Význam Medeného hámra v Banskej Bystrici

História
0 /

hamor2

Len pár minút chôdze od historického centra Banskej Bystrice sa nachádza nevábny – očividne zanedbaný až nepríjemný – areál bývalého Medeného hámra, v skutočnosti mimoriadne významná pamiatka priemyselného dedičstva, ktorá po stáročia šírila dobré meno mesta po celom svete. K jeho záchrane sa vyjadrila na slovo vzatá odborníčka Doc. Ing. Eva Kráľová, CSc. z bratislavskej Fakulty architektúry STU.

Prečo takýto rozpor vo vnímaní súčasníkmi?

Medený hámor v minulosti bol medzinárodne významná výrobňa na spracovania medi, v súčasnosti je to zabudnutá a prehliadaná pamiatka priemyselného dedičstva.

 Poznanie a technika vždy zohrávali kľúčovú rolu v zmocňovaní sa a pretváraní životných podmienok človeka – vo vývoji ľudskej civilizácie. Inovačná špirála poznania i techniky sa krúti nepretržite a čoraz rýchlejšie. Spôsobuje, že vyvinuté nástroje a zariadenia prekonané následnou inováciou upadajú do zabudnutia.

Tak hmotné doklady jednotlivých etáp priemyselnej epochy nenávratne zanikajú v dôsledku inovačných zmien výroby. Napriek tomu, že svojho času znamenali zásadný kvalitatívny pokrok, ktorý dodnes môže niesť náboj poučenia a inšpirácie. To je prípad aj Medeného hámra v Banskej Bystrici.

 V čom spočíva význam areálu Medeného hámra dnes?

Zásadný význam areálu Medený hámor spočíva v jeho kapacite autentického hmotného dokumentu, t.j. v jeho schopnosti hmatateľne dokumentovať historické fakty existencie a presnej lokalizácie výrobne, ktorá počas takmer 500 rokov bola:

  • jedným zo špičkových svetových producentov medi a najrôznejších výrobkov z medi, ktoré boli exportované do celého súdobo známeho sveta,
  • miestom permanentných inovácií v oblasti metalurgie medi a farebných kovov (vrátane vývoja postupov na úrovni svetových patentov),
  • miestom, kde v záujme rozširovania a skvalitňovania produkcie medi sa vyvinuli, realizovali (a z časti doteraz zachovali) zásadné technické riešenia aj iného, než metalurgického poslania – hydrologické, stavebné, strojné ale aj architektonické a urbanistické, najmä: stavba vodných náhonov a regulácia ich fungovania, veľkoobjemové halové stavby kryjúce technologické zariadenia výroby, doplnková technická vybavenosť (transportný mostový žeriav), priestorová a prevádzková organizácia výrobného areálu a jeho funkčného zázemia v rozsahu desiatok km² okolo mesta.

Fakt hmatateľného historického dokumentu znamená, že areál je materiálnym dokumentom – nevyvrátiteľným dôkazom – nielen prevádzky výroby medi a jej inovácií, ale aj spôsobu výstavby (t.j. dispozičného, materiálového a konštrukčného riešenia stavieb v danom období, a to aj v prípade neskorších opravných alebo zmenových zásahov), manažmentu a organizácie dotknutého územia, jeho socio-ekonomických vzťahov aj kultúrnej úrovne. Tiež je dokumentom vzťahu majiteľov a užívateľov k jeho objektom, zrkadlom vzťahu obyvateľov mesta k jeho existencii a udržateľnosti jeho pamiatky.

Existencia samotného areálu bola vždy zviazaná s historickými udalosťami a súvislosťami týkajúcimi sa nielen areálu a jeho výroby, ale aj s históriou mesta Banská Bystrica (aj s inými mestami vrátane zahraničia), či s pôsobením významných osobností v areáli alebo v jeho dosahu (Thurzo, Fugger, korunní princovia Jozef, Leopold – synovia Márie Terézie, maliar D. Skutecký a ďalší). Táto skutočnosť predstavuje závažnú historickú hodnotu areálu, ktorá dopĺňa a posilňuje jeho význam autentického dokumentu.

Ako výrobňa finalizačného charakteru areál Medeného hámra vo svojich výrobkoch zhmotňoval prácu aj mnohých ďalších pracovníkov, ktorí sa podieľali na predchádzajúcich i následných fázach výrobného procesu – od vydolovania rudy cez jej prvotné hutnícke spracovanie, prepravu až po distribúciu.

