Podľa vládnej novely zákona o obecnom zriadení má mať Banská Bystrica max. 21 poslancov

SPRÁVY
4 /

mestsky urad

Vláda SR na svojom stredajšom zasadnutí okrem iného schválila aj novelu zákona o obecnom zriadení, ktorá ide do NR SR. Najväčšou zmenou platnou už pre budúcoročné komunálne voľby má byť znižovanie počtu poslancov hlavne vo väčších mestách.

Novela zákona o obecnom zriadení

Navrhovaná právna úprava zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení bola vypracovaná v súčinnosti so Združením miest a obcí Slovenska. Reaguje na viaceré poznatky a podnety, ktoré vyplynuli z vykonávania tohto zákona v podmienkach územnej samosprávy. Po schválení v NR SR zákon nadobudne účinnosť od 1. marca 2018. Obsahuje tieto zmeny:

a) právny režim pričlenenia obce k inej, a to susediacej obci, ak ani po opakovaných voľbách do orgánov samosprávy obcí nemá obec svoje ústavné orgány, teda starostu obce ani obecné zastupiteľstvo; možnosť poskytnúť jednorazový finančný príspevok zo štátneho rozpočtu susediacej obci na podporu plynulého výkonu jej samosprávy po vykonanom pričlenení,

b) zmenu právnej regulácie umiestňovania a odstraňovania reklamných zariadení na verejných priestranstvách,

c) racionálne zníženie počtu poslancov obecných zastupiteľstiev najmä v mestách a vo väčších obciach od najbližších volieb do orgánov samosprávy obcí,

d) úpravu odmeňovania poslancov obecných zastupiteľstiev, ako aj úpravu odmeňovania členov komisií obecných zastupiteľstiev, ktorí nie sú poslancami,

e) úpravu odmeňovania hlavných kontrolórov obcí,

f) viaceré nové riešenia i spresnenia jestvujúcich inštitútov zákona o obecnom zriadení so zreteľom na ďalšie skvalitnenie a uľahčenie činnosti obcí a miest ako základu územnej samosprávy.

Znižovanie počtu poslancov

V záujme vyššej efektivity obecných zastupiteľstiev a zníženia finančných prostriedkov na ich činnosťsa upravuje rozpätie počtu poslancov obecných zastupiteľstiev, a to predovšetkým v obciach s vyšším počtom obyvateľov a mestách, kde ich rozpätie je nadhodnotené.

Slovenská republika má viac ako dvojnásobne vyšší podiel komunálnych poslancov na 100.000 obyvateľov ako je priemer Európskej únie. Primeraná účelná redukcia počtu poslancov sa navrhuje tak, aby nebolo ohrozené bezproblémové plnenie úloh zastupiteľského zboru obce.

V § 11 odsek 3 znie:

(3) Obecné zastupiteľstvo určí pred voľbami počet poslancov na celé volebné obdobie podľa počtu obyvateľov obce takto:

a) do 100 obyvateľov obce 3 poslancov,

b) od 101 do 500 obyvateľov obce 3 až 5 poslancov,

c) od 501 do 1 000 obyvateľov obce 5 až 7 poslancov,

d) od 1 001 do 3 000 obyvateľov obce 7 až 9 poslancov,

e) od 3 001 do 10 000 obyvateľov obce 9 až 11 poslancov,

f) od 10 001 do 20 000 obyvateľov obce 11 až 13 poslancov,

g) od 20 001 do 50 000 obyvateľov obce 13 až 17 poslancov,

h) od 50 001 do 100 000 obyvateľov obce 17 až 21 poslancov,

i) nad 100 000 obyvateľov obce 21 až 25 poslancov.

Banská Bystrica by mala mať 17 – 21 poslancov

 Aktuálne má naše krajské mesto 31 poslancov, ktorý kandidovali v štyroch volebných obvodoch. Po prijatí novely zákona by ich bolo maximálne 21 (počet odsúhlasí metské zastupiteľstvo).

Je zrejmé, že zníženie počtu poslancov pri väčšinovom volebnom systéme bude klásť vyššie nároky na výber prirodzených osobností v jednotlivých volebných obvodoch. Pokiaľ budú kandidovať súčasní poslanci, budú sa musieť viac snažiť intenzívnejšie pracovať pre občanov tak, aby si opätovne získali ich dôveru.

Nie všetci mestskí poslanci sú s touto novelou zákona spokojní. Napríklad Milan Smädo, ku ktorému sa prikláňajú poslaneci z okrajových častí mesta,  hovorí:

„My z bývalých dedín sme nechceli byť pričlenení k mestu. Teraz, keď sa situácia v našich okrajových častiach začína vylepšovať, pretože ľudia majú svojich zástupcov v zastupiteľstve, budeme znova upadať. Je malý predpoklad, že ľudia z týchto častí sa do neho dostanú. Nehovorím, že tento zákon nebude dobrý o 15 či 20 rokov. My dnes s občianskymi radami suplujeme kultúrny a spoločenský život v týchto mestských častiach.“

Martin Klus, ktorý je aj poslancom NR SR, svojim kolegom  v MsZ prisľúbil:

 „Som pripravený predniesť Vaše pripomienky, rád prečítam aj stanoviská z Vašich konkrétnych skúseností. Vyzývam kolegov, ktorí sa chcú zapojiť do diskusie, aby mi ich poslali, keď sa bude novela zákona v NR SR prejednávať.“

V každom prípade bude diskusia v slovenskom parlamente o tomto bode zaujímavá. Na jednej strán bude stáť snaha vlády o zefektívnenie miestnej samosprávy na Slovensku a jej prispôsobenie sa podmienkam v ostatných krajinách EÚ, na druhej strane presadzovanie politických záujmov poslancov obecných zastupiteľstiev. Občanom to v princípe môže byť jedno, skôr však privítajú zoštíhlenie samosprávnych orgánov.

Autor: (tom), Foto: ilustračné