Keď dvaja robia to isté…

SPRÁVY
6 /

peticia

Zrejme každý pozná príslovie: „Keď dvaja robia to isté, nemusí ísť o to isté.“ Platí to aj v našom meste, lepšie povedané na Námestí SNP.

Dve politické strany zbierali na bystrickom Námestí SNP podpisy občanov pod petíciu. Ich aktivisti si priniesli so sebou pult resp. stolík, ktorý si postavili na dlažbu a ľudia na ňom podpisovali petičné hárky. Možno si neuvedomili, že tým zaujali verejné priestranstvo a formálne mali požiadať mestský úrad o súhlas s jeho špeciálnym využitím.

Petícia Kotlebovej ĽSNS

V  lete 2015 aktivisti Kotlebovej ĽSNS rozložili na Námestí SNP pult s petičnými hárkami proti príchodu imigrantov na Slovensko. Nič by na tom nebolo, pretože to patrí k slobode prejavu, keby si okrem zákona o petičnom práve č.85/1990 Zb. v platnom znení spomenuli aj na platné VZN mesta Banská Bystrica o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva.

Tým, že pult s označením petície umiestnili v komunikačnej zóne námestia, sa dostali aj mimo rámec zákona č.85/1990 Zb. o petičnom práve v platnom znení. Ten v § 4 hovorí o tom, že podpisové hárky je možné vystaviť na miestach prístupných verejnosti a nie je na to potrebné povolenie orgánu verejnej správy, nesmie však nastať obmedzenie cestnej premávky, rušenie verejného poriadku ani iné obmedzenie práv a právom chránených záujmov iných osôb.

V zmysle príslušného VZN mesta, ak ide o umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytnutie služieb, predajného miesta, umiestnenie prezentačných, športových a iných zariadení, musia právnické a fyzické osoby požiadať o osobitné užívanie verejného priestranstva. Daňovníkovi môže na základe oznamovacej povinnosti a jeho žiadosti mesto znížiť alebo odpustiť úhradu daňového poplatku.

Je tu aj zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v platnom znení, ktorý pre takýto prípad vyžaduje povolenie na zvláštne užívaní miestnej komunikácie, pokiaľ je na nej  dočasne umiestnená nejaká prekážka (v tomto prípade pult či stolík).

Na túto povinnosť upozornili aktivistov Kotlebovej ĽSNS  príslušníci mestskej polície a vysvetlili im, čo majú urobiť, aby ich konanie bolo v súlade s VZN. Dodatočne teda prišli na mestský úrad a na základe žiadosti si zaobstarali si rozhodnutie Mesta Banská Bystrica na zaujatie verejného priestranstva bez platenia dane, čo si fyzické osoby s pultom zaobstarali až po upozornení mestskej polície.

„Na mestskú políciu prišiel pán z Úradu BBSK, ktorému sme presne vysvetlili, čo má urobiť podľa VZN mesta v súvislosti s umiestnením pultu na Námestí SNP. Naši príslušníci zistili porušenie mestského nariadenia, plniac si svoje povinnosti vyplývajúce zo zákona obecnej polícii. Vec sme postúpili na príslušné oddelenie mestského úradu, ktoré rozhodlo o riešení tohto problému. To sa vôbec netýkalo petičného práva, toho sme sa nedotkli,“

uviedol vtedy pre náš portál zástupca náčelníka MsP Pavol Slovák.

To, že napriek tomu podal neskôr predseda ĽSNS Marian Kotleba trestné oznámenie na príslušníkov mestskej polície za údajné porušenie petičného zákona bránením aktovistom v zbieraní podpisov, bola už len súčasť „politického folklóru“.

Petícia SPOLU – občianska demokracia

 Po vyše dvoch rokoch sa akoby navlas zopakovala podobná situácia na Námestí SNP. V minulých dňoch pred Úradom BBSK pri stolíku zbierali podpisy na petičné hárky aktivisti novozakladanej strany SPOLU – občianska demokracia.

Prišli k nim príslušníci mestskej polície a pýtali sa ich, či majú na túto akciu so stolíkom v centrálnej mestskej zóne povolenie od mestského úradu v zmysle platného VZN na zaujatie verejného priestranstva.

Nemali. Mestskí policajti im vysvetľovali, že keby len chodili po námestí a zbierali podpisy bez stolíka, bolo by to v poriadku. Aktivisti, medzi ktorými bol aj mestský poslanec z Banskobystrickej alternatívy, sa odvolávali na petičný zákon, podľa ktorého na zbieranie podpisov nepotrebujú mať žiadne povolenie, čo im mali potvrdiť aj kolegovia právnici.

Musel ich napokon poučiť až náčelník Mestskej polície, ktorý sa pri takomto zaujatí verejného priestranstva odvolával nielen na platné VZN mesta a cestný zákon, ale aj podobný prípad spred dvoch rokov, keď správnosť postupu mesta voči aktivistom Kotlebovej ĽSNS potvrdil Policajný zbor SR, pričom vôbec nebolo dotknuté petičné právo

Možno si poviete, že sa jedná o maličkosť, ktorá by inak nestála za reč. Na pohľad to tak vyzerá, ale zákon platí pre každého, obzvlášť pre politikov či politické strany.  Ide o princíp rovnosti pred zákonom, či už ide o existujúcu alebo novovznikajúcu stranu. Keď politici nebudú dodržovať zákony, čo už my občania?

Autor: (tom), Foto: ilustračné