FOTO: Braillovská olympiáda 2017 vo Verejnej knižnici Mikuláša Kováča

SPRÁVY
0 /

olympiada1

Minulý týždeň sa vo Verejnej knižnici Mikuláša Kováča uskutočnilo regionálne kolo Braillovskej olympiády 2017.

Súťažné disciplíny Braillovskej olympiády

Organizátorom podujatia je Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska v Bratislave. Regionálne kolo zorganizovala Krajská odbočka ÚNSS v Banskej Bystrici v spolupráci s ďalšími základnými organizáciami z banskobystrického kraja.

“Braillovskej olympiády sa môže zúčastniť každý občan Slovenskej olympiády so zrakovým postihnutím bez ohľadu na vek, ktorý má schopnosť čítať Braillovo písmo hmatom a písať na mechanickom písacom stroji pre nevidiacich,”

uviedla Soňa Šóky  z VKMK Banská Bystrica, ktorá predstavila aj súťažné disciplíny:

1/ Čítanie Braillovho písma

2/ Písanie Braillovho písma na mechanickom písacom stroji pre nevidiacich

3/ Korektúra Braillovského textu

4/ Lekáreň

Čítanie Braillovho písma

V čítaní Braillovho písma sa súťaží v dvoch kategóriách. V I. kategórií súťažia zrakovo postihnutí, ktorí sa naučili Braillovo písmo na prvom stupni základnej školy. V II. kategórií súťažia zrakovo postihnutí, ktorí sa naučili Braillovo písmo na 2. stupni základnej školy, individuálne, v kurzoch alebo v Rehabilitačnom stredisku pre zrakovo postihnutých.

Každý súťažiaci číta súťažný text po dobu dvoch minút. Výsledkom je počet správne prečítaných slov. Súťažný text je vytlačený obojstranne na tzv. klasickom formáte braillovského papiera 25 x 30 cm. Za obrátenie listu po dočítaní prvej strany súťažného textu sa súťažiacemu prirátava k celkovému výsledku jedno slovo. Za prečítané slová sa považujú aj predložky a spojky. V záujme čistoty čítania sa za prečítané slová nepovažujú interpunkčné znamienka, znaky veľkých písmen, medzery a pod.

Písanie Braillovho písma na mechanickom písacom stroji pre nevidiacich

V písaní Braillovho písma súťaž prebiehala bez rozdielu kategórií. Každý súťažiaci písal diktovaný text po dobu troch minút. Výsledkom je počet správne napísaných úderov. Súťažný zápis bol  vykonávaný na tzv. klasický formát braillovského papiera 25×30 cm, čomu je prispôsobené aj formátovanie diktovaného textu. Diktujúci oznamuje súťažiacemu koniec riadku a interpunkčné znamienka. Za každý nesprávny, chýbajúci alebo nadbytočný úder sa súťažiacemu odpočítava z celkového výsledku 5 ďalších úderov.

Súťažiaci na základe vlastnej voľby môže písať na obojručnom alebo pravo ručnom mechanickom písacom stroji pre nevidiacich. Organizátor každého kola súťaže je povinný  zabezpečiť obidva typy strojov v dobrom technickom stave pre formát papiera 25×30 cm. Pokiaľ sa súťažiaci rozhodne, môže súťažiť so strojom, ktorý si sám prinesie a ktorý musí spĺňať podmienku predpísaného formátu papiera. S touto možnosťou a podmienkou musí byť vopred oboznámený.

Korektúra Braillovského textu

Súťaž je kombináciou čítania a písania Braillovho písma a znalostí slovenskej gramatiky. Súťaž prebieha bez rozdielu kategórií. Úlohou súťažiaceho je nájsť a zaznamenať chyby v súťažnom texte v čo najkratšom čase. Súťažný text má rozsah 6 braillovských riadkov a obsahuje minimálne 3 chyby, presný počet chýb však súťažiacemu nie je vopred známy.

