Utorkové MsZ schválilo záverečný účet mesta za rok 2016 a rozdelenie rekordného prebytku

SPRÁVY
5 /

mesto BB

Ako sme už informovali, banskobystrická samospráva hospodárila za minulý rok s historicky najväčším prebytkom vo výške takmer 6,5 milióna eur. Tieto zdroje sa po naplnení povinných fondov rozdelia na potrebné investície a dôležité finančné operácie, o čom v utorok rozhodovali poslanci MsZ.

Hlavné vplyvy na hospodárenie mesta v roku 2016

 Výšku vykázaného prebytku bežného a kapitálového rozpočtu, následne aj celkový  výsledok rozpočtového hospodárenia ovplyvnili viaceré faktory. Jednalo sa najmä o  pozitívny vývoj v plnení podielových daní v roku 2016, ktorých suma bola po úpravách vyššia o viac ako 700 tisíc eur. Bola to aj úspora finančných prostriedkov z dôvodu väčšej transparentnosti a prísnosti pri obstarávaní tovarov, služieb a stavebných prác.

Popri tom sa neuskutočnili niektoré plánované investície z Európskych štrukturálnych a investičných fondov v programe pre materské školy, čo je úmerné dĺžke posudzovania projektov na riadiacich orgánoch (MŠ Tatranská, MŠ Bakossova, MŠ Na Lúčkach). Išlo aj o výstavbu a rekonštrukciu miestnych komunikácií, ktoré boli k 31.12.2016 v štádiu rozpracovania a ich realizácia prebieha v roku 2017 (parkovisko Rudohorská, korčuliarska dráha, parkovisko Povstalecká).

Nedošlo tiež k naplneniu niektorých výdavkov, ktoré sa navýšili zmenami rozpočtu, ale k 31. 12. 2016 sa nevyčerpali (napr. kúpa Domu kultúry v sume viac ako 3 mil. eur).  Zmenila sa aj metodika pri vykazovaní údajov vo finančných výkazoch, v zmysle ktorej sa splátky dodávateľských investičných úverov neposudzujú ako kapitálové výdavky, ale ako bankové úvery – výdavkové finančné operácie (most Priemyselný park, zelený asfalt na Námestí SNP, Graniar, obnova a údržba miestnych komunikácií).

Jednomyseľné schválenie hospodárenie za rok 2016 aj s rozdelením prebytku

 Mestské zastupiteľstvo v utorok jednomyseľne  schválilo záverečný účet Mesta Banská Bystrica za rok 2016 s celoročným hospodárením samosprávy, aj s návrhom na rozdelenie prebytku. Tento krok možno považovať za jeden z najväčších úspechov tohto vedenia mesta na čele s primátorom Jánom Noskom od komunálnych volieb v roku 2014.

Mesto dosiahlo prebytok bežného a kapitálového hospodárenia za minulý rok  vo výške 6 428 650 eur. Z tejto sumy tvoria nevyčerpané účelovo určené finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu a Európskej únie 554 434 eur, ktoré sa odrátajú a účtovne prechádzajú do ďalšieho roka.

Poslanci schválili aj tvorbu fondu minulých rokov vo výške 3 849 197 eur,  prevod finančných prostriedkov vo výške 102 310 eur, ktoré sú zostatkom finančných zábezpek k 31.12.2016, na osobitný bežný účet. Tieto finančné prostriedky budú zaradené do príjmov rozpočtu 2017.

Išlo aj o prevod zisku z podnikateľskej činnosti Mesta Banská Bystrica za rok 2016 do fondu minulých rokov vo výške 3 606  eur. Prehľad o poskytnutých dotáciách v roku 2016 nie je súčasťou záverečného účtu mesta, ale je zverejnený na webovej stránke http://www.banskabystrica.sk/dotacie.phtml?id5=24515.

Ambíciou vedenia mesta je ušetrené financie vo výške cca 3,85 milióna eur investovať do štyroch hlavných oblastí – dopravnej infraštruktúry, materských škôl, základných škôl a športu. Primátor Ján Nosko k tomu uviedol:

Myslím, že mesto hospodárilo veľmi dobre. V oblasti dopravnej infraštruktúry chceme zrealizovať súvislú obnovu Poľnej ulice a Zvolenskej cesty v takom rozsahu, v akom nebola vykonaná desiatky rokov. Práve Zvolenská cesta patrí k najvyťaženejším priemyselným zónam v našom meste. Som presvedčený, že komunikácie, do ktorých investujeme najväčší obnos peňazí, sme vybrali správne.“

Použitie prebytku hospodárenia z fondu minulých rokov

  1. V objeme 350 000 eur na vybudovanie odborných učební v základných školách;
  2. v objeme 250 000 eur na prípravu a realizáciu projektov;
  3. v objeme 300 000 eur na krytie vyvolaných investícií v materských školách;
  4. v objeme 200 237 eur na realizáciu stavby „Korčuliarska dráha v parku pod Pamätníkom SNP v Banskej Bystrici“;
  5. v objeme 301 551 eur na dobudovanie športovej infraštruktúry;
  6. v objeme 95 000 eur na vybudovanie fontány v parku na ul. Československej armády;
  7. v objeme 68 000 eur na nadobudnutie kotolne od spoločnosti STEFE Banská Bystrica;
  8. v objeme 49 000 eur na nákup dopravnej techniky pre príspevkovú organizáciu ZAaRES;
  9. v objeme 2 272 920 eur na krytie splátok istín bankových úverov, pričom tieto uvoľnené zdroje v rozpočte na rok 2017 sa okrem plánovaných úsekov použijú na opravu súvislých povrchov ciest Zvolenská a Poľná ulica.

V zmysle zákona o rozpočtových pravidlách samosprávy nevyčerpané účelovo určené prostriedky bežného rozpočtu z roku 2016 vo výške 298 044 eur a nevyčerpané účelovo určené prostriedky kapitálového rozpočtu z roku 2016 vo výške 256 390 eur sa zapoja do rozpočtu v roku 2017 na financovanie bežného a kapitálového rozpočtu.

 

Zdroj: (tom) a Mesto BB, Foto: ilustračné