoločnosť  Marius Pedersen, a.s., prevádzka Banská Bystrica – Šalková predložila Okresnému úradu v Banskej Bystrici – odbor starostlivosti o životné prostredie  oznámenie o zvýšení kapacity a rozšírení činnosti – zvýšenia množstiev zhodnocovaných odpadov prevádzkovateľom.

Návrh prevádzkovateľa skládky na rozšírenie činnosti a kapacity

Súčasťou zmeny navrhovanej činnosti je vybudovanie vodohospodársky zabezpečenej plochy pre potreby zhodnocovania odpadov. Ide o zvýšenie množstiev zhodnocovaných odpadov prevádzkovateľa Marius Pedersen, a.s. v areáli skládky odpadov Banská Bystrica – Šalková zo súčasnej povolenej kapacity 1 000 ton na 50 000 ton zhodnocovaných odpadov ročne.

Návrh rozšírenej činnosti samotnej skládky sa dopĺňa o recykláciu alebo spätné získavanie organických látok, ktoré sa nepoužívajú ako rozpúšťadlá (vrátane kompostovania a iných biologických transformačných procesov) v predmetnej prevádzke. Súčasťou zmeny navrhovanej činnosti je vybudovanie vodohospodársky zabezpečenej plochy o výmere 10 000 m2  pre potreby zhodnocovania odpadov.

Okresný úrad Banská Bystrica – odbor starostlivosti o životné prostredie vydal dňa 15. októbra 2018 rozhodnutie o tom,  že návrh spoločnosti Marius Pedersen sa bude posudzovať podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v platnom znení (EIA).

skladka4

Mesto Banská Bystrica a obyvatelia Šalkovej nesúhlasia

Aktuálne v rámci EIA prebieha zisťovacie konanie a nás zaujímalo, ako sa k návrhu spoločnosti Marius Pedersen a. s. stavia mesto Banská Bystrica. Od Dominiky Mojžišovej, hovorkyne primátora Jána Noska, sme dostali nasledovné stanovisko:

Pri prvom posúdení nebol mestu predložený konkrétny zámer – činnosti, o ktoré by sa mala skládka rozšíriť. Na základe nových informácií, ktoré samospráva má, sme preto naše stanovisko zmenili na nesúhlasné.“

Mestský poslanec Marcel Pecník, ktorý spolupracuje s OZ Šalková, k tomu pre náš portál uviedol:

„Potenciálne rozšírenie činnosti skládky odpadov nad Šalkovou, tak ako je navrhované, môže zásadne ešte viac zhoršiť kvalitu životného prostredia i života ľudí nielen v bezprostrednej blízkosti, ale aj v širšom okolí. Spolu s obyvateľmi Šalkovej sme vstúpili do konania s odmietavým stanoviskom. Osobne som dlhodobo žiadal mesto Banská Bystrica prostredníctvom primátora, aby tiež bolo proti. Verím, že úrady uprednostnia v tejto veci požiadavky občanov, ktoré nie sú o miliónových ziskoch alebo o rozmaroch, ale sú len a len o tom, že chcú dobre a zdravo žiť. Máme na to predsa prirodzené právo!“

Obyvatelia Šalkovej, ktorí sa za posledné roky museli vysporiadať s existenciou samotnej skládky nad touto mestskou časťou, majú obavy, že pri tak rozsiahlom navýšení kapacity odpadov v návrhu prevádzkovateľa skládky sa tam bude vo veľkom zvážať rôzny odpad aj z iných častí Slovenska a zahraničia, vrátane kalov či biologického materiálu. To podľa nich spôsobí šírenie nepríjemného zápachu a zvýšenie nákladnej dopravy v okolí Šalkovej, celkovo sa tým zhorší životné prostredie v Banskej Bystrici.

My budeme  situáciu v súvislosti s posudzovaním návrhu prevádzkovateľa skládky odpadov Banská Bystrica – Šalková v rámci posudzovania vplyvov na životné prostredie sledovať a pokiaľ sa niečo udeje niečo, tak Vás s tým aktuálne oboznámime.

skladka2

Regionálna skládka odpadu v lokalite Škradno

Nová moderná skládka tuhého komunálneho odpadu pre Banskú Bystricu začala pracovať  v júli 1998 nad Šalkovou, ktorej obyvatelia mali k jej výstavbe výhrady. Kapacitne by táto skládka mala pre mesto a obce z okolia vystačiť na obdobie 30 rokov. Zároveň sa prestala využívať skládka v časti Horné Pršany, kde sa zintenzívnila výstavba bytov a rodinných domov

Hlavným investorom skládky v lokalite Škradno nad Šalkovou postavenej na rozlohe takmer 27 hektárov bola slovensko – francúzska spoločnosť Ipodec Onyx Kroh Banská Bystrica, dodávateľom  Hydrostav, a.s., Bratislava, odštepný závod Mochovce. Realizačný náklad projektu dosiahol okolo 150 miliónov Sk (necelých 5 miliónov eur) .

Projektu vyšlo v ústrety aj mesto Banská Bystrica, ktoré vtedy odpredalo potrebné pozemky za symbolickú jednu slovenskú korunu. Pri výstavbe i prevádzkovaní sa v maximálnej možnej miere zohľadňuje ochrana životného prostredia. Nielen počas tridsaťročnej prevádzky, ale aj po dobu 50 rokov od jej ukončenia bude zabezpečená rekultivácia a monitoring stavu jej okolia.

V prvej fáze projektu sa počítalo s vybudovaním 29 kaziet. Kazeta je jama s rozmermi pôdorysu 50 x 100 metrov, Zmestí sa do nej zhruba 60 tisíc ton odpadu, čo je približne množstvo, ktoré ročne v tom čase vyprodukovala Banská Bystrica s okolím. Jednotlivé sa  budú dobudovávať priebežne podľa potreby.

Viac ako 90 % odpadu, ktorý sa  zváža na skládku, by mal byť komunálny. Pri dovoze nebezpečného odpadu sa musí dbať na splnenie príslušných kritérií. Nová skládka si vyžiadala aj vyššie poplatky za uloženie odpadov.

Skládku odpadu  v Škradne prevádzkuje spoločnosť  Marius Pedersen, a.s. prevádzka Banská Bystrica, ktorá zabezpečuje svoje služby v oblasti odpadového hospodárstva pre mesto pod Urpínom, okolité obce a podnikateľské subjekty. Spoločnosť je zároveň prevádzkovateľom zberne triedeného odpadu Dechetteries.

skladka5

Autor: (tom), Foto: ilustračné