Mesto rieši dopravnú infraštruktúru vrátane problémových križovatiek

SPRÁVY
24 /

Titulne foto doprava hustak

Banskobystrická samospráva v roku 2017 investovala do dopravnej infraštruktúry nemalé vlastné i mimorozpočtové zdroje. Investície budú pokračovať aj v roku 2018.

Obnova dopravnej infraštruktúry v meste

Na obnovu ciest a chodníkov išiel jeden milión eur. Z prebytku rozpočtu mesta sa za 1,57 milióna eur začala obnova dvoch cestných tepien Zvolenská cesta a Poľná ulica.

Okrem vybudovaného verejného parkoviska so 116 parkovacími miestami na Rudohorskej v hodnote 300 000 eur sa v budúcom roku pripravuje výstavba ďalších parkovísk na Tulskej a Povstaleckej ulici.

Z eurofondov sa pripravuje cyklistický chodník na trase ESC – Podlavice za 860 000 eur a 760 000 eur je na spracovanie projektu Plán udržateľnej mobility.

Mesto Banská Bystrica je jedným z lídrov združenia primátorov a starostov Banskobystrického a Žilinského kraja „Iniciatíva stredné Slovensko“, ktorí bojujú za dobudovanie modernej cestnej infraštruktúry v tomto priestore. Predseda tejto iniciatívy primátor Ján Nosko hovorí:

 „Spoločne žijeme v jednom regióne, ktorý je z hľadiska investovania do modernej dopravnej infraštruktúry dlhodobo zanedbávaný. Narastajú regionálne rozdiely, tranzitná doprava sa zvyšuje, bezpečnosť na cestách sa naopak znižuje. Žiaľ, budovanie jednotlivých úsekov, ktoré by mali tvoriť celú trasu severojužného prepojenia Slovenska zaostáva v príprave projektovej dokumentácie, územných rozhodnutí, posudzovania vplyvov na životné prostredie. Projekty stoja a nič sa v tejto oblasti nedeje. Chceme túto situáciu zmeniť.“

 Riešenie problémových križovatiek

Mesto dalo vypracovať dopravné prieskumy problémových križovatiek na Huštáku, pri bývalej Slovenke a pri Lídli smerom na Podlavice. Pri riešení križovatky medzi Slovenkou a mestským parkom sa po kapacitnom posúdení čaká na stanoviská Krajského pamiatkového úradu a Okresného dopravného inšpektorátu. Zároveň sa robí overovacia štúdia možného prepojenia ulíc na Troskách pri ESC a Janka Kráľa.

Prvý viceprimátor Jakub Gajdošík informoval o riešení križovatky pri Lídli:

„V súčasnosti prebiehajú rokovania na úrovni primátora a nového bystrického župana Jána Luntera v súvislosti s kruhovým objazdom pri Lídli. Riešením by mohlo byť prebudovanie tejto križovatky na turbokruhovú.“

V súvislosti s križovatkou pri bývalej Slovenke mesto spolu s projektantmi pripravuje dokumentáciu pre miniokružnú križovatku, ktorá by zvýšila kapacitu tejto križovatky a jej priepustnosť.

Najproblémovejšou križovatkou je Hušták, kde sa v dopravných špičkách tvoria dlhé kolóny áut, ktoré sa už nedajú akceptovať. K tomu Jakub Gajdošík povedal:

Problémom je tu stret chodca a automobilovej dopravy, preto neustupujeme od zámeru vybudovať popod malú kruhovú križovatku podchod pre peších. Projektanti posudzujú možnosť jeho umiestnenia v stiesnených pomeroch, keďže tadiaľ vedie hlavný kanalizačný zberač. Prvotné štúdie hovoria, že by sa to dalo urobiť.“

Mesto uvažuje aj o odľahčení malej kruhovej križovatky pri ESC vybudovaním prepojovacej komunikácie smerom na ulicu Janka Kráľa a súčasne rokuje s vedením Europy, kde sa pred vstupnou rampu na horné parkoviská tvoria často tvoria dlhé kolóny áut. Riešením by mohlo byť otvorenie ďalšieho vstupu.

Autor: (tom), Foto: ilust.