Projekt Tvorivej spoločnosti – fikcia alebo reálny cieľ fungovania sociálneho modelu života ľudí?

ROZHOVOR
22 /

Pred časom sme priniesli informáciu o medzinárodnom sociálnom projekte, ktorého cieľom je v celosvetovom meradle vybudovať Tvorivú spoločnosť, v ktorej bude život človeka najvyššou hodnotou. Pre niekoho môže byť hľadanie ideálneho modelu Tvorivej spoločnosti vo svete science fictions či utópiou, pre iného zasa zdrojom cenných myšlienok

Prinášame Vám rozhovor s dobrovoľníčkou z Banskej Bystrice Miroslavou Valachovou, ktorá je súčasťou projektu Tvorivá spoločnosť. Pokúsili sme s jej pomocou vysvetliť základné princípy tejto sociálnej filozofie.

Miroslava Valachová

Miroslava Valachová

Ako ste sa dostali k projektu Tvorivá spoločnosť?

Isté obdobie som sa chodievala sťažovať kamarátke s problémami, až som jedného dňa od nej dostala knihu „Sensei ze Šambaly“, vďaka ktorej som sa začala zaujímať o duchovný aspekt ľudského života. Na konci knihy bola informácia o MSH Allatra. Preskúmala som, o čom to je a pridala som sa k tejto iniciatíve. V tej dobe už existoval projekt Tvorivá spoločnosť, ktorý aktívne podporujem.

Kto sú jeho tvorcovia?

Tvorcami sú účastníci MSH Allatra. Pôvodnou iniciatívou bol spomínaný projekt Jediné zrno, v rámci ktorého sa realizoval prieskum vo vyše 180 krajinách sveta s otázkou: „V akom svete by ste chceli žiť?” Z výsledkov tohto prieskumu vyplynulo, že ľudia po celom svete chcú žiť v láske, mieri, slobode a bezpečí. Vyvstala teda otázka, prečo žijeme inak, keď všetci chcú žiť normálne?

Rozhodli sme sa nečakať, kým sa svet zmení sám a začali sme hľadať riešenia, ako by sme mohli pomôcť tomu, aby takýto svet vznikol a ako ho možno vytvoriť. A vznikol projekt Tvorivá spoločnosť. Na začiatku bola iniciatíva a túžba obyčajných ľudí vytvoriť svet, v ktorom si prajeme žiť všetci. Sme matky, otcovia, babičky, dedovia, obyčajní zamestnanci aj podnikatelia, ale toto všetko sú nálepky, ktoré rozdeľujú skutočnú podstatu – sme ľudia, ktorí chcú normálne žiť. 

Liberálna časť spoločnosti i médií na Slovensku označuje Tvorivú spoločnosť za sektu, prečo?

Túto otázku sme im už položili niekoľkokrát, no doposiaľ sme nedostali odpoveď. Pritom sme poukazovali na fakt, že slovo „sekta“ má presne vymedzenú definíciu. Dodnes nebol nikto z autorov článkov tvrdiacich, že Tvorivá spoločnosť je sekta, schopný na túto otázku odpovedať.

Pravda je taká, že Tvorivá spoločnosť nemá ani jeden zo znakov sekty. Nemáme žiadneho vodcu, žiadne povinné členské alebo príspevky, ani žiadnu nariadenú prácu či hierarchiu. Absolútne všetko funguje na báze dobrovoľnosti, ľudia robia všetko vo svojom voľnom čase, často po nociach, pretože chápu dôležitosť samotného projektu a informovania o ňom.

V prvom rade poukazujeme na fakt, že ľudia môžu prevziať zodpovednosť za svoj život a k tomu nepotrebujú žiadne vládnuce štruktúry. Môžeme ľahko pochopiť, komu je v tomto kontexte cieľ projektu nevýhodný a prečo proti nemu niekto bojuje ničím nepodloženými článkami a odmietaním normálnej diskusie

Tvorivý formát spoločnosti je výhodný pre každého človeka na Zemi. Ak by autori nepriateľsky ladených  článkov, ktorí najskôr onálepkujú pre nich nežiadúci obsah negativistickým prívlastkom (dezinformácia, hoax a podobne), mali skutočný záujem preniknúť do podstaty projektu a jeho cieľov, pochopili by, že takto idú len sami proti sebe a čitateľov ponechávajú v nevedomosti. Každý z autorov takýchto článkov vie sám najlepšie, aké a koho zámery týmto plní.

