Vo štvrtok zasadá mestské zastupiteľstvo v Banskej Bystrici

SPRÁVY
6 /

zastupitelstvo

Prvýkrát v roku 2018 zasadne banskobystrické mestské zastupiteľstvo vo štvrtok 25. januára od 9:00 hod. V programe je niekoľko všeobecne záväzných nariadení (VZN), vyhlásenie voľby nového hlavného kontrolóra mesta, programová zmena rozpočtu a ďalšie body.

VZN o určení výšky financií pre mestské a súkromné či cirkevné školy

Ako každoročne najväčšia diskusia sa očakáva pri schvaľovaní VZN o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy, dieťa materskej školy a žiaka školského zariadenia, zriadených na území mesta Banská Bystrica.

Podľa zákona musí dať samospráva súkromným a cirkevným školám minimálne 88 percent zo zdrojov, ktoré pridelí verejným, teda mestským školám a školským zariadeniam. V tomto zmysle primátor mesta Ján Nosko, po prerokovaní v komisii pre školstvo a šport, mestskej rade a vyhodnotení pripomienok občanov k zverejnenému VZN, predkladá výsledný návrh zastupiteľstvu.

Výpočet príspevku je len z finančných prostriedkov podielových daní  poukázaných obciam a mestám. Návrh VZN zohľadňuje sociálny rozmer, keďže do mestských škôl musí zriaďovateľ prijať všetky deti, kým súkromné a cirkevné si žiakov vyberajú. Tieto školy môžu financovať prevádzku aj z iných zdrojov, kým mesto na to môže použiť len vlastné zdroje z rozpočtu (aj na opravy budov) a financovať aj tie školské objekty, ktoré nemajú naplnenú kapacitu.

Zástupcovia súkromných a cirkevných škôl s rodičmi detí navštevujúcich tieto školy aj s ich podporovateľmi namietajú, že toto VZN vytvára dve kategórie detí a občanov mesta a navrhujú rozdeľovanie výnosu dane z príjmov obciam na všetky deti rovnako, bez rozdielu zriaďovateľa.

Ďalšie VZN sa týkajú formálneho zrušenia ZŠ Bakossova a MŠ Bakossova, ktoré boli doteraz odelené a zriadenia spoločnej Základnej školy s materskou školou Jána Bakossa i MŠ Radvanská, určenia školských obvodov pre základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta či nakladania s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Banská Bystrica.

Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra mesta

Hlavného kontrolóra mesta volí mestské zastupiteľstvo na 6 rokov. Súčasnému hlavnému kontrolórovi mesta Banská Bystrica Ivanovi Petrovičovi končí jeho funkčné obdobie 30. apríla 2018.

Preto mesto Banská Bystrica vyhlasuje voľby hlavného kontrolóra, pričom ďalšie podrobnosti o spôsobe a vykonaní voľby ustanovuje mestské zastupiteľstvo svojím uznesením.

Ďalšie body štvrtkového rokovania MsZ

Okrem toho budú poslanci schvaľovať návrhy na nakladanie s majetkom mesta, návrh na zmenu programového rozpočtu č. 1, zásady rozpočtového hospodárenia, zmeny v sieti škôl a školských zariadení.

Ďalej to budú dodatky k zmluve o zriadení spoločného obecného úradu pre okolité obce vo veci zabezpečenia výkonu niektorých prenesených úloh štátnej správy dodatok č. 1. k Zásadám zriaďovania a prevádzkovania sezónnych vonkajších obslužných zariadení v Pamiatkovej rezervácii Banská Bystrica a ďalšie štandardné body.

 

Autor: (tom), Foto: ilustračné