Architektonická súťaž Obnova vojenske?ho cintori?na z 1. svetovej vojny

SPRÁVY
0 /

Za posledné obdobie podniklo mesto kroky k obnove pätnástich hrobových miest, zrevitalizovalo južnú časť cintorína v Majeri a odstránilo náletové dreviny, v júni vyhlásilo súťaž na obnovu cintorína. Hodnotiaca porota rozhodla o výsledkoch zaujímavej architektonickej súťaže, témou ktorej bolo zriedkavé zadanie – Obnova vojenského cintorína z 1. svetovej vojny v Majeri.

História cintorína

Počas 1. svetovej vojny bola v obci Majer zriadená vojenská nemocnica, ktorá sa neskôr špecializovala na liečbu tuberkulózy. Preto v jej blízkosti vznikol v roku 1915  vojenský cintorín, kde bolo pochovaných do konca Veľkej vojny 1.380 vojakov.

Podľa historických prameňov išlo o 279 Čechov a Slovákov, 7 Talianov, 387 Maďarov, 44 Poliakov, 46 Rakúšanov, 330 Rumunov, 21 Rusov, 224 Srbov, Chorvátov a Slovincov a 42 neznámych vojakov.

Pôvodný cintorín sa nezachoval. Začiatkom 60-tych rokov do vojenského cintorína zasiahla výstavba štátnej cesty medzi Banskou Bystricou a Breznom. K ďalšiemu poškodeniu došlo výstavbou  budov na jeho severnej strane.

Neexistuje už ani mohyla venovaná padlým vojakom, ktorú v roku 1917 vytvoril z úcty k obetiam sochár a kamenár Karol Fridrich Horn. V južnej časti pôvodného cintorína zostal zachovaný pamätník legionárom a časť hrobových miest.

Cintorínom v Majeri sa mesto zaoberá v spolupráci s Ministerstvom vnútra SR, Okresným úradom, Vojenským historickým ústavom v Bratislave, Stredoslovenským múzeom a ďalšími odborníkmi v tejto oblasti. V spolupráci so Slovenskou komorou architektov vyhlásila Banská Bystrica anonymnú urbanisticko – architektonickú súťaž 

Podmienky súťaže

Relatívne voľný priestor pre nápady a atraktívna téma boli dobrým potencionálnym základom, aby súťažné návrhy boli rozmanité, mnohotvárne. Na druhej strane stáli pomerne tvrdé požiadavky na termín zhotovenia ďalších stupňov projektovej dokumentácie.  Poďme sa pozrieť, ako to dopadlo.

Prinášame vám čerstvý zápis z hodnotiaceho zasadnutia poroty a prvé tri ocenené práce. Portfólio riešení bolo pestré a určite zaujme aj verejnosť. Predmetom súťaže bol návrh optima?lneho architektonicke?ho, urbanistického a výtvarno -umeleckého riešenia obnovy časti vojenského cintorína z 1. svetovej vojny. Nachádza sa v Banskej Bystrici – časť Majer a dnes je z väčšej časti neprístupný.

Súťaže sa mohli zúčastniť jednotlivci a kolektívy, pričom aspoň jeden člen súťažného kolektívu musel preukázať odbornú spôsobilosť v oblasti architektúry (autorizovaný architekt) podľa ustanovení súťažných podmienok.

V rámci návrhu bolo potrebné vyriešiť obnovu a prezentáciu zaniknutého cintorína spôsobom, ktorý vytvorí dôstojné pietne miesto venované obetiam 1. sv. vojny a obnovu jednotlivých hrobových miest, ktoré je možné obnoviť v počte cca 450. Súťaž mala priniesť názor na komplexné riešenie pietneho miesta, priestorové usporiadanie a novú architektonickú kvalitu s možnosťou postupnej realizácie.

Zároveň bolo potrebné vyriešenie bezpečného pešieho prístupu a nástupu do priestoru oboch častí cintorína, návrh dopravného prístupu pre obsluhu a údržbu cintorína a prípadné pietne príležitosti a návrh statickej dopravy pre automobily a autobus.

Súťaž bola vyhlásená ako jednokolová, projektová, vedúca k uzatvoreniu zmluvy na zhotovenie projektovej dokumentácie obnovy. Termín pre zhotovenie projektovej dokumentácie je najneskôr 20. decembra 2016.

Z pôvodných trinástich návrhov, ktoré boli doručené, bolo hodnotené iba 11, pretože dva z návrhov nevyhoveli požiadavke na odbornú spôsobilosť účastníka a preto boli v úvode rokovania z posudzovania vylúčené porotou hlasovaním.

Hodnotenie poroty

Porota zasadla 8. a 22. septembra 2016 v riadnom zložení: Ing. arch. Ivica Gašparovičová, Ing. arch. Branislav Hovorka, PhDr. Roman Hradecký, Ing. arch. Peter Kašša, Ing. Jana Kráľová, Ing. arch. Štefan Moravčík, Dr. Imrich Purdek, PhD., Ing. arch. Peter Surovec s predsedajúcou Ing. arch. Danicou Turčanovou. Teraz vybrala najlepšie projekty.

Tie získali ocenenia podľa hodnotenia, ktoré bolo potvrdené hlasovaním. Porota udelila jednu prvú a dve druhé ceny, tretiu cenu neudelila a tri návrhy bez určenia poradia odmenila. Vzhľadom k tomu, že boli udelené dve druhé ceny ex aequo, porota prerozdelila disponibilné finančné prostriedky medzi umiestnené návrhy rovnomerne.

Predstavme si  najlepší návrh podľa výberu poroty, ktorého autorom je  trojčlenný tím Ing. arch. Benjamín Bradňanský, Ing. arch. Víto Halada a  Maroš Greš:

„Projekt obnovy vojenského cintorína z 1. svetovej vojny chápeme nielen ako možnosť obnovy pietneho priestoru – svedka krutosti rokov 1914 – 1918 ale aj ako možnosť obnovy priestoru zabúdania, ktorý je svedkom nielen dôb historických ale stále aj súčasných. V tomto zmysle nechápeme obnovu cintorína ako jeho fyzickú rekonštrukciu, ktorá už nie je ani možná, ale ako projekt mentálnej obnovy priestoru spomínania a vložením novej životaschopnej vrstvy.“

Výsledky súťaže

  1. cena(1.800 €) – Návrh č. 7: Ing. arch. Benjamín Bradňanský, Ing. arch. Víto Halada, Maroš Greš
  2. cena ex aequo(850 €) – Návrh č. 9: Bc. Katarína Sýkorová, Bc. Dan Šamánek, Ing. arch. Martin Šarafín

Návrh č. 5: Mgr. Inž. arch. Szymon Rozwalka, Ing. arch. Adéla Kyselová

  1. cena nebola udelená.

Odmena (300 €) – Návrh č. 3: Ing. arch. Michal Bugáň, Ing. arch. Marián Ján

Odmena (300 €) – Návrh č. 8: Ing. arch. Vladimír Tomala, Ing. arch. Martin Sedláček, Bc. Boris Rusiňák

Odmena (300 €) – Návrh č. 10: Ing. arch. Emanuel Zatlukaj, Ing. arch. Branislav Lackovič, Mgr. art. Rea Dilhoffová, Ing., Ing.arch. Marian Trcka, Mgr. art. Jana Moreno.

Zdroj: Zuzana Moravčíková, Foto: archinfo.sk