Mesto Banská Bystrica má schválený rozvojový rozpočet na rok 2018

SPRÁVY
8 /

mestsky urad

Poslanci mestského zastupiteľstva v Banskej Bystrici na svojom utorkovom zasadnutí schválili zákon roka – rozpočet mesta na budúci rok 2018. Ten bude vyrovnaný a rozvojový, s príjmami a výdavkami na úrovni vyše 75,323 milióna eur.

Diskusia k návrhu rozpočtu mesta na budúci rok

V rámci rozpravy k predloženému návrhu rozpočtu mesta na rok 2018 padalo viacero pozmeňovacích návrhov z radov poslancov a upravovali sa niektoré položky. Na kritické pripomienky poslancov Banskobystrickej alternatívy, ktoré vznášali po predchádzajúcich rokovaniach v komisiách i stretnutí s vedením mesta primátor Ján Nosko:

„K rozpočtu mesta som sa stretol s každým poslaneckým klubom, aby sme spoločne prerokovali všetky pripomienky k navrhovanému rozpočtu mesta. Váš klub BBA prišiel nepripravený a je mi ľúto, že až teraz na zastupiteľstve predkladáte množstvo pozmeňovacích návrhov a požiadaviek, ktoré sme mohli vyriešiť v predstihu. Rovnako neprišiel za mnou ani predseda finančnej komisie Igor Kašper, ktorý sa počas predchádzajúcich rokovaní o rozpočte asi venoval viac volebnej kampani do VÚC.“

 Diskusné príspevky viacerých poslancov pitvali návrh rozpočtu v položkách, ktoré sa dali upraviť na predchádzajúcich rokovaniach komisií či s primátorom mesta, ale na samotnom zastupiteľstve už nabúravali ucelenosť predloženého materiálu.

Jednalo sa napríklad o digitálnu propagáciu mesta, výšku dotácie z úrovne primátora, súkromné školstvo  a ďalšie. Niektoré pozmeňovacie návrhy BBA mali aj politický charakter. Upravovali sa iba položky, ktoré bolo treba z objektívnych dôvodov dať do súladu so skutočnosťou v tomto roku a legislatívou.

Okrem skvalitnenia vyučovacieho procesu počítame v rozpočte s financiami vo výške 150 000 eur na obnovu vybavenia a školských jedální v základných i materských školách. Aj napriek tomu, že sa rok Európskeho mesta športu končí, pokračujeme v obnove zastaranej športovej infraštruktúry. Do rekonštrukcie najväčších športových areálov pri ZŠ Radvanská a ZŠ Gaštanová investujeme približne 740 000 eur. V rámci konceptu SmartCity sa zameriavame na inštalovanie moderných kamerových systémov, ktoré nielenže prispievajú k zvyšovaniu bezpečnosti, no zároveň sú schopné monitorovať a vyhodnocovať dopravnú situáciu na kritických križovatkách v jednotlivých mestských častiach,“

objasnil  rozpočtové položky pre školy prednosta MsÚ Martin Adamec.

Za návrh rozpočtu mesta na rok 2018 s prijatými pozmeňovacími návrhmi hlasovalo 27 poslancov z 31 prítomných, 4 poslanci BBA sa zdržali (Katreniak, Lichý, Priehodová, Štrba). Prijatie rozpočtu odmenili poslanci potleskom.

Chcem sa poďakovať prednostovi mestského úradu, ekonomickému odboru a odborným útvarom, ktoré zodpovedne pracovali na tvorbe rozpočtu na rok 2018. Považujem ho za dobrý. Je opäť rozvojový, praje Banskej Bystrici a jej napredovaniu. Zohľadňujeme v ňom všetky potreby mesta, investície do školstva, dopravnej infraštruktúry, športu, zelene i kultúry. Zároveň obsahuje požadované zdroje potrebné k spolufinancovaniu projektov z Európskych štrukturálnych a investičných fondov. Ďakujem aj všetkým poslancom, ktorí ho dnes schválili. Verím, že rozpočet sa nám podarí naplniť k spokojnosti  obyvateľov nášho mesta,“

dodal primátor Ján Nosko.

Skladba rozpočtu mesta na rok 2018

Príjmová časť rozpočtu vychádza z očakávaných bežných a kapitálových príjmov, použitia úverových zdrojov a prostriedkov peňažných fondov. Výdavková časť, okrem legislatívnych a zmluvných povinností, zohľadňuje priority mesta v pokračujúcich investíciách do miestnych komunikácií, mestských objektov, parkovacej politiky a iných, a to s maximálnym využitím dostupných mimorozpočtových zdrojov EÚ prípadne iných grantových schém.