Akým spôsobom sa šíria myšlienky Tvorivej  spoločnosti na Slovensku?

Rôznorodo – tak, ako sme rôznorodí my ľudia. Každý vie niečo a spoločne tvoríme synergický celok. To je aj dôvod, prečo tak rýchlo rastieme. Každý, kto má nápad ako efektívne priniesť ľuďom informáciu o projekte, ten ho prednesie, spoločne tú možnosť preberieme a realizujeme.

Z komunikačných ciest, ktoré sme pre to už využili, by som spomenula medzinárodné online fórum (už ich vyšlo z dielne dobrovoľníkov niekoľko), relácie ako TS ON AIR, kde živo diskutujeme s divákmi a odpovedáme na otázky, Dni otvorených dverí, Noviny Tvorivá spoločnosť, osobné stretnutia, videá, články a blogy cez sociálne siete a mnohé ďalšie.

Skrátka, ktokoľvek má záujem šíriť myšlienku projektu a dáva mu to zmysel, vyberie si spôsob, ktorý najlepšie vyhovuje jemu a ktorý je pre neho možné uskutočniť vo svojom voľnom čase. Nikto nám nekáže, čo máme robiť – sme samoorganizovaní.

Našou motiváciou je pocit pomoci druhým a konanie niečoho, v čom vidíme zmysel života. Keďže nemáme žiadneho sponzora, nie sme viazaní na plnenie niečích záujmov a cieľov, preto môžeme skutočne robiť to, čo v rámci svojho svedomia pokladáme za správne a zmysluplné, s cieľom vybudovať nový formát spoločnosti – tvorivý, ktorý bude skutočne odrážať to, ako chcú ľudia naozaj žiť.

Miroslava Valachová s priateľmi v Banskej Bystrici

Miroslava Valachová s priateľmi v Banskej Bystrici

Vy pôsobíte v Banskej Bystrici a Brezne, koľko ľudí ste už oslovili a ako reagujú?

Vieme, že rádovo sú po celom svete milióny ľudí, ktorí podporujú Tvorivú spoločnosť, no mnohí z nich sa zatiaľ len pasívne prizerajú. Máme motiváciu osloviť všetkých ľudí, nie kvôli metrikám, ale preto, aby sa dôležité informácie o možnostiach tvorivého života  pre ľudstvo dostali ku každému človeku.

 Dobrovoľníci zakladajú koordinačné centrá pre komunikáciu s ľuďmi v mnohých mestách. Aktuálne informujeme ľudí o skutočnom rozsahu kríz a možnosti, ako z toho von a následne je na nás všetkých, či vytvoríme dopyt po zmene spoločenského formátu z konzumného na tvorivý.

 Ľudia na projekt reagujú rôzne. Niektorí sú nadšení, niektorí nerozumejú podstate a často sa stretávame s komentárom: „Ste super, držíme vám palce“. No chýba im pochopenie toho, že bez nich a ich aktívnej účasti to nepôjde. Pokiaľ chceme zmenu usporiadania spoločnosti, ktorá má vyjsť od samotných ľudí, je potrebný hlas obrovskej masy, pretože miliardy ľudí už neumlčí nik.

A je tu samozrejme aj skupina tzv. hejterov, ktorí reagujú zásadne negatívne a častokrát až agresívne. Títo ľudia však nepredstavujú veľké množstvo, iba tak navonok pôsobia, pretože sú „hluční”. Ľudia v zásade nespochybňujú myšlienku Tvorivej spoločnosti a ochranu života každého človeka ako najvyššej hodnoty, pri týchto otázkach si všetci prajú takýto svet.