Areál tým získal význam ikonickej značky (využiteľnej napr. na rozvoj cestovného ruchu alebo zatraktívnenie vizibility mesta) a to nielen pre mesto Banská Bystrica, ale pre celé rozsiahle územie, ktoré kooperačne bolo previazané s areálom a jeho produkciou.

 Hodnotenie významu

 Z kruhov Medzinárodného výboru na zachovanie priemyselného dedičstva (TICCIH – The International Committee for the Conseervation of Industrial Herritage) pochádzajú kritériá hodnotenia významu objektov priemyselného dedičstva, ktoré umožňujú lapidárne a všeobecne zrozumiteľne vyjadriť význam tej-ktorej pamiatky priemyselného dedičstva. Sú to:

  • pionier (priekopník nejakého javu v rozvoji priemyslu)
  • vlajková loď (vzorový, ukážkový fakt alebo celok)
  • gigant (zariadenie mimoriadneho rozsahu, ktoré si vyžadovalo nevšednú organizáciu)
  • časová schránka (pôvodné vybavenie, zachovanie prežitých foriem)
  • miesto medzinárodnej výmeny (import alebo export výrobkov aj know-how, účasť zahraničných expertov)
  • urbanistický počin (podnet urbanizácie, obraz v krajine).

Už doterajší stav poznania histórie Medeného hámra, poznanie jeho výstavby aj zmien, okolnosti výroby i rozšírenia jeho výrobkov dokazujú, že areál spĺňa charakteristiky všetkých kritérií. Aj tým sa potvrdzuje, že je pamiatkou mimoriadneho spoločenského významu a to v širokom medzinárodnom (až svetovom) meradle.

Okrem vyššie uvedených významov kultúrno-spoločenského charakteru, areál a jeho objekty predstavujú tiež potenciálne ekonomické kapacity: plochy a objemy stavieb, ktoré sú úžitkovo využiteľné na rozličné funkcie potrebné na skvalitnenie funkcií alebo rozšírenie zariadení mesta pre špecifické potreby obyvateľov a návštevníkov.

Výstava prác Fakulty architektúry STU v banskobystrickej Radnici

Výstava v roku 2015 preukázala, že zachovanie a prezentácia výnimočných hodnôt areálu Medeného hámra je možné skĺbiť aj so živou spoločenskou alebo komerčnou funkciou: stavbám a ich vnútorným priestorom sa ponechal ich neopakovateľný, miestami až tajuplný industriálny charakter, pamiatkové kvality jednotlivých stavieb boli zakomponované do navrhnutej prevádzky ako atraktivita. (Výstava je uložená na KPÚ v Banskej Bystrici.)

Návrhy preukázali využiteľnosť na verejnú funkciu vedecko-edukačného, resp. kultúrno-spoločenského centra,  aj na komerčnú funkciu multifunkčného obchodného a vzorkovo-expozičného zariadenia. Ako doplnkové funkcie, ktoré však môžu fungovať aj nezávisle, boli overené možnosti využitia na verejné stravovanie (art-kaviareň, alebo reštaurácia), prechodné bývanie, ako podnikateľský inkubátor služieb, umeleckých remesiel alebo designu. Predstavené návrhy si nenárokujú byť jediným možným riešením, boli vytvorené ako inšpirácia na podniknutie krokov v záujme záchrany a preukázania možností aktívneho využívania tejto mimoriadnej priemyselnej pamiatky.

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja (PHSR) mesta Banská Bystrica uvádza potrebu a následne vyslovuje perspektívny zámer zlepšiť/rozšíriť podmienky na rozvoj kultúrnych aktivít obyvateľov/občianskych združení, vytvoriť priestory na spoločenské a tvorivé voľnočasové aktivity mládeže, rozvíjať miestne a kultúrne tradície, prezentovať významné historické udalosti mesta a tým budovať a posilňovať patriotizmus obyvateľov k svojmu mestu.

Genius loci Medeného hámra, jeho technicky unikátne stavby s nevšednými interiérmi i lokalizácia v rámci mesta podporujú perspektívu obnovy a aktívneho využívania tejto výnimočnej pamiatky pre obyvateľov a návštevníkov mesta.

 

 

Autor: Eva Kráľová , Foto: archív a ilustračné