Prvé slovenské literárne gymnázium v Revúcej zmení sídlo

SPRÁVY
5 /

Prve slovenske gymnazium nova budova

Približne 150 tisíc eur má ísť v investičnom období troch rokov do podpory regionálneho rozvoja a cestovného ruchu v okrese Revúca. Prostriedky kraj získa vďaka presunu Prvého slovenského literárneho gymnázia (PSLG) v Revúcej do budovy Gymnázia Martina Kukučína v tom istom meste.

Presun gymnázia

Dôvodom presunu sú vysoké prevádzkové náklady PSLG. Kvôli nízkemu počtu študentov nestačili na fungovanie gymnázia prostriedky z normatívu na žiaka a BBSK ročne doplácal na prevádzku viac ako 50 tisíc eur. Gymnázium nemá v treťom ročníku žiadneho študenta, do školského roka 2018/2019 sa taktiež nezapísal žiadny študent.

„Preto Prvému slovenskému literárnemu gymnáziu v Revúcej poskytneme priestory na Gymnáziu Martina Kukučína, kde budú môcť ďalej samostatne pôsobiť a zachovať si svoj charakter výučby,“

uviedol na tlačovej konferencii predseda Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) Ján Lunter.

Zámer ako ekonomicky racionálny schvaľujú aj poslanci zastupiteľstva za okres Revúca, ktorí sú zároveň spolupredkladateľmi návrhu v krajskom zastupiteľstve. Vedenie BBSK chce spolu s nimi, miestnou samosprávou a Oblastnou organizáciou cestovného ruchu (OOCR) hľadať zmysluplné využitie budovy terajšieho gymnázia a využiť jej historický charakter v oblasti cestovného ruchu.

nova-budova-gymnazia-v-Revucej1

Kraj chce na to využiť ušetrené prostriedky vo výške 150 tisíc eur, ktoré by inak išli na dotovanie prevádzky PSLG v pôvodných priestoroch.

„Nedopustíme, aby sa opakovala situácia z minulosti, keď predchádzajúce vedenia kraja nechali chátrať budovy v našom majetku. Naopak, historický potenciál budovy Literárneho gymnázia chceme využiť na prezentáciu bohatej baníckej histórie a kultúrneho významu tohto regiónu. Verím, že spoločne so všetkými regionálnymi predstaviteľmi využijeme túto situáciu na dodanie impulzu pre rozvoj okresu Revúca,“

dodal Ján Lunter.

Faktom je, že v roku 2016 po predchádzajúcom  odmietnutí dvoch grantov z Ministerstva kultúry SR pre Divadlo Štúdio tanca a Bábkové divadlo na Rázcestí v pôsobnosti Banskobystrického samosprávneho kraja postihol rovnaký osud aj historické Prvé slovenské literárne gymnázium v Revúcej.

Suma 30.000 eur od štátu mala ísť na obnovu okolia tejto Národnej kultúrnej pamiatky, ktoré je v dezolátnom stave. Bývalé vedenie BBSK na čele s Marianom Kotlebom odmietlo podpísať zmluvu o grante s Ministerstvom kultúry kvôli tomu, že by muselo v budove udržať jej prevádzku, ktorá bola podľa predstaviteľov kraja nerentabilná a plánovali školu zlúčiť s druhým, väčším revúckym gymnáziom. To sa deje až teraz s perspektívou nového využitia pôvodnej budovy.

gymnazium m. kukucina

Prvé slovenské gymnázium v Revúcej

Do našich národných dejín sa Revúca natrvalo zapísala zásluhou tu pôsobiacej slovenskej evanjelickej inteligencie, ktorá v roku 1862 založila Slovenské evanjelické a. v. gymnázium. Brány tohto gymnázia, známeho ako Prvé slovenské gymnázium, sa otvorili 16. septembra 1862.

Na gymnáziu sa vo všetkých vyučovacích predmetoch vyučovalo a od roku 1868 aj maturovalo v slovenskom jazyku. Počas dvanástich rokov existencie gymnázia na ňom študovalo 566 študentov takmer zo všetkých kútov Slovenska, z ktorých sa mnohí stali dôležitou súčasťou národných dejín (Martin Kukučín, Miloslav Hodža, Vladimír Hurban, Samuel Daxner, Jozef Škultéty, Jur Janoška, Ľudovít Vladimír Rizner a iní).

Škola bola založená a udržiavaná len zo zbierok a milodarov slovenského ľudu. Úlohou gymnázia bolo zabrániť odnárodňovaniu slovenskej mládeže a pripravovať národne uvedomelú inteligenciu. Na gymnáziu pôsobilo mnoho významných predstaviteľov slovenského národa, ktorí vyvíjali bohatú osvetovú činnosť (činovníci Štefan Marko Daxner, Ján Francisci, Matej Nandrássy, ako i profesori Július Botto, Jozef Kvetoslav Holub, Samuel Ormis, August Horislav Škultéty, Karol Viest, Ivan Branislav Zoch a mnoho ďalších). 

Historický prínos tejto vzácnej vzdelávacej inštitúcie v dejinách slovenského národa dnes pripomína stála muzeálna expozícia sprístupnená v pôvodnom dome Prvého slovenského gymnázia. V tejto rokokovej kúrii sú okrem originálnych dokumentov a obrazov umiestnené aj predmety kultúrnej hodnoty mesta a regiónu. V súčasnosti v budove sídli aj Turistické informačné centrum. Súčasťou areálu Prvého slovenského gymnázia je Park slovenských národovcov, v ktorom sú dve bronzové busty profesorov gymnázia – Ivana Branislava Zocha a Samuela Ormisa.

povodna-budova-gymnazia-v-revucej

Nová budova Prvého slovenského gymnázia

V období silnejúceho národného útlaku v rokoch 1871 – 1873 bola postavená nová budova Prvého slovenského gymnázia, v ktorej sa začalo vyučovať v piatich dokončených triedach hneď po tom, ako ju 4. februára 1873 vysvätil popredný slovenský národovec, evanjelický kňaz Samuel Tomášik.

Na priečelí budovy sú umiestnené tri pamätné tabule, ktoré sú venované Samuelovi Ormisovi, Martinovi Kukučínovi (obe národné kultúrne pamiatky) a 200. výročiu založenia Muránskej únie – prvej účastinnej spoločnosti v Uhorsku podnikajúcej v železiarstve. Posledná spomínaná tabuľa je zároveň venovaná aj Gustávovi Frákovi. V súčasnosti je budova sídlom školy Prvého slovenského literárneho gymnázia s celoslovenskou pôsobnosťou s rozšírenou výukou slovenského jazyka a literatúry.

Veľká Revúca, Turčiansky Svätý Martin, Kláštor pod Znievom všade tu boli zriadené vďaka oduševneniu slovenských národovcov v 60 – tych rokoch 19. storočia slovenské gymnáziá. Za prvé slovenské gymnázium sa považuje gymnázium v Revúcej zriadené v roku 1862.

Nespomína sa medzi nimi vôbec gymnázium v Banskej Bystrici, ktoré vzniklo o desať rokov skôr. Gymnázium v Banskej Bystrici (budova pod tržnicou, ktorá sa aktuálne rekonštruuje) bolo po meruôsmych rokoch prvým slovenským katolíckym vyšším gymnáziom  a v tom čase jediným pre celé Slovensko v rámci Uhorska. Tejto otázke sa podrobne venuje bystrický historik Vladimír Sklenka, o čom sme písali aj na stránkach nášho portálu.

nova budova gymnazia

 

Autor: BBSK a (tom), Foto: archív a ilustračné