Na strane príjmov aj výdavkov sú opätovne zahrnuté niektoré akcie, plánované v rozpočte na rok 2017, ktoré nebudú uhradené do konca tohto roka. Navrhované smerovania sú v súlade s prioritami Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja na roky 2015 – 2023.

Komunikácie  

Okrem bežnej stavebnej údržby v objeme 460 tisíc eur bude prebiehať oprava dvoch cestných úsekov – Zvolenská cesta a Poľná ulica vysúťažená v roku 2017 v sume 1,568 mil. eur.

Kvôli  zdĺhavým procesom verejného obstarávania sa do budúceho roka presúva realizácia výmeny mosta Iliaš v hodnote 1, 6 mil. eur. Plánuje sa budovanie komunikácie na ulici Jegorovova, projektová dokumentácia na komunikácie Mičinská cesta, Tatranská ulica, budovanie parkovísk na ulici Tulskej a Povstaleckej. Pokračuje príprava na budovanie cyklotrás a do volebných obvodov je plánovaná suma 270 tisíc eur.

 Školstvo

Mesto pokračuje  v realizácii schválených alebo plánovaných projektov z eurofondov (MŠ 9. mája 26, MŠ Strážovská 3, MŠ Radvanská 1, MŠ Radvanská 28, MŠ Karpatská 3). Vyčlenili sa ďalšie prostriedky na údržbu a rekonštrukciu materských škôl, a to z eurofondov aj z vlastných zdrojov.

Súčasťou rozpočtu sú tiež výdavky na prevádzku materských škôl pri ZŠ Bakossova a ZŠ Radvanská, odborné učebne pri ZŠ, pokračuje údržba MŠ.  V legislatíve ide o navýšenie mzdového balíka o 4,8 % pre zamestnancov verejnej správy a pedagogických zamestnancov v zmysle návrhu Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa na rok 2018.

 Životné prostredie

Zvyšujú sa príspevky na údržbu trávnikov, zelene, pieskovísk aj ihrísk, výsadbu kvetinových záhonov, vrátane údržby oddychového miesta v Sásovskej doline. Vyčleňujú sa opätovne prostriedky na výmenu kremačných pecí. Zvyšuje sa suma určená na participatívny rozpočet na 40 000 eur.

Na dotačné podpory sa vyčleňuje suma 1,583 mil. eur na poskytovanie dotácií v súlade so Všeobecne záväzným nariadením č. 10/2015 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Banská Bystrica.

Úverové zaťaženie

V roku 2018 sa predpokladá nárast úverového zaťaženia a zvýšenie ukazovateľa dlhovej služby o 7,41 % (z 15,07 % na 22,48 %). V tejto súvislosti je potrebné uviesť, že podľa platného znenia § 17 ods. 8 zákona o rozpočtových pravidlách, do celkovej sumy dlhu sa nezahŕňajú výdavky v objeme viac než 3 mil. eur, pričom 1 mil. eur tvoria výdavky na splátky úverov zo Štátneho fondu rozvoja bývania a viac než 2 mil. eur tvoria výšku predpokladaného nenávratného finančného príspevku na plánované investičné projekty.

Čerpanie úverových zdrojov sa prejaví aj v náraste druhého ukazovateľa, kedy sa percentuálny podiel sumy splátok na bežných príjmoch predchádzajúceho roka zvýši o 4,96 %.

Návratné zdroje financovania na projekty resp. investície

Znižovanie energetickej náročnosti MŠ Radvanská 588 507 eur

Znižovanie energetickej náročnosti MŠ Strážovská 277 929 eur

Znižovanie energetickej náročnosti MŠ Karpatská 266 025 eur

Znižovanie energetickej náročnosti MŠ 9. mája 114 407 eur

ZŠ s MŠ Radvanská 1 592 723 eur

Rozširovanie kapacít MŠ Strážovská  544 928 eur

Rozširovanie kapacít MŠ Karpatská 541 372 eur

Kremačné pece 1 280 000 eur

Miestna komunikácia Jegorovova 170 000 eur

Parkovisko Tulská 530 000 eur

Športový areál ZŠ Radvanská 450 000 eur

Športový areál ZŠ JGT 288 000 eur

Terminal Shopping Center 3 200 000 eur

Mestské zastupiteľstvo schválilo aj peňažný vklad mesta do Podniku medzitrhu práce – Šanca pre všetkých, n. o. v sume 6 000 eur a bezúročnú návratnú finančnú výpomoc pre túto organizáciu z rozpočtu Mesta Banská Bystrica v sume 10 000 eur so splatnosťou najneskôr do 31. 12. 2018.

Kompletný návrh rozpočtu mesta (bez schválených pozmeňovacích návrhov) nájdete na webe mesta v materiáloch do zastupiteľstva v bode č. 09 na  www.banskabystrica.sk.

 

Autor: (tom), Foto: ilustračné