Najvyššie sú hodnotení súťažiaci, ktorí nájdu a zaznamenajú všetky chyby podľa dosiahnutého času. Nasledujú súťažiaci podľa dosiahnutého času s 1 neobjavenou chybou atď. Časový limit pre súťažný výkon je 5 minút  Súťažiaci chyby zapisuje na mechanickom písacom stroji pre nevidiacich.

Lekáreň

Súťaž je kombináciou čítania a písania Braillovho písma a manuálnej zručnosti. Súťaž prebieha bez rozdielu kategórií. Súťažiaci dostane balíček so škatuľkami od liekov označených Braillovým písmom. Súčasne dostáva zoznam liekov v Braillovom písme.

Počet škatuliek v balíčku a liekov na zozname je rovnaký. Určitý počet liekov, ktorý súťažiacemu nie je vopred oznámený, však na zozname chýba a rovnaký počet iných liekov v zozname uvedených chýba v balíčku. Úlohou súťažiaceho je nájsť a zapísať rozdiely medzi obsahom balíčku a položkami na zozname v čo najkratšom čase. Najvyššie sú hodnotení súťažiaci podľa dosiahnutého času, ktorí nájdu a zaznamenajú všetky uvedené rozdiely. Nasledujú súťažiaci podľa času s jedným neobjaveným rozdielom, atď.

Braillovská olympiáda prebieha dvojkolovo, pričom súťaž sa koná každé dva roky. Štyri kvalifikačné kolá sa uskutočňujú v mesiacoch máj a jún v Košiciach, Banskej Bystrici, Martine a Nitre. Do celoštátneho finále (jedno kolo) postupuje šesť najúspešnejších súťažiacich v každej disciplíne, v celkovom poradí bez ohľadu na umiestnenie v kvalifikačnom kole. Organizátor finále má právo prizvať ďalších účastníkov kvalifikačných kôl s najlepšími výsledkami vrátane účastníkov finále kvalifikovaných v iných disciplínach.

Hodnotiaca komisia

 

Na priebeh súťažných disciplín dohliadala hodnotiaca komisia, menovaná organizátorom. Minimálne jeden člen komisia musí aktívne ovládať Braillovo písmo. Členmi hodnotiacej komisie boli: Jozef Zbranek – koordinátor Braillovskej olympiády v rámci Slovenska a podpredseda ÚNSS, Mgr. Dagmar Filadefiová – vedúca Krajského strediska ÚNSS v Banskej Bystrici, Renata Oláhová – podpredsedníčka ÚNSS, vedúca Základnej organizácie ÚNSS v Lučenci a Mgr. Erika Bursová z Rehabilitačného strediska pre zrakovo postihnutých v Levoči.

V Banskej Bystri súťažilo dvanásť súťažiacich vo všetkých disciplínach. V kategórii Čítanie Braillovho písma zvíťazila Kvetoslava Bedeová zo ZO ÚNSS Lučenec s počtom 211 správne prečítaných slov.

V kategórii Písanie Braillovho písma na mechanickom písacom stroji pre nevidiacich zvíťazil Ondrej Rosík s počtom 678 úderov (redaktor Rádia Lumen, ZO ÚNSS Banská Bystrica).

V kategórii Korektúra textu zvíťazila Mgr. Miriam Genská zo ZO ÚNSS Lučenec, ktorá získala najvyšší počet bodov a najlepší čas. V kategórii Lekáreň si najlepšie počínala opäť Kvetoslava  Bedeová zo ZO ÚNSS Lučenec.

Uznanie a pochvala však patrí všetkým súťažiacim, ktorí si prišli zasúťažiť a overiť svoje schopnosti a zručnosti.  Regionálne kolo Braillovskej olympiády v Banskej Bystrici podporil Lions klub. K vytvoreniu priateľskej atmosféry prispela aj samostná knižnice Mikuláša Kováča ale aj dobrovoľníčky a asistentky súťažiacich.

 

Zdroj: Soňa Šóky, Foto: VKMK BB