Od júla platí na železnici nový prepravný poriadok

SPRÁVY
1 /

Viacerí cestujúci  si v prázdninovom období možno nevšimli, že od 1. júla platí na slovenských železniciach   nový prepravný poriadok. Železnice v ňom aktualizovali viacero článkov pôvodného znenia, najmä  týkajúcich sa  práv a zodpovednosti cestujúcich.

Nový prepravný poriadok slovenských železníc platí od 1.júla 2016

Podľa nového prepravného poriadku Železničnej spoločnosti Slovensko, a.s. (ZSSK) je bez predchádzajúceho písomného povolenia ZSSK vo vlakoch zakázané vykonávať činnosti, ktoré nesúvisia s hromadnou osobnou dopravou a poskytovaním služieb spojených s prepravou verejnosti, a to ani s platným cestovným dokladom.

Bez písomného súhlasu ZSSK je zakázané podnikať alebo vstupovať do vlakov ZSSK za týmto účelom, vykonávať predaj, propagáciu alebo uskutočňovať politickú agitáciu, podporu alebo popularizáciu názvu, značky, programu alebo hesiel politickej strany, politického hnutia alebo kandidáta, umiestňovať alebo rozdávať letáky, respektíve realizovať na tento účel alebo v súvislosti s tým akékoľvek úkony.

Týka sa to teda aj činnosti samozvaných „vlakových hliadok“ ĽSNS, ktoré pôsobia v niektorých vlakových spojoch na strednom a východnom Slovensku. Slovenské železnice informujú, že individuálni cestujúci sa nemusia obávať, že by ich vylúčili z prepravy len za to, že cestujú vlakom a majú na sebe tričko napríklad s logom firmy, časopisu, hudobnej skupiny, futbalového tímu či politickej strany.

Politické strany by však mali vedieť, že na propagáciu alebo rozdávanie letákov vo vlakoch ZSSK je potrebná štandardná dohoda so Železničnou spoločnosťou Slovensko a samozrejme dodržiavanie zákonov Slovenskej republiky. V prípade porušenia platného prepravného poriadku budú takéto osoby alebo cestujúci vylúčení z prepravy v najbližšej stanici vlaku,“

upozorňuje Železničná spoločnosť Slovensko.

Cestujúci môžu v prípade zistenia porušovania prepravného poriadku vo vlaku volať  políciu na čísle  158 alebo sa obrátiť priamo na vlakvedúceho, ktorý bude  situáciu riešiť  v súčinnosti so  železničnou políciou.

Ako prvá a jediná z politických strán zareagovala na nový prepravný poriadok slovenských železníc až po jeho medializácii ĽSNS. Podľa jej predstaviteľov je táto právna norma namierená proti vlakovým hliadkam ich strany. V tejto činnosti však neprestanú. Naopak, chcú ju rozšíriť aj na západné Slovensko. Otázne však je, ako sa k tomu postaví ZSSK…

Hlinkova dopravná garda za Slovenského štátu

Historici pripomínajú, že vlakové hliadky u nás existovali počas  vojnového Slovenského  štátu pod názvom Hlinkova dopravná garda.  Tá bola súčasťou Hlinkovej gardy a s určitým autonómnym postavením. Jej činnosť začala zasadnutím Sväzu slovenských železničiarov v októbri roku 1938, ktorého predsedníctvo rozhodlo o rozdelení funkcií náčelníka a podnáčelníkov.

Ako každá novovzniknutá organizácia, aj HDG potrebovala organizačný štatút. Ako vzor im poslúžil štatút talianskej železničnej milície. Podľa nového štatútu HDG sa železničná oblasť Slovenska rozdelila na 4 úseky: Bratislava, Žilina, Košice a Zvolen.

V týchto mestách bolo sídlo veliteľstva daného úseku dopravnej gardy. V každej stanici, výhrevni, dielni, pri každom odbore pod osobným veliteľom sa organizovali čaty, Podľa služby sa čaty delili na dopravné (na staniciach a vlakoch) a technické (vo výhrevniach,  dielňach a pri odboroch podľa rozkazov náčelníctva úsekových veliteľov v intenciách poslania dopravnej gardy).

Členovia gardy nosili na ľavej ruke belasý pás, na ktorom bol biely kruh s dvojitým červeným krížom. Na požiadanie člena Hlinkovej dopravnej gardy vystavovali legitimáciu s podpisom miestneho veliteľa

Poslaním HDG bola ochrana všetkého hnuteľného a nehnuteľného majetku železníc ako majetku národného, udržiavanie poriadku na železniciach a autoritatívne zdôraznenie a ochrana výkonnej moci. Hlinkova dopravná garda bola teda súčasťou vtedajšej štátnej moci a nevznikla svojvoľne.

 

Autor: (tom) a wikipedia, Foto: ilustračné