Dom kultúry pre kreatívny priemysel by mala nahradiť bývalá ZŠ Magurská

KULTÚRA
5 /

magurska

Nehnuteľnosť bývalého Domu kultúry v marci 2017 skončila v konkurze na majetok spoločnosti Zvolenská investičná s.r.o. zo skupiny VAV bystrického podnikateľa Petra Valacha. Je preto zrejmé, že v dohľadnej dobe tento objekt Mesto Banská Bystrica neodkúpi a neuskutoční sa tu plánovaná rekonštrukcia s projektom Kultúrneho a kreatívneho centra z eurofondov.

Projekt kultúrneho  a kreatívneho priemyslu

Pojmom kultúrny a kreatívny priemysel sa označujú tie oblasti, ktoré okrem samotnej kultúry vytvárajú ekonomickú hodnotu na základe individuálneho tvorivého vkladu či umeleckého nadania. Ide o sektor postavený na zhodnocovaní duševného vlastníctva, do ktorého možno zaradiť oblasti tvorivej činnosti, ako architektúra, dizajn, film, hudba, ale aj tvorba počítačových hier či reklama.

 Mesto Banská Bystrica pôvodne uvažovalo o získaní bývalého Domu kultúry do majetku, aby ho zrekonštruovalo z mimorozpočtových zdrojov a okrem priestorov pre kultúrne a spoločenské akcie, divadlo či koncerty tu  vybudovalo štúdiá a laboratóriá pre dizajn, nahrávacie štúdiá, multimediálnu sála, coworking, reštauráciu či obchody s výrobkami, ktoré by poskytovali služby začínajúcim podnikateľom v oblasti kultúrneho a kreatívneho priemyslu.

Miesto Domu kultúry bývalá ZŠ Magurská

Tento plán, na ktorého uskutočnenie už zastupiteľstvo vyčlenilo v mestskom rozpočte potrebné financie, zhatil vlečúci sa konkurz. Preto vedenie mesta, ktoré má stále záujem na vzniku Centra kultúrneho a kreatívneho priemyslu, hľadá iné možnosti jeho umiestnenia.

Banskobystrický primátor Ján Nosko k tomu uviedol:

„Dom kultúry bol dlho témou pri rozvíjaní myšlienky kultúrneho a kreatívneho priemyslu. Tento objekt sa však nepodarilo získať do majetku mesta a tak sme od toho upustili. Nie je v našich silách ovplyvniť procesy, ktoré s týmto objektom súvisia. Uvažovali sme, ako ísť ďalej, lebo možnosť využiť na takýto projekt nenávratné finančné prostriedky sa už nezopakuje.“

 Štatutár mesta to upresnil slovami:

 „V spolupráci s Ústredím ľudovej a umeleckej výroby a Ministerstvom kultúry SR hľadáme ďalšie riešenia. Pre budúce centrum sme už vybrali aj miesto v areáli bývalej ZŠ na Magurskej ulici. Potrebujeme dopracovať ideový zámer, projektovú dokumentáciu a následne podať projekt. V tejto súvislosti musíme vyriešiť aj ďalšie otázky, ako je napríklad dopravná obslužnosť v tejto lokalite.“

Mesto si od úspešného dotiahnutia projektu v hodnote niekoľko desiatok miliónov eur zo štrukturálnych fondov EÚ sľubuje vytvorenie množstva nových pracovných miest pre kreatívnych ľudí, ktorých máme v Banskej Bystrici dostatok, ibaže tu nenachádzajú dostatočné uplatnenie a odchádzajú. Práve kultúrny a kreatívny priemysel v praxi by to mohol zmeniť.

 

Autor: (tom), Foto: ilustračné