Užitočné informácie pre bystrických voličov na sobotu 4. novembra 2017

SPRÁVY
0 /

volby vuc1

V sobotu nás čakajú voľby 49 poslancov krajského zastupiteľstva a predsedu Banskobystrického samosprávneho kraja, ktorých si zvolíme v 13 volebných obvodoch na päťročné funkčné obdobie v jednokolovej voľbe  preto by sme mali prísť voliť v čo najväčšom počte. V obvode Banská Bystrica volíme väčšinovým systémom 8 poslancov zo 79 kandidátov a predsedu BBSK z 11 kandidátov.

Krajské voľby 4. novembra 2017

Volebné miestnosti budú otvorené od 7:00 do 22:00 hod. Keďže niektorí kandidáti sa do dňa konania volieb vzdali, ich mená síce budú uvedené na volebnom lístku, ale pri vstupe do volebnej miestnosti by mali byť voliči upozornení na túto skutočnosť písomným oznámením. Ak im niekto napriek tomu odovzdá svoj hlas, bude neplatný.

Volebné lístky s poradím a menami kandidátov dostanú voliči iba vo volebnej miestnosti. Vopred môže byť ich zoznam zverejnený v médiách alebo volebných materiáloch kandidátov vhadzovaných do poštových schránok. Obce a mestá nemajú povinnosť zoznam kandidátov doručovať voličom.

Vo volebnom obvode Banská Bystrica krúžkujeme max. osem kandidátov na poslancov a jedného kandidáta na predsedu BBSK.

 Čo by mal o týchto voľbách vedieť volič  

Právo voliť má každý občan SR, ale aj cudzinec, ktorý má trvalý pobyt v obci, patriacej pod konkrétny samosprávny kraj. Najneskôr v deň konania volieb musí dovŕšiť 18 rokov. Volebného práva sú pozbavení občania, ktorým je zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody alebo sú vo výkone trestu odňatia slobody za obzvlášť závažný zločin.

Právo byť volený za poslanca zastupiteľstva BBSK, teda môže byť zvolený ten obyvateľ kraja, ktorý má na jeho území trvalý pobyt a najneskôr v deň volieb dovŕši 18 rokov. Rovnaké podmienky platia aj pre predsedu BBSK, s rozdielom veku, ktorý je určený na 25 rokov. Prekážkou práva byť volený je výkon trestu odňatia slobody, právoplatné odsúdenie za trestný čin alebo pozbavenie spôsobilosti na právne úkony.

Hlasovanie je obmedzené len na obec trvalého bydliska voliča, vo volebnom okrsku určenom podľa adresy. Pri príchode do volebnej miestnosti sa volebnej komisii občan preukáže občianskym preukazom (príp. dokladu o pobyte cudzinca). Volič dostane dva hlasovacie lístky – jeden pre voľby do zastupiteľstva a druhý pre voľby predsedu BBSK, spoločne s obálkou. Prevzatie týchto dokumentov potvrdí podpisom. Každý volič hlasuje v osobitnom priestore, ktorý je na to určený.

Ďalšie dôležité informácie – na hlasovacom lístku pre voľby do zastupiteľstva, môže volič zakrúžkovať len taký počet čísel kandidátov, koľko poslancov má byť zvolených v príslušnom obvode (v obvode Banská Bystrica osem). Pre voľby za predsedu platí, že krúžkujete len jedného kandidáta. Po zakrúžkovaní vloží volič hlasovacie lístky do obálky, ktorú následne vhodí do volebnej schránky. Nepoužité, prípadne zle označené hlasovacie lístky vloží volič do schránky pre takto označené hlasovacie lístky.

Pre voličov s obmedzením sú pripravené špeciálne podmienky. Ak je obmedzenie zapríčinené zdravotným postihnutím, má právo vziať so sebou do priestoru určeného na hlasovanie, inú spôsobilú osobu, ktorá podľa jeho požiadaviek hlasovací lístok upraví. Ak sa volič nemôže dostaviť na voľby, najmä zo závažných zdravotných príčin, má právo požiadať obec o vykonanie hlasovania do prenosnej volebnej schránky.

Pozor! Pokiaľ volič neodloží nepoužité alebo nesprávne upravené hlasovacie lístky do zapečatenej schránky na to určenej, dopustí sa priestupku za ktorý bude uložená pokuta 33 €.

Informácie mesta Banská Bystrica

K voľbám bude pripravených 80 volebných miestností v 29 objektoch po celom meste, vrátane okrajových častí;

Do 80 okrskových volebných komisií, ktoré budú dohliadať na správny priebeh hlasovania, bolo politickými stranami, hnutiami a koalíciami delegovaných 571 zástupcov;

Počet voličov k 30. októbru 2017 je 66 400. Presné číslo bude Matričný úrad nahlasovať Okresnému úradu v piatok 3. novembra 2017;

Pre ľudí bez domova  s trvalým pobytom v meste Banská Bystrica bude k dispozícii  volebná miestnosť v okrsku č. 8 v Základnej škole Trieda SNP 20;

V prípade zdravotných problémov je možné požiadať o hlasovanie do prenosnej urny. Táto požiadavka nie je časovo obmedzená. Volič môže požiadať komisiu písomne, telefonicky alebo prostredníctvom inej osoby aj v deň volieb. V prípade, že je požiadavka adresovaná mestskému úradu, zamestnanci ju postúpia okrskovej volebnej komisii písomne ešte pred voľbami aj s kontaktnými údajmi žiadateľa;

Všetky potrebné  informácie pre voličov sú dostupné na webe mesta: https://goo.gl/dttvE4.

Policajné opatrenia

Polícia v Banskobystrickom kraji zvýši dohľad počas konania volieb do orgánov samosprávnych krajov vyhlásených na 4. novembra 2017.

„Prijali sme potrebné bezpečnostné opatrenia, aby nedošlo k narušeniu verejného poriadku. Policajné hliadky budú venovať zvýšenú pozornosť objektom, v ktorých sa nachádzajú volebné miestnosti okrskových volebných komisií a okresné volebné komisie,“

informuje hovorkyňa Krajského riaditeľstva PZ v Banskej Bystrici Mária Faltániová.

V mestách a obciach budú dohliadať na verejný poriadok nielen motorizované, ale aj pešie policajné hliadky. V teréne budú aj príslušníci kriminálnej polície. V prípade potreby sú pripravené aj špeciálne policajné útvary a pyrotechnici.  Príslušníci Policajného zboru budú úzko spolupracovať aj s predsedami príslušných volebných komisií.

Akékoľvek poznatky smerujúce k prípadom možného narušenia prípravy a priebehu parlamentných volieb je potrebné bezodkladne oznámiť  na najbližší útvar Policajného zboru, alebo na číslo polície 158.

V súvislosti s konaním volieb Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky zriadilo pre potreby obyvateľov Slovenskej republiky informačnú linku, na ktorej budú zamestnanci ministerstva  vnútra poskytovať informácie týkajúce sa voličov, ich práv, povinností, organizačného zabezpečenia volieb a podobne.

Informačná linka bude prístupná aj v deň volieb 4. novembra 2017 od 7:00 hod do 22:00 hod. na telefónnych číslach 02/48592312 a 02/48592313 a je určená výlučne pre občanov. Nebudú na nej poskytované informácie právnickým osobám, médiám, politickým stranám a obciam.

 

Autor: (dem), Foto: ilustračné