Najviac ľudí bankrotuje v Banskobystrickom kraji

SPRÁVY
1 /

V roku 2018 bolo na Slovensku vyhlásených historicky najviac osobných bankrotov – až 13 848. Je to až o 164,33 percenta viac, ako v roku 2017, keď na Slovensku zbankrotovalo 5 239 dlžníkov.

Banskobystrický kraj vedie tabuľky osobných bankrotov

Ako vyplýva z analýzy spoločnosti CRIF – Slovak Credit Bureau, s. r. o. (ďalej CRIF SK), ktorá spravuje úverové registre bankových i nebankových inštitúcií, vlani najviac ľudí zbankrotovalo v Banskobystrickom kraji – až 3 527, čo predstavuje štvrtinový podiel (25,47 %) z celkového počtu osobných bankrotov vyhlásených  v minulom roku.

V medziročnom porovnaní s rokom 2017 počet osobných bankrotov v Banskobystrickom kraji v roku 2018 narástol o 152,83 percenta. Je to o 11,50 percenta menej, než bol medziročný nárast počtu osobných bankrotov na celom Slovensku.

„Náš predpoklad o počte osobných bankrotov vyššom ako 10 000 v roku 2018 sa nám potvrdil,“

hovorí  Ing. Jana Marková, hlavná analytička CRIF SK.

Najhlavnejším dôvodom ich výrazného nárastu je vyššia dostupnosť osobného bankrotu ako inštitútu zbavenia sa dlhov, ktorú umožnila legislatívna zmena účinná od 1. marca 2017. Dôvodom teda nie je, že by sa na Slovensku od júna 2017, keď sa prvýkrát prejavili účinky tejto zmeny, začalo dostávať do neriešiteľných finančných problémov stále viac a viac občanov. Ide o dlžníkov, ktorí svoju platobnú neschopnosť nemohli v minulosti riešiť, nakoľko nespĺňali legislatívne podmienky. Vzhľadom na celkovú úroveň zadlženia slovenských domácností ako aj tempo zadlžovania, ktoré je najvyššie v celej Európskej únii, predpokladáme, že počty osobných bankrotov budú vysoké aj v roku 2019,“

dodáva Jana Marková.

Osobne bankroty v štvrťrokoch 2017 a 2018

Najviac sa bankrotuje v decembri

Rekordným bol aj posledný mesiac vlaňajška, keď zbankrotovalo až 1 415 Slovákov. V decembri 2018 bolo v Banskobystrickom kraji vyhlásených 369 osobných bankrotov, čo v porovnaní s rovnakým obdobím roka 2017 s 259 osobnými bankrotmi predstavuje nárast o 42,47 percenta.

Z dlhodobých štatistík spoločnosti CRIF SK vyplýva, že od roku 2006, keď na Slovensku začal platiť inštitút osobného bankrotu, do konca roka 2018 zbankrotovalo už 22 005 obyvateľov Slovenskej republiky.

Osobne bankroty v rokoch 2017 a 2018

Osobný bankrot

Je zákonom upravený proces, ktorým sa fyzická osoba podnikateľ alebo fyzická osoba nepodnikateľ môže zbaviť svojich dlhov. Predpokladá riešenie oddlženia fyzických osôb dvoma alternatívnymi spôsobmi, ktoré si vyberá dlžník s ohľadom na svoje osobné pomery:

a) konkurz – znamená likvidáciu majetkovej podstaty dlžníka a rýchle oddlženie
b) splátkový kalendár – znamená splácanie záväzkov dlžníka podľa splátkového kalendára

Ako možno požiadať o osobný bankrot

O osobný bankrot môžu zadlžení občania požiadať prostredníctvom Centra právnej pomoci. Dlžník kontaktuje príslušnú kanceláriu, respektíve konzultačné pracovisko centra podľa miesta svojho trvalého bydliska, kde sa objedná na konzultáciu. Na konzultácii mu zamestnanci centra poskytnú potrebné informácie, pomôžu vyplniť formulár žiadosti  ktorého súčasťou sú  prílohy. Konanie pred centrom sa začína vyplnením predpísaného formuláru.

V Banskobystrickom kraji pôsobí deväť kancelárií a konzultačných pracovísk Centra právnej pomoci – v Banskej Bystrici, Banskej Štiavnici, Brezne, Detve, Fiľakove, Jelšave, Rimavskej Sobote, vo Veľkom Krtíši a v Žiari nad Hronom. V Banskej Bystrici sa kancelária centra nachádza na Skuteckého 30, kontakt: 0650 105 100, info.bb@centrumpravnejpomoci.sk. Viac informácií získate na  www.centrumpravnejpomoci.sk.

centrum pravnej pomoci

CRIF SK

Spoločnosť analyzuje vývoj osobných bankrotov na Slovensku od roku 2006. Spoločnosť do analýzy zahrnula údaje o fyzických osobách, ktoré v súlade s novými ustanoveniami zákona o konkurze a reštrukturalizácii sami podali návrh na svoje oddlženie (osobný bankrot) prostredníctvom Centra právnej pomoci alebo ním určeným advokátom buď formou konkurzu alebo splátkovým kalendárom.

V analýze nie sú zahrnuté údaje o fyzických osobách – podnikateľoch, na majetok ktorých bol vyhlásený konkurz návrhom inej osoby alebo subjektu. Tieto údaje sú zahrnuté do štatistík firemných bankrotov spoločnosti CRIF SK.

osobny bankrot

 

Zdroj: Marián Sedílek, Foto: TASR a ilustračné