Daniel Karas: Som Fončorďan a ním aj zostanem

Blog
14 /

Je zvláštne, že druhé najväčšie bystrické sídlisko Fončorda s bohatou históriou a tradíciou, kde žije  18.300 obyvateľov, doteraz oficiálne nie je samostatnou mestskou časťou, ako sú Banská Bystrica (centrum),  Iliaš,  Rudlová, Sásová, Radvaň, Podlavice, Jakub, Kostiviarska, Kráľová, Kremnička, Majer, Rakytovce, Senica, Skubín,Šalková či Uľanka.

Preto sa zrodila myšlienka, ktorú vlani podporilo svojím podpisom na petícii viac ako 2,5 tisíca občanov, aby Fončorda bola vyhlásená za samostatnú mestskú časť. V dočasnej komisii  pre zmenu územného členenia mesta Banská Bystrica, ktorej som predsedom, sme sa dopracovali k reálnemu návrhu usporiadania štyroch mestských častí, ktoré zmenia svoje územie. Okrem samostatnej Fončordy to bude aj nová mestská časť Pršianska terasa a s inou rozlohou zostanú  Radvaň a Kráľová.

Myslím, že keď sa stane Fončorda samostatnou mestskou časťou, tak územné členenie mesta bude konečne logické a prirodzené. Pre  ľudí, ktorí žijú dlhé roky na Fončorde, je to dôležité. Netreba však zaspať na vavrínoch, že vznikom novej mestskej časti v nej razom zmiznú aj všetky problémy, ktoré tu spoločne denne riešime s občianskou radou a aktívnymi občanmi, v spolupráci s mestským úradom. 

V tomto roku by sa by sa samostatná Fončorda po schválení Ministerstvom vnútra SR a registrácii mala stať skutočnosťou a mestské zastupiteľstvo bude môcť následne zmeniť aj volebné obvody. Odstráni sa tak zjavný nepomer z minulosti, keď  Fončorda sa začlenila do jedného obrovského volebného obvodu č. 4 s Radvaňou, Iliašom, Kráľovou, Kremničkou, Rakytovcami a Pršianskou terasou.

Nemôžeme jednotlivé mestské časti spájať do volebných megaobvodov, ako je teraz ten náš s 10 poslancami, ale na druhej strane ponechať  miniobvod s dvomi poslancami, ako sú napríklad Podlavice. Niet nad prirodzenosť a zdravý sedliacky rozum.

V našom megaobvodeobčania aktuálne volia tretinu zastupiteľstva, pričom sa stráca žiaduca previazanosť voličov so svojimi poslancami. Nemôže sa predsa stať, že po dvoch rokoch niektorí ľudia ešte stále nevedia, kto ich zastupuje v bystrickom parlamente (hoci je to aj o aktivite či pasivite samotných poslancov).V samostatnom volebnom obvode Fončorda si budú môcť Fončorďania voliť do mestského zastupiteľstvasvojich poslancov, ktorých dobre poznajú.

Dôležité je aj to, že do rozdeľovania financií z mestského rozpočtu na rozvoj jednotlivých volebných obvodov vnesie väčšia  transparentnosť a spravodlivosť. Poslanci sa nebudú musieť medzi sebou „pobiť“ o to, kto pre svoju mestskú časť v megaobvode získa potrebné financie na opravu ciest, chodníkov, škôl, škôlok  či výstavbu nových detských ihrísk, pretože bude platiť transparentný systém rozdeľovania investičných zdrojov podľa počtu obyvateľov v prirodzených mestských častiach.

Ide aj to, aby občania i budúci kandidáti na poslancov dostatočne zavčasu pred budúcoročnými voľbami vedeli, v akom volebnom obvode a koľko zástupcov  občanov v zastupiteľstve sa bude voliť.

Pre mňa ako poslanca to bude záväzok, aby som vo svojom volebnom obvode pre svojich Fončorďanov pracoval ešte intenzívnejšie, ako doteraz. Je tu ešte dosť práce, aj keď za posledné roky sa nám podarilo na Fončorde dotiahnuť množstvo investícií do úspešného konca a nové rozbiehame.

Autor: Daniel Karas, Foto: ilust.

Daniel Karas

Daniel Karas