Zelený vzdelávací fond podporí projekty za 155 tisíc eur

SPRÁVY
0 /

szp1

Zelený vzdelávací fond vznikol z iniciatívy ministra životného prostredia, Lászlóa Sólymosa, pri Slovenskej agentúre životného prostredia (SAŽP) v Banskej Bystrici. Zriadený bol so zámerom podporiť tretí sektor v snahe o environmentálne vzdelávanie, výchovu a osvetu v spoločnosti.

Požiadať o príspevok mohli občianske združenia, záujmové združenia právnických osôb, nadácie a neziskové organizácie poskytujúce verejnoprospešné služby s environmentálnym zameraním. Finančné prostriedky do fondu venovali súkromné spoločnosti, jedna súkromná osoba a rezort životného prostredia.

Príjem Zeleného vzdelávacieho fondu zabezpečili donori s Ministerstvom životného prostredia v sume 155 tisíc eur. O peniaze mohli záujemcovia žiadať od októbra minulého roka, podmienkou prihlásenia bol projekt zameraný na environmentálne aktivity.

Fungovanie fondu od začiatku zabezpečoval Sekretariát Zeleného vzdelávacieho fondu v sídle banskobystrického pracoviska SAŽP. Sem smerovali všetky žiadosti mimovládnych organizácií o podporu, celkovo ich prišlo štyridsaťštyri.

„Štyridsať z nich splnilo administratívne požiadavky. A z týchto 40 odborná komisia vybrala 28 projektov v hodnote 155 tisíc eur, ktoré budú z fondu podporené. Teší ma, že o zelené vzdelávanie je stále rastúci záujem,“

povedal minister životného prostredia László Sólymos.

Finančnú podporu dostanú vzdelávacie projekty s regionálnym, ale tiež s celoslovenským významom.

„Darované finančné prostriedky sú vedené na osobitnom účte Štátnej pokladnice SR.“

vyhlásil Matej Ovčiarka, generálny riaditeľ SAŽP.

Ako doplnil, problematike environmentálneho vzdelávania, výchovy a osvety sa Slovenská agentúra životného prostredia venuje dlhodobo. V súčasnosti zabiehajú na školách projekt o triedení odpadu s názvom Triedim, triediš, triedime. V minulosti vzdelávali deti v úspešnom projekte Eco Mobility Tour, a dospelých v Systéme kontinuálneho vzdelávania v oblasti ochrany prírody a krajiny.

Generálny riaditeľ SAŽP ďalej informoval, že v krátkom čase oslovia oficiálnym listom všetky z fondu podporené organizácie a oboznámia ich o ďalšom postupe, ktorý predchádza podpisu zmlúv. Na realizáciu projektov majú neziskovky čas do apríla 2019.

Rezort životného prostredia vidí potenciál Zeleného vzdelávacieho fondu aj v budúcnosti. Nateraz sa už rokuje s ďalšími partnermi o podpore v rámci plánovanej druhej výzvy na predkladanie projektov.

Zelený vzdelávací fond podporili: Ministerstvo životného prostredia SR ( 65-tisíc eur), CRH, a. s. (30-tisíc eur); VELUX SLOVENSKO (20-tisíc eur); Slovnaft a. s. ( 20-tisíc eur); SLOVALCO a. s (15-tisíc eur), Nadácia VÚB (5-tisíc eur) a Euália Štefanová (200 eur). Odborné hodnotenie projektov mali pod patronátom zástupcovia neziskového sektora, zástupcovia partnerov, ktorí do prvého kola podpory zo ZVF venovali finančné prostriedky a odborní hodnotitelia z ministerstva životného prostredia.

Viac informácií o Zelenom vzdelávacom fonde nájdete na: http://zelenyvzdelavacifond.sk/.

 

Zdroj: Michaela Pšenáková, Foto: SAŽP a ilustračné