Jedným z najväčších problémov pre niektorých ľudí je však uveriť realizácii projektu a dôverovať ostatným ľuďom. Ale keď tomu rozumieme my, prečo si myslíme, že ostatní toho nie sú schopní? Veď všetci sme ľudia, ktorí čelia podobným problémom. No, čo už, takto tento systém zasial pochybnosti v mysliach ľudí a umelo nás rozdelil.

Otvorená a permanentná diskusia je základom demokratickej spoločnosti, je to aj princíp Tvorivej spoločnosti?

Áno je. Otvorenosť je pravda a úprimnosť, na tom je potrebné zakladať akékoľvek vzťahy a budovať všetko nové. Diskusia je základným kameňom pri budovaní nového formátu spoločnosti. Prečo? Jednoducho preto, lebo vďaka komunikácii a diskusii je možné pozbierať do jedného celku skutočnú predstavu ľudí o tom, ako chcú žiť, aké má byť smerovanie spoločnosti, aké si v nej stanoviť ciele a zabezpečiť, aby to všetko fungovalo.

Tohto princípu sa držíme aj pri vytváraní fór a konferencií. Aj teraz pracujeme a diskutujeme o všetkom spoločne. Tak vyzerá samoorganizácia v praxi. Preto tiež vytrvalo hovoríme o tom, že je nutná účasť každého človeka. Ako inak možno realizovať to, čo človek chce, ak sa nevyjadrí?

Akékoľvek rozhodnutia nejakej vládnucej autority spadajú do kategórie „o nás, bez nás“. Preto jednotlivci nedokážu uskutočniť funkčnú zmenu. Ľudia sa o ňu musia zaslúžiť sami a práve tým dosiahnuť skutočnú spoluzodpovednosť a zainteresovanosť.

Čo sú v skratke hlavné ciele projektu Tvorivej spoločnosti? 

Hlavným cieľom je prežitie celého ľudstva. Momentálny formát spoločnosti, ako vidíme, nie je pripravený na klimatickú krízu a ani neposkytuje ľuďom bezpečie počas kataklyziem, ktoré práve prebiehajú. Práve formát spotrebiteľstva priviedol ľudstvo do bodu, v ktorom sa nachádzame a je vidieť, že ľudia chcú žiť inak.

Tvorivá spoločnosť je spôsob, ako zjednotiť ľudí vo vzájomnej úcte a spolupráci. Prakticky hovoríme o samosprávnom systéme fungujúcom na ľudských hodnotách. Rovnako vďaka zabezpečeniu životných potrieb sa nik viac neocitne pod tlakom prežitia, čím sa naplno otvárajú možnosti rozvoja vlastného potenciálu každého človeka.

Život ľudí a fungovanie inštitúcií či firiem nebude zamerané na zisk, ale na prospech ľudstvu. Prvýkrát budeme mať ako ľudstvo jednotný cieľ a stratégiu. Ale to najdôležitejšie, čo projekt ponúka je riešenie poskytujúce prežitie ľudstva v tomto období narastajúcich kataklyziem. Podrobne sa tejto téme venujú vedci na medzinárodnom online fóre „Globálna kríza. Východisko existuje.”

Vysvetľujú tam okrem iného aj princíp a príčiny nástupu klimatických katastrof, čo ich spôsobuje. Podrobne o tom hovoria aj vyjadrenia Dr. Egona Cholakiana, ktoré nedávno zverejnil na svojej stránke. S pochopením týchto súvislostí potom človek rozumie tomu, ako môže formát Tvorivej spoločnosti zastaviť kataklyzmy a navyše vytvoriť svet, v ktorom bude radosť žiť.

Základnou jednotkou spoločnosti je podľa vás človek a ľudstvo je jedna veľká rodina. Ako sa to premieta do projektu Tvorivej spoločnosti?

V prvom rade tým, že podmienky v spoločnosti budú nastavené tak, že život človeka bude na prvom mieste, ako tá najcennejšia hodnota. O každej zmene, ktorá sa bude spoločnosti týkať, či už na globálnej alebo lokálnej úrovni, budeme rozhodovať spoločne – formou volebnej platformy v digitálnej podobe. Budeme sa teda spoločne podieľať na chode spoločnosti ako jeden celok.

