Mesto Banská Bystrica má inštitucionálny plán mobility pre zamestnancov MsÚ

SPRÁVY
3 /

mobilita2

V rámci projektu MOVECIT, ktorý uskutočňujú Nadácia Ekopolis a mesto Banská Bystrica v spolupráci s ďalšími európskymi partnermi, sa podarilo dosiahnuť jeden z hlavných cieľov – vytvoriť inštitucionálny plán mobility pre mestský úrad. Banská Bystrica je tak prvým mestom, ktoré má inštitucionálny plán mobility pre svojich zamestnancov.

„Nárast intenzity individuálnej dopravy vnímame ako globálny problém, ktorý je potrebné riešiť. Denne sa stretávame s dopravnými zápchami. V meste nám chýba okolo 10 000 parkovacích miest. Prostredníctvom tohto projektu máme šancu zmeniť dopravné návyky zamestnancov mestského úradu. Verím, že ďalšími krokmi ich motivujeme k tomu, aby žili zdravšie a viacej sa hýbali. Som presvedčený, že budeme inšpiráciou aj pre ďalšie organizácie,“

hovorí primátor mesta Banská Bystrica Ján Nosko.

Prvé kroky pri spracovaní inštitucionálneho plánu udržateľnej mobility (IPUM) pre mestský úrad sa zamerali na analýzu súčasného stavu mobility na úrade. Analýza prebiehala formou on – line dotazníkového prieskumu dopravného správania zamestnancov, osobných rozhovorov s nimi, analýzou interných a následne aj externých podmienok mobility na úrade.

Výsledkom boli veľmi cenné informácie, napríklad aj o konkrétnych opatreniach, ktoré by zamestnanci na pracovisku uvítali a motivovali by ich viac využívať bicykel, chôdzu, verejnú dopravu, či spolujazdu.

Následne sa na základe zozbieraných, analyzovaných a vyhodnotených dát, podkladov a materiálov uskutočnila návrhová časť plánu mobility. Tá obsahuje návrh konkrétnych opatrení odporúčaných urobiť v rámci úradu, ich prioritizáciu ako aj časový harmonogram uskutočnenia týchto opatrení.

Tie sú rozdelené na tzv. „mäkké a tvrdé opatrenia“. Mäkké opatrenia sú zväčša finančne menej náročné, teda jednoduchšie, rýchlejšie uskutočniteľné a majú skôr informačný charakter. Naproti tomu „tvrdé opatrenia“ sú zvyčajne finančne náročnejšie a vyžadujú si často infraštrukturálne zmeny. Plán by mal uľahčiť pracovníkom mestského úradu využívanie MHD, bicykla a chodenia pešo pri dochádzaní do zamestnania.

„Mnohé prijaté opatrenia, ako napríklad vylepšenie šatní, spŕch či parkovania bicyklov na úrade pritom pochádzajú priamo od zamestnancov. Iné opatrenia zase reflektujú moderné trendy v Európe. Napríklad vyhradenie parkovacích miest v areáli úradu pre autá, v ktorých príde do práce viac zamestnancov, je podporou tzv. car – poolingu. Sme radi, že sa naša Banská Bystrica začína zaraďovať medzi tých málo miest, ktoré nechcú riešiť dopravné problémy iba rozširovaním ciest, ale aj podporou udržateľnej mobility a sme pripravení v tom mestskému úradu aj naďalej pomáhať,”

uvádza Peter Medveď, riaditeľ Nadácie Ekopolis.

Zdroj: TASR, Foto: ilust.