Daniel Karas: Fončorda bude samostatná mestská časť aj volebný obvod

Blog
5 /

Myšlienka osamostatnenia Fončordy ako mestskej časti aj volebného obvodu nadobúda čoraz reálnejšie kontúry. Od marca, kedy som spolu s našou Občianskou radou inicioval občiansku petíciu, ktorú podpísalo viac ako 2,5 tisíca občanov, sme sa v dočasnej komisii  pre zmenu územného členenia mesta Banská Bystrica dopracovali k reálnemu návrhu usporiadania mestských častí v súčasnom volebnom obvode č. 4 Radvaň.

Ako dlhoročný poslanec za Fončordu som presvedčený, že 18.300 obyvateľov tohto historického bystrického sídliska si zaslúži mať svoju samostatnú mestskú časť s názvom Fončorda aj s volebným obvodom,  v ktorom si budú voliť svojich zástupcov v mestskom zastupiteľstve.

V komisii, ktorej som predsedom , sme so svojimi kolegami z radov poslancov MsZ, Mestského úradu Banská Bystrica a Útvaru hlavného architekta mesta dospeli k spoločnému návrhu zmeny usporiadania štyroch mestských častí, ktoré zmenia svoje územie. Okrem samostatnej Fončordy to bude aj nová mestská časť Pršianska terasa, s inou rozlohou zostanú  Radvaň a Kráľová. Z najväčšieho volebného obvodu Radvaň sa teda odčlení Fončorda.

Nie je to jednoduchá záležitosť a vyžiada si ešte veľa práce a času. Preto sme sa do toho pustili na začiatku nového volebného obdobia. Legislatívny postup je taký, že pripravený návrh zmeny mestských častí prerokujeme na verejnom zhromaždení s dotknutými občanmi a následne sa všetky materiály budú schvaľovať v mestskom zastupiteľstve.

Potom pôjde materiál so všetkou potrebnou dokumentáciou na Okresný úrad na schválenie. Odtiaľ poputuje žiadosť na Ministerstvo vnútra SR, ktoré schvaľuje názvy mestských častí a registruje ich. Verím, že ministerstvo nám vyjde v ústrety a schváli nám žiadosti tak, ako boli predložené .

Pri tvorbe nových volebných obvodov sa budú musieť dodržať zákonné  kritériá a obmedzenia. Ich hranice nesmú presiahnuť hranice mestských častí, jeden volebný obvod môže byť tvorený spojením viacerých mestských častí s min. dvomi poslaneckými mandátmi, najviac však dvanástimi v jednom volebnom obvode.

Myslím, že keď sa stane Fončorda samostatnou mestskou časťou, tak územné členenie mesta bude konečne logické a prirodzené. Pre mňa ako poslanca a ľudí, ktorí žijú dlhé roky na Fončorde, je to dôležité. Netreba však zaspať na vavrínoch, že vznikom novej mestskej časti v nej razom zmiznú aj všetky problémy, ktoré tu spoločne denne riešime s občianskou radou a aktívnymi občanmi, v spolupráci s mestským úradom.

Pre mňa ako poslanca, to bude záväzok, aby som vo svojom volebnom obvode pre Fončorďanov pracoval ešte intenzívnejšie, ako doteraz. Je tu ešte dosť práce, aj keď za posledné roky sa nám podarilo na Fončorde dotiahnuť množstvo investícií do úspešného konca.

Najbližšie v tomto roku budú zrekonštruované komunikácie od otočky MHD Mládežnícka až po cestnú komunikáciu Poľná  a pri Kyjevskom námestí. Súvisí to aj s novým rozvojovým trendom, ktorý sa naštartoval príchodom nového primátora Jána Noska. Teším sa spoločnej zhode, že nebudeme len plátať ale budeme sa snažiť robiť celé úseky miestnych ciest a komunikácii. Dobre funguje aj spolupráca s vládnymi predstaviteľmi a poslancami NR SR, najmä vďaka Bystričanom na čele s predsedom NR SR Petrom Pellegrinim, ktorý pre Banskú Bystricu robí veľa kvalitnej roboty. Toto všetko vytvára dobré predpoklady k tomu, aby sa nám v novej mestskej časti Fončorda  a meste Banská Bystrica darilo skvalitňovať život našich spoluobčanov .

Chcem vyzdvihnúť aj dobrú komunikáciu s Občianskou radou na Fončorde, ktorá sa schádza pravidelne každý prvý štvrtok v mesiaci už v nových priestoroch na Jilemnického ulici, kde sídli Verejná knižnica Mikuláša Kováča. Teším sa z toho, že naša snaha získať pre Fončordu štatút samostatnej mestskej časti našla medzi obyvateľmi Fončordy veľmi dobrú odozvu, napĺňa sa v zhode s ostatnými bez konfliktov. Nech nám táto pozitívna energia vydrží čo najdlhšie….

Autor: Daniel Karas, Foto: ilust.

Daniel Karas

Daniel Karas