Taktiež podmienky v spoločnosti umožnia ľuďom upriamiť pozornosť na tie najlepšie ľudské vlastnosti a rozvíjať ich. Toto umožní ľuďom opäť na seba pozerať ako na priateľa, nie ako súpera a vzájomné odlišnosti budeme môcť vnímať ako možnosť k doplneniu sa navzájom a osobnému rastu. To v konečnom dôsledku pomôže skvalitniť a obohatiť vzájomné vzťahy, posunúť ich na priateľskejšiu úroveň.

Tvorivá spoločnosť má osem osnov, ktoré sú to?

 1. Život človeka
 2. Sloboda človeka
 3. Bezpečnosť človeka
 4. Transparentnosť a otvorená dostupnosť informácií pre všetkých
 5. Tvorivá ideológia
 6. Rozvoj osobnosti
 7. Spravodlivosť a rovnosť
 8. Samospráva spoločnosti

Ich detailnejší opis nájdete na stránke Tvorivej spoločnosti: https://creativesociety.com/sk#eight-pillars 

Zo súčasného uhla pohľadu vyzerá Tvorivá spoločnosť ako idealistický projekt, dajú sa v súčasnom rozpoltenom svete nájsť cesty vedúce k tomuto cieľu?

Človek už veľmi dlhé roky počúva o tom, že nie je schopný niečo urobiť a že sa v zásade ani nemá pokúšať meniť zabehnutý systém. Avšak každý človek vnútorne chápe, že v jeho prirodzenosti je omnoho viac, ako len stádovité nasledovanie príkazov a plnenie niečej vôle.

Človeku je vlastné rozvíjať sa, žiť v spolupráci a interakcii s druhými a podvedome po tom túži. Toto tiež vyplynulo z výsledkov spomínaného sociálneho prieskumu, v ktorom sa ľudia jednoznačne vyjadrili, že túžia po živote, ktorý je pokojný, mierový, plný úcty a lásky a bezpečný pre všetkých.

Jedinou bariérou, ktorú si v živote staviame pred seba, je náš strach. Pokiaľ budeme hľadať výhovorky ako niečo nejde, nikdy to nepôjde. Ak sa však zameriame na to, čo nás spája a na hľadanie riešení, vždy ich vieme nájsť. Ľudí spája v prvom rade to, že chcú žiť. A toto je aj hlavnou myšlienkou projektu Tvorivá spoločnosť – žiť lepšie.

V skutočnosti už teraz máme všetky potrebné technológie a prostriedky na to, aby každý jeden človek mal čo jesť, piť, dostával kvalitnú zdravotnú starostlivosť a mal strechu nad hlavou. Problém je, že o nich často nevieme. Už teraz máme k dispozícii také novinky, ako je vysoko sofistikovaná umelá inteligencia, vertikálne farmy, technológie na zabezpečenie pitnej vody pre každého a fungujúce bezpalivové generátory, ktoré pracujú na rôznych princípoch.

Nedávno sme vysielali rozhovor s Holgerom Thorstenom Schubartom, matematikom a generálnym riaditeľom spoločnosti Neutrino Deutschland GmbH, zároveň výkonným riaditeľom skupiny Neutrino Energy Group o vynáleze Power Cube a o tom, ako môže byť ľudstvo už zajtra zásobované energiou bez fosílnych zdrojov na akomkoľvek mieste na Zemi.

Podobne aj ekonomický systém je predsa vymyslený ľuďmi, nie je to exaktná veda. A už existuje koncept na to, ako ho efektívne pretvoriť tak, aby bol v centre záujmu človek a nie peniaze. Všetko záleží od ľudí.

Tím Tvorivej spoločnosti v našom regióne

Tím Tvorivej spoločnosti v našom regióne

Je podľa vás dnes na Slovensku zabezpečená plná sloboda v živote človeka a je život každého z nás tou najvyššou hodnotou v spoločnosti?

