Na kraji má vzniknúť nová organizácia Inštitút rozvoja

SPRÁVY
7 /

jan lunter

O tomto zámere vedenia BBSK informoval v stredu na tlačovej konferencii župan Ján Lunter so svojím poradcom Ondrejom Lunterom a prizvanými expertmi. Po súhlase zastupiteľstva by na tento účel malo ísť jedno percento z podielových daní t.j. cca 1,7 milióna eur, z čoho by sa kryli rozvojové projekty pre najmenej rozvinuté okresy.

Inštitút rozvoja by pôsobil mimo organizačnej štruktúry Úradu BBSK. Pôsobili by v ňom  odborníci dopravnej infraštruktúru, sociálnu ekonomiku, riešenie dlhodobej nezamestnanosti,  cestovný ruch a rozvoj turizmu. Bystrický župan Ján Lunter k tomuto zámeru uviedol:

„Navrhované zmeny v štruktúre BBSK majú riešiť základné problémy nášho kraja, ktorými sú nezamestnanosť, zvýšenie zamestnanosti, v spolupráci s Úradom vlády SR sa chceme podieľať na akčných plánoch a samozrejme chceme spolupracovať s ľuďmi, ktorí dokážu riešiť potreby nášho kraja. V oblasti dopravy pán Mišovič, v oblasti cestovného ruchu a turizmu pani Niňajová či pán Baláž v oblasti sociálnej ekonomiky.“

Podľa poslanca a poradcu predsedu BBSK Ondreja Luntera by Inštitút rozvoja mal zabezpečiť komplexný pohľad na rozvojovú agendu kraja:

„Úlohou inštitútu bude prepájať prácu jednotlivých oddelení a projektov, zabezpečiť analytickú podporu pre projekty a hlavne zabezpečiť zdroje financovania týchto projektov. Chceme, aby sa pod dokument Programové priority pre lepší kraj, podpísali všetky kluby a všetci poslanci, ktorí mienia podporovať túto rozvojovú agendu.“

 Spomínaný dokument má obsahovať najdôležitejšie rozvojové priority a ich realizáciu v rokoch 2018–2022. Vzhľadom na zlý stav cestnej infraštruktúry v Banskobystrickom kraji je potrebné dobudovať rýchlostné cesty a cesty I. triedy, ale vykonať aj výraznú modernizáciu ciest II. triedy. Prizvaný expert na dopravu Tomáš Mišovič z Iniciatívy stredné Slovensko chce preto uskutočniť dopravné prieskumy.

 „Prieskum bude rozsiahly, aby sme vedeli, kde máme najväčšie dopravné toky, kde môžeme ľudí z áut dostať naspäť do prostriedkov verejnej osobnej dopravy, aby sme im poskytli komfort, ale aby sme aj tam, kde máme zdroje a ciele našej dopravy, zamerali svoje priority, Prieskum by sa mohol uskutočniť v mesiacoch máj až júl.“

Iveta Niňajová z expertnej skupiny pri Úrade vlády SR zameranej na podporu najmenej rozvinutých okresov a regionálny rozvoj, ktorá predtým pôsobila v klastri Liptov a mestskej organizácii cestovného ruchu Košice – Turizmus, k tejto oblasti rozvoja kraja povedala:

„Cesta síce je dôležitá, ale dôležité je, aby fungovala turistická infraštruktúra a služby tam, kde tá cesta vedie. Problematiku v regiónoch je potrebné dobre poznať a na to majú slúžiť Oblastné organizácie cestovného ruchu (OOCR), ktorých je v kraji šesť a siedma sa zakladá.“

Podľa Niňajovej sú tieto organizácie personálne poddimenzované, preto v nich treba dobudovať personálne kapacity a vytvoriť z nich partnerov pre kraj na realizovanie strategických priorít. Nezameriavať sa už len na značku kraja, ale na značky konkrétnych produktových línií t. j. dôvodov, prečo majú do kraja prísť turisti. V Banskobystrickom kraji sú to predovšetkým príroda, kúpele, vidiek a jeho rozvoj (regionálne pulty) a kultúrne dedičstvo.

„Reformou musia prejsť aj krajské kultúrne inštitúcie, aby neslúžili len občanom daného územia, ale aby boli atraktívne a boli dôvodom, prečo návštevník má počas svojho pobytu v danej destinácii navštíviť túto kultúrnu inštitúciu,“

doplnila Niňajová.

O zriaďovaní sociálnych podnikov v kraji hovoril Ján Baláž z Úradu splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity, ktorý predtým pôsobil vo viacerých mimovládnych organizáciách.

„Zakladaním sociálnych podnikov, poradenstvom obciam a organizovaním aktivít pre študentov aj dôchodcov by mal kraj docieliť pozitívny obrat v dlhodobej nezamestnanosti. Tento model je pilotný, ale máme ambíciu a víziu prenášať túto prax na ostatné regióny.“

Vzhľadom k tomu, že na úrovni vedenia kraja sa postupne vytvárajú nové „paralelné štruktúry“ a oficiálne zvolení poslanci zastupiteľstvo BBSK ani 100 dní po voľbách ešte stále nemôžu pracovať naplno, pýtali sme sa župana, kedy budú zriadené odborné poslanecké komisie krajského zastupiteľstva a poslanci budú môcť zvoliť dvoch zástupcov predsedu BBSK.  Odpoveď sme však nedostali…

Autor: (tom), Foto: redakčné a ilustračné