Výzvy a ťaženie proti byrokracii so zavádzaním princípu jedenkrát a dosť pokračujú

SPRÁVY
2 /

peter pellegrini

Lepšie zdieľanie dát a rozšírenie zefektívnenia fungovania Sociálnej poisťovne a Centra právnej pomoci sú eurofondové projekty, ktorými v praxi pokračuje ťaženie proti byrokracii. Toto sú technické riešenia pre realizáciu princípu Jeden krát a dosť, ktoré prinesú nové IT projekty. Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu zverejnil vyzvania na národné projekty.

Významné projekty na zníženie byrokracie, centrálne riadenie ľudských zdrojov v štátnej správe, zefektívnenie fungovania Sociálnej poisťovne a Centra právnej pomoci schválil Riadiaci výbor prioritnej osi 7 Informačná spoločnosť Operačného programu Integrovaná infraštruktúra (PO7 OPII) pod vedením vicepremiéra Petra Pellegriniho v decembri 2017.

 Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu ako Sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Integrovaná infraštruktúra (OPII) zverejňuje vyzvania na národné projekty:

– projekt „Centrálny informačný systém štátnej služby“ (CISŠS),

– projekt „Efektívny manažment údajov v prostredí Sociálnej poisťovne“ (MÚSP),

– projekt „Informačný systém Centra právnej pomoci “ (ďalej len „IS CPP“).

Cieľom CISŠS je vybudovanie nadrezortného personálno – informačného systému, ktorý bude fungovať ako centrála riadenia ľudských zdrojov v štátnej správe. Výhody tohto projektu pre občana predstavujú hlavne centralizované a dostupné informácie o voľných pracovných miestach a výberových konaniach pre celú štátnu správu. Uchádzači a zamestnanci budú proaktívne informovaní o dôležitých personálnych veciach.

„Projekt MÚSP zabezpečí, že Sociálna poisťovňa bude používať kvalitné a jednotné údaje získané od ostatných orgánov verejnej moci, aby tieto údaje nemuseli žiadať od fyzických alebo právnických osôb. Rovnako bude jednotný spôsob poskytovania údajov Sociálnej poisťovne platiť smerom k iným úradom a inštitúciám,“

hovorí podpredseda vlády pre investície a informatizáciu Peter Pellegrini.

IS CPP nahradí existujúce, nedostatočné riešenie a zároveň poslúži ako IT podpora pre pripravovanú reformu na posilnenie a dobudovanie kapacít v oblasti poskytovania právnej pomoci a prevencie eskalácie právnych problémov.

Projekt zabezpečí nielen softwarové riešenie, ale zároveň aj IKT vybavenie jednotlivých pracovísk Centra právnej pomoci tak, aby bolo možné plnohodnotne poskytovať právnu pomoc, konzultácie a iné služby a zároveň eliminovať administratívnu záťaž pre obe zúčastnené strany.

„Súčasne sa pokryjú procesné zmeny súvisiace s rozšírením agendy Centra právnej pomoci o oblasť osobného bankrotu,“

dodáva Pellegrini.

Všetky projekty podporujú realizáciu princípu „jeden krát a dosť“ a ich spoločným menovateľom je znižovanie administratívnych nákladov, zvýšenie automatizácie procesov, podpora zdieľania údajov medzi registrami a úspora času aj peňazí.

Vyzvania na národné projekty sú spolu s ďalšími podrobnými informáciami zverejnené na weboch www.informatizacia.sk, www.opii.gov.sk a www.partnerskadohoda.gov.sk.

 

Zdroj: Úrad podpredsedu vlády SR, Foto: ilustračné