Každý, kto na svet a to, čo sa v ňom deje pozerá triezvo, chápe, že prioritou dnešnej spoločnosti je zisk a z toho plynú dôsledky v každej oblasti života. Ak je na prvom mieste zisk – obohatenie sa, nemôže sa človek k človeku správať láskavo, pretože v ňom vidí v prvom rade súpera, ktorý ho môže obrať o peniaze.

Rovnako dnes nemáme možnosť skutočne ovplyvniť chod spoločnosti a máme len čiastočný dosah na to, kto v nej bude rozhodovať, avšak nie vždy v prospech spoločnosti. Opäť sa dostávame k zisku a moci. A takto sú dnes nastavené podmienky. Človek v dnešnom svete jednoducho nemá slobodu vôbec v ničom.  To, čo máme k dispozícií je vlastne niečo ako kôň v ohrade – môže behať, kým nenarazí na plot ohrady. V skutočnosti sme všetci otrokmi bánk, nefunkčného zdravotníctva a školstva, platíme vysoké sumy za bývanie a energie a vysoké dane.

Okrem iného už dlhší čas prichádzame aj o slobodu slova. No a keď je naša sloboda porušovaná, nevieme sa dovolať spravodlivosti. Naproti tomu tvorivý formát spoločnosti ukazuje možnosť nastaviť podmienky tak, že akákoľvek moc vládnucej vrstvy úplne absentuje a zodpovednosť za svoj život preberá každý človek sám za seba.  Tak je možné zabezpečiť, že ľudia budú svojím konaním a rozhodovaním schopní plne smerovať chod spoločnosti a tým nastavovať podmienky tak, aby bola zachovaná sloboda každého človeka a život na prvom mieste. Toto všetko budeme môcť neustále kontrolovať my, ľudia.

Zdôrazňujete mierovú cestu k vybudovaniu Tvorivej spoločnosti, avšak skúsenosti z riešenia množstva vojnových či iných konfliktov vo svete svedčia skôr o presadzovaní silových riešení. Kedy ľudstvo zmúdrie?

Novodobá história ukazuje, že striedanie zriadení v spoločnosti bolo vždy sprevádzané mocou v rukách jednotlivca či malej skupiny vládnucej vrstvy. Nastolenie každého režimu bolo tým pádom výsledkom boja či mnohokrát vojny o moc a víťazná strana potom nastavovala podmienky.

Teda nastavenie spoločnosti doteraz vychádzalo z presvedčení a priorít jednotlivca. Teraz je však základ úplne iný, hovoríme o formáte, ktorý novodobá história nepoznala. Túžba vybudovať lepší svet vychádza od ľudí samotných. Preto je teraz tak dôležitá informačná fáza, pretože pomáha, aby sa dostala informácia o možnosti vytvoriť lepší svet ku každému človeku.

Následne si túto možnosť budeme môcť vybrať prostredníctvom referenda. Ak tento prvotný impulz pre zmenu formátu vyjde od ľudí samotných a bude sprevádzaný ich túžbou skutočne niečo zmeniť, pochopíme, že nie je nutné spoliehať sa viac na vládcov, ale že každý je vládcom svojho života sám. 

 Ak vytvoríme nový formát, ktorý bude odzrkadľovať skutočné potreby a túžby ľudí v celej spoločnosti, potom starý systém jednoducho zanikne a nebude potrebné proti nemu bojovať. Skrátka presunieme pozornosť zo starého nefunkčného modelu do tvorby nového, výhodného pre všetkých a to bez protestov, vojen a porušovania zákonov. Kedy ľudstvo zmúdrie záleží na každom jednom z nás. Práve teraz máme jedinečnú možnosť všetko zmeniť.

Na akom ekonomickom modeli by mala fungovať Tvorivá spoločnosť?

Tu je treba spomenúť, že vytvoreniu Tvorivej spoločnosti predchádza tzv. prechodné obdobie na nový ekonomický model ako aj k Tvorivej spoločnosti. Nový ekonomický model má byť implementovaný na začiatku prechodného obdobia, čo je 6 mesiacov po referende.

Pre každého človeka by malo byť dostupné toto:

 • nepodmienený príjem v navrhovanej hodnote 10 000 (ekvivalent v dolároch) na osobu
 • bývanie zdarma v rozmere najmenej 60 m2 na osobu
 • rovnaké platové ohodnotenie za rovnakú prácu na celom svete
 • stabilné a rovnaké ceny tovarov po celom svete
 • zrušenie daní pre malé a stredné podniky
 • úplné vynulovanie hypoték a úverov
 • žiadna inflácia (vychádzajúc z fixných cien tovarov a služieb)
 • ohraničenie kapitalizácie rodiny do výšky 10 miliónov (ekvivalent dolárov), pričom treba chápať, že stanovenie hodnoty majetku bude riešené úplne inak a dnešná hodnota vecí bude v prechodnom období úplne iná – nižšia, netreba sa preto obávať, že niekto niekomu vezme majetok, preto ohraničenie je navrhnuté z dôvodu, aby nedošlo k hromadeniu zisku za účelom prevzatia moci.

Pre pokrytie všetkých vyššie spomenutých nákladov bude vytvorená jednotná celosvetová mena, ktorú si nazveme tak, ako budeme chcieť a bude poskytovaná v takom rozsahu, aby pokryla skutočne všetky potreby ľudí.

V prechodnom období k Tvorivej spoločnosti nebudú žiadne banky pretože nebude žiadna potreba uchovávať peniaze, lebo tie budú výhradne digitálne. Digitálne peniaze nie je možné stratiť ani ukradnúť. Nebudú ani strácať hodnotu a zároveň zabezpečia transparentnosť všetkých finančných transakcií.

Bude existovať jednotný fond pre celosvetové financovanie, ktorý bude patriť a bude spravovaný spoločnosťou. Keďže nebude žiaden „majiteľ peňazí”, budeme si môcť vygenerovať toľko financií, koľko bude potreba. Spoločnosť rozhoduje o tom čo je treba zlepšiť alebo vytvoriť a aké projekty a iniciatívy realizovať.

Odborníci pomocou umelej inteligencie vypočítajú koľko peňazí je potrebných k dosiahnutiu týchto cieľov a jednotný fond pre celosvetové financovanie vytvorí dostatočné množstvo peňazí. Zároveň to povedie k rastu podnikania, k zisku a produktivite. O každom jednom prevode bude každý človek informovaný prostredníctvom transparentného systému. Bude možné odsledovať, koľko peňazí bolo vyčlenených, kam reálne odišli, čo sa z nich uhradilo a ako sa to prejavilo v reálnom svete. Toto všetko sú navrhované zásady, ktoré sú predmetom diskusie. Cieľom je  nastaviť ich tak, aby spĺňali potreby všetkých ľudí.

Miroslava Valachová doma so svojimi knihami

Miroslava Valachová doma so svojimi knihami

Hovoríte o samospráve spoločnosti, ako by to malo podľa Vás vyzerať v praxi?

Pri slovnom spojení volebná platforma sa možno človeku vynára spojitosť s dnešným volebným systémom, avšak jediné, čo ich spája je názov. Tá elektorálna platforma, ktorá je navrhovaná pre použitie v Tvorivej spoločnosti, bude fungovať na úplne inej báze. Jej funkcia je rovnomerne rozdelená medzi všetkých ľudí, čiže nejde v živote ľudí zmeniť nič bez opýtania.

 Je to v podstate webová stránka, ktorá umožňuje ľuďom prijímať rozhodnutia transparentne a rýchlo. Ak sa hlasuje o globálnej otázke, hlasujú ľudia z celého sveta. Ak ide o miestnu otázku, hlasujú obyvatelia daného územia, ktorých život je prijatím zákona ovplyvnený.

 V praxi to môže fungovať asi takto: V nejakom meste bude potrebné opraviť cestu. Ľudia vznesú požiadavku. Odbornící (právnici, architekti a pod.) ju spracujú do jednoznačného celku a toto bude doručené každému do ich mobilného zariadenia ako vec, ktorá je predmetom voľby.

 Teda napríklad: „Návrh na rekonštrukciu cesty – občania mesta vyjadrili potrebu opraviť diaľnicu číslo 123, vedúcu od bodu A do bodu B v mieste X. Odborníci vypočítali, že na jej opravu bude potrebný čas XY hodín a XX dní. Počas tejto doby bude obchádzka zabezpečená po trase …. Ako materiál cesty bude použitý špeciálny typ asfaltu, ktorý zníži hlučnosť v oblasti o 23% oproti pôvodnej zmesi. Suma potrebná na túto rekonštrukciu je 20 000.” Na záver sa uvedú výhody a nevýhody realizácie návrhu a po ich prečítaní človek hlasuje.

 Následne má človek povedzme dva dni na to, aby úplne preštudoval a pochopil obsah návrhu. V takejto hlasovacej aplikácií bude všetko transparentné, od hlasovania až po kontrolu realizácie prijatého návrhu. V prípade zneužitia budú vykonávatelia odvolaní, nikto nemá výsady ani imunitu.

 Ľudia môžu prostredníctvom elektrorálnej platformy sami predložiť podnet pre riešenie konkrétneho životného problému. Bude sa kontrolovať, či je podnet v súlade s ôsmimi osnovami a predloží sa na všeobecné posúdenie. Ak ľudia myšlienku podporia, zapoja sa odborníci a pripravia návrh na hlasovanie. Takto by to mohlo vyzerať. Záleží len na nás, či chceme prebrať zodpovednosť za svoje rozhodnutia a budeme sa takto spoločne podieľať na chode spoločnosti.

Čo znamenajú atribúty spravodlivosti a rovnosti v ponímaní Tvorivej spoločnosti?

Každý človek má osnovami garantované spravodlivé prerozdelenie prírodných zdrojov. To znamená, že všetka voda, energia, vzduch bude patriť ľuďom a je nemysliteľné, aby existoval monopol v rukách niekoho, kto bude kumulovať zisk, aby sprístupnil tieto prírodné zdroje, ktoré nám poskytuje príroda zdarma.

Rovnako bude mať každý človek v spoločnosti rovnaké možnosti pre sebarozvoj, vzdelávanie prístup k pravdivým informáciám, k bezplatnému bývaniu a strave, zdravotnej starostlivosti a ku všetkému, čo k životu potrebuje. Nikto nebude vyššie a ani nižšie v hierarchii. Sme ľudia a všetci sme rovnocenní. Život každého má tú najväčšiu hodnotu a v tomto zmysle môže fungovať celá spoločnosť.

Akým spôsobom by sa mohlo ľudstvo prepracovať k Tvorivej spoločnosti, považujete to za reálne?

Určite je to reálne. Veď to, čo je alebo nie je možné si určujeme len my sami. Ak sa nám podarí pochopiť, že my máme silu na zmenu a táto sila je mnohonásobne vyššia, čím viac ľudí ju realizuje, potom pre nás bude úplne prirodzené prejsť k budovaniu sveta, ktorý bude odrážať naše skutočné túžby. 

Teraz je predovšetkým dôležité oboznámiť sa s obsahom idey Tvorivej spoločnosti, aby každý  pochopil, čo mu môže tento formát priniesť a hlavne ako sa môže on sám pričiniť o vytvorenie takých podmienok. Mnoho ľudí dnes chce žiť inak, ale veľa z nich zabudlo, že je v našich silách uskutočniť to, po čom túžime, ak je zámer čistý a cieľ pevne stanovený.

Čím viac ľudí získa informáciu o tom, aké možnosti ako ľudstvo máme, tým skôr budeme môcť prejsť k realizácii žiaduceho cieľa – žiť lepšie. Takže je to úplne reálne. Dôležité je konať a nečakať, že za mňa urobí zmenu niekto iný.

Ďakujeme za rozhovor.

Autor: (tom), Foto: ilustračné a archív Miroslavy